Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN

Được đăng lên bởi quangktb53
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN
Số: 01
Mẫu than được lấy tại: Công ty than Hòn Gai - TKV
Ngày lấy mẫu: 05/09/2014
TT

Vị trí lấy mẫu

Số lỗ
khoan

1
Lò dọc vỉa -80 C.Bắc

Công trường Vỉa 14
2

Thời gian
lấy mẫu

Chiều sâu
lỗ khoan
(m)

Ký hiệu mẫu
than

8h15

2.,5

TTATM-1214

8h20

4,0

HD -02

8h30

2,5

HD -136

8h35

4,0

TL -02

9h10

2,5

KT -51

1
9h15

Lò dọc vỉa -74 C.Bắc

Công trường Vỉa 14

9h30
2
9h35

Công ty than Hòn Gai
Người lấy mẫu

4,0
2,5
4,0

Ký hiệu
mẫu khí
trong lỗ
khoan

Hàm lượng
khí CH4
trong lỗ
khoan (%)

Hàm lượng
khí CH4
trong không
khí mỏ (%)

V14 -01

0.25

0,1

V14 -02

0.3

0,1

V14 -03

0.2

0,1

V14 -04

0.25

0,1

1555
TR -26
DH -93

Công ty than Hòn Gai
Người giám sát

Trung tâm An toàn mỏ
Người nhận mẫu

Ghi
chú

...
BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN
Số: 01
Mẫu than được lấy tại: Công ty than Hòn Gai - TKV
Ngày lấy mẫu: 05/09/2014
TT
Vị trí lấy mẫu
Số lỗ
khoan
Thời gian
lấy mẫu
Chiều sâu
lỗ khoan
( m )
Ký hiệu mẫu
than
Ký hiệu
mẫu khí
trong lỗ
khoan
Hàm lượng
khí CH4
trong lỗ
khoan (%)
Hàm lượng
khí CH4
trong không
khí mỏ (%)
Ghi
chú
Lò dọc vỉa -80 C.Bắc
Công trường Vỉa 14
1
8h15 2.,5 TTATM-1214
V14 -01 0.25 0,1
8h20 4,0 HD -02
2
8h30 2,5 HD -136
V14 -02 0.3 0,1
8h35 4,0 TL -02
Lò dọc vỉa -74 C.Bắc
Công trường Vỉa 14
1
9h10 2,5 KT -51
V14 -03 0.2 0,1
9h15
4,0
1555
2
9h30
2,5
TR -26
V14 -04 0.25 0,1
9h35
4,0
DH -93
Công ty than Hòn Gai Công ty than Hòn Gai Trung tâm An toàn mỏ
Người lấy mẫu Người giám sát Người nhận mẫu
BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN - Trang 2
BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN - Người đăng: quangktb53
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN KHẢO SÁT LẤY VÀ GIAO NHẬN MẪU THAN 9 10 858