Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản kiểm tra khe hở trục tời

Được đăng lên bởi bacntu-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 646 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KMH: SSMI-8.2-6/ BM1.5
LBH: 01

BIÊN BẢN KIỂM TRA KHE HỞ TRỤC TỜI
NEO MŨI, LÁI

NHL: 05/10/2011
Trang : /

Teân phöông tieän: PRIME SERENE
Ñôn vò thi coâng: MÁY 2, CĐM
Ngaøy kieåm tra: 23/4/2014
Vò trí kieåm tra:

Caáp:
Soá HÑGK/PGK:
Thôøi gian:
Giôùi haïn cho pheùp:

Tời mũi mạn trái (nhìn từ sau lái đến mũi)

VỊ TRÍ ĐO
1
2
3
4
5

CONCLUSION:
Kết Luận

Đ.Vị

TRỤC

BẠC

KHE HỞ

X-X

Y-Y

X-X

Y-Y

X-X

Y-Y

A

124.65

124.60

125.30

125.10

0.65

0.5

B

124.65

124.62

125.70

125.05

1.05

0.43

A

139.68

139.58

140.50

140.20

0.82

0.62

B

139.66

139.55

140.80

140.70

1.14

1.15

A

139.61

139.47

140.40

140.30

0.79

0.83

B

139.60

139.46

140.30

140.00

0.7

0.54

A

139.65

139.68

140.00

140.10

0.35

0.42

B

139.65

139.68

140.10

140.10

0.45

0.42

A

139.65

139.70

140.00

140.10

0.35

0.4

B

139.62

139.64

140.00

140.10

0.38

0.46

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KTV QA/QC

KTV P.ĐHSX

Tên
Ngày
C.ký
1

Đ/D TÀU, CHỦ TÀU

ĐƠN VỊ THI CÔNG

KMH: SSMI-8.2-6/ BM1.5
LBH: 01

BIÊN BẢN KIỂM TRA KHE HỞ TRỤC TỜI
NEO MŨI, LÁI

NHL: 05/10/2011
Trang : /

2

...
BIÊN BẢN KIỂM TRA KHE HỞ TRỤC TỜI
NEO MŨI, LÁI
KMH: SSMI-8.2-6/ BM1.5
LBH: 01
NHL: 05/10/2011
Trang : /
Teân phöông tieän: PRIME SERENE Caáp:
Ñôn vò thi coâng: MÁY 2, CĐM Soá HÑGK/PGK:
Ngaøy kieåm tra: 23/4/2014 Thôøi gian:
Vò trí kieåm tra: Giôùi haïn cho pheùp:
Tời mũi mạn trái (nhìn từ sau lái đến mũi)
VỊ TRÍ ĐO
TRỤC BẠC KHE HỞ
X-X Y-Y X-X Y-Y X-X Y-Y
1
A 124.65 124.60 125.30 125.10 0.65 0.5
B 124.65 124.62 125.70 125.05 1.05 0.43
2
A 139.68 139.58 140.50 140.20 0.82 0.62
B 139.66 139.55 140.80 140.70 1.14 1.15
3
A 139.61 139.47 140.40 140.30 0.79 0.83
B 139.60 139.46 140.30 140.00 0.7 0.54
4
A 139.65 139.68 140.00 140.10 0.35 0.42
B 139.65 139.68 140.10 140.10 0.45 0.42
5
A 139.65 139.70 140.00 140.10 0.35 0.4
B 139.62 139.64 140.00 140.10 0.38 0.46
CONCLUSION:
Kết Luận
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đ.Vị
KTV QA/QC KTV P.ĐHSX Đ/D TÀU, CHỦ TÀU ĐƠN VỊ THI CÔNG
Tên
Ngày
C.ký
1
Biên bản kiểm tra khe hở trục tời - Trang 2
Biên bản kiểm tra khe hở trục tời - Người đăng: bacntu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản kiểm tra khe hở trục tời 9 10 813