Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi năng lượng điện cơ

Được đăng lên bởi thantinhgiac
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2

MẠCH XOAY CHIỀU 1 PHA, 3 PHA

Presenter: Trịnh Hoàng Hơn
Industrial and Civil Automation Lab
Tel: 0903767041
trinhhoanghon09@gmail.com


28/06/2015 9:00 CH

Khái niệm về mạch điện sine
* Áp, dòng ở hai đầu của phần tử có dạng sine

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

2

Trị hiệu dụng

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

3

Biểu diễn dạng vector

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

4

Biểu diễn dạng số phức

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

5

Biểu diễn dạng số phức

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

6

Biểu diễn dạng số phức

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab

7

Hệ số công suất

Nậng cao hệ số
công suất

Tam giác công suất
28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab - 

8

Công suất phức

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab - 

9

Định luật bảo toàn công suất phức

S   Sk ; P   Pk ; Q   Qk
Trường hợp mạch là hệ kín

28/06/2015 9:00 CH

Trịnh Hoàng Hơn
ICA Lab - 

10

Maïch Ñieän Ba Pha
4.1 Nguoàn Vaø Taûi Ba Pha Caân Baèng (3ÞCB)
1. Kyù Hieäu Hai Chæ Soá (H 4.1)
H 4.1
a. Uab = AÙp qua ab

Uab
Uab

Ua

Uac

Ub

Ucb

Uba

(4.1)

(4.2)

b. Iab = Doøng töø a ñeán b

I ab

c. Zab = TTTÑ noái a vôùi b

Zab

Zba

(4.4)

! Khoâng caàn CQC

Uab

ZabIab

(4.5)

Iba

(4.3)

11

2. Nguoàn AÙp 3ÞCB (NA3ÞCB) laø 1 boä ba NA sin coù
cuøng AHD, cuøng taàn soá, nhöng leäch pha 120o töøng ñoâi
moät (H 4.2). Ta chæ xeùt thöù töï thuaän.

a)
Uax

Up a

Uby

Up a

120

Ucz

Up a

240

b)

H 4.2

! Chæ caàn bieát Uax
(4.6)

Uby

Uax

120

Ucz

Uax

240

12

3. NA3ÞCB Ñaáu Sao (Y) (H 4.3)

b)

a)

!

H 4.3

Up

AHD pha

Ud

AHD daây

a. AÙp pha = (Uan, Ubn, Ucn); AÙp daây = (Uab, Ubc, Uca)

b. Quan heä giöõa AÙp pha vaø AÙp daây
Ud

3Up

Uab nhanh pha 30 so vôùi Uan

Uab

Uan 3 30 (4.7)
13

4. NA3ÞCB Ñaáu Tam Giaùc (D)(H 4.4)
AÙp daây = AÙp pha
= (Uab, Ubc, Uca)
H 4.4

Ud

Up

(4.8)

5. Taûi 3ÞCB ñaáu Y (H 4.5a) hoaëc D (H 4.5b)

a)

H 4.5

b)

Zp

TT pha

Zp

Rp

Zp

Zp

jX p


14

4.2. Heä Thoáng 3Þ Y-Y CB (H 4.6)

1. Ñònh Nghóa.

H 4.6

a. (Uan, Ubn, Ucn) = AÙp Pha Nguoàn
b. (Uab, Ubc, Uca) = AÙp Daây Nguoàn

Zp

Rp

Zp

Zp 

Zd

Rd

jX p
jX d

15

c. (UAN , UBN , UCN )

AÙp Pha Taûi.

d. (UAB , UBC , UCA )

AÙp Daây Taûi.

e. (U

Suït AÙp Treân Ñöôøng Daây

f. (I
g.
h.

aA , U bB , U cC )

na , I nb , I nc )

Doøng Pha Nguoàn

(I AN , I BN , ICN )

Doøng Pha Taûi

(I aA , IbB , I...
Presenter: Trịnh Hoàng Hơn
Industrial and Civil Automation Lab
Tel: 0903767041
trinhhoanghon09@gmail.com
www.icalabhcmut.edu.vn
CHƯƠNG 2
MẠCH XOAY CHIỀU 1 PHA, 3 PHA
28/06/2015 9:00 CH
Biến đổi năng lượng điện cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi năng lượng điện cơ - Người đăng: thantinhgiac
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Biến đổi năng lượng điện cơ 9 10 580