Ktl-icon-tai-lieu

biện pháp thi công

Được đăng lên bởi dtn16984
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Liªn danh Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ néi - s«ng ®µ
9
§Þa chØ: 57 Quang Trung – Hµ Néi
Tel: (84 4) 822 6676/ 943 6224 - Fax: (84 4) 943 9521
Email: kt3@fpt.vn
i
s
o
9
0
0
1
:
2
0
0
0
i
s
o
9
0
0
1
:
2
0
0
0
Certificate No. 0152-2002-AQ-SIN-UKAS
iso 9001:2000 registered firm
BiÖn ph¸p tæ chøc vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc.
I. Giíi thiÖu chung
- HÖ thèng tho¸t níc cña gãi thÇu bao gåm hÖ thèng tho¸t níc däc vµ ngang.
a. HÖ thèng tho¸t níc däc :
- Ph¹m vi trÝ tuyÕn cèng : trÝ thèng tho¸t níc däc ®o¹n ®Çu
tuyÕn ®Õn C«ng Viªn V¨n Ho¸ (Km0+000 – Km0+850).
+ TuyÕn cèng tr¸i L=967m.
+ TuyÕn cèng ph¶i L=985m.
- Cöa x¶ : Do c¸c cèng ngang qui ho¹ch trªn tuyÕn cha triÓn khai ®ång
víi c«ng tr×nh nªn tríc m¾t dông cèng däc hiÖn h÷u trªn ®êng
NguyÔn Tr·i ( §iÓm ®Çu tuyÕn ) ®Ó dÉn níc tõ tuyÕn cèng tho¸t ra ngoµi
s«ng T¾c Thñ. Ngoµi ra tuyÕn trªn còng ®îc t mét cèng ngang
®Æt chê ®Ó ®Êu nèi vµo c¸c tuyÕn cèng tho¸t níc quy ho¹ch sau nµy.
- trÝ cèng trªn mÆt c¾t ngang : tim cèng c¸ch vØa 2.0m (§o¹n ®Çu
tuyÕn ®Õn ®êng §inh Tiªn Hoµng), 3.5m (®o¹n cßn l¹i) vÒ phÝa nhµ
d©n.
- chøc thu níc qua c¸c giÕng thu ®Æt ë vØa hÌ. ly trung b×nh gi÷a
c¸c giÕng thu 28 -:- 30m. §èi víi c¸c trÝ nót giao, trÝ c¸c giÕng
th¨m giÕng thu thÝch hîp ®Ó ®Êu nèi thèng tho¸t níc cña c¸c ®êng
ngang vµo tuyÕn cèng chÝnh.
- §é dèc däc cèng : ®é dèc däc cèng phô thuéc híng chøc tho¸t níc
cña toµn thèng. Trong giai ®o¹n 1 ®Ó ®æ níc cèng hiÖn h÷u ë
®Çu tuyÕn, ®é dèc däc cña tuyÕn cèng chØ ®¹t kho¶ng 0.05% -:- 0.14%.
i. C¸c tµi liÖu liªn quan
- Hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt.
- ChØ dÉn kü thuËt, hå s¬ mêi thÇu
- BiÖn ph¸p thi c«ng - phÇn thuyÕt minh chung .
- NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 209/2004 ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt lîng
c«ng tr×nh x©y dùng
- 1 -
biện pháp thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biện pháp thi công - Người đăng: dtn16984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
biện pháp thi công 9 10 407