Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công cẩu hàng tải nặng

Được đăng lên bởi trangsibo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThuyÕt minh biÖn bèc dì hµng ho¸

C/ An toµn khi sö dông cÇn trôc:
Khi sö dông cÇn trôc ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong TCVN 4244-86 vÒ
thiÕt bÞ n©ng, cô thÓ:
ChØ ngêi cã chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o vµ ®îc ph©n c«ng míi ®îc phÐp vËn
hµnh cÇn trôc.
CÇn trôc ph¶i ®îc kiÓm ®Þnh vµ cÊp giÊy phÐp sö dông hµng n¨m theo qui
®Þnh.
Tríc khi vËn hµnh, ngêi l¸i cÈu ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸c c¬ cÊu n©ng, h¹,
c¬ cÊu phanh h·m ..v..v ch¹y thö kh«ng t¶i c¸c thao t¸c, nÕu ph¸t hiÖn c¸c sai
háng th× ph¶i b¸o c¸o cho ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm biÕt ®Ó kh¾c phôc, hÕt giê
lµm viÖc hoÆc khi cã ma gi«ng ph¶i ®a cÈu ®Õn vÞ trÝ - t thÕ an toµn, khi cÈu
kh«ng lµm viÖc th× cÈu ph¶i ë vÞ trÝ gän gµng t¹o sù th«ng tho¸ng cho ®êng
®i vµ khu vùc thi c«ng.
Nh÷ng ngêi tham gia mãc buéc hµng, lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cÈu ph¶i ®îc ®µo t¹o. cÊm mäi ngêi ®øng díi m· hµng vµ díi tÇm quay cña cÈu.
L¸i cÈu ph¶i ®îc biÕt râ th«ng sè (träng lîng, kÝch thíc) vÒ m· hµng
chuÈn bÞ cÈu. Khi c¶u hµng ph¶i c¨ng d©y quanh khu vùc vµ cã biÓn b¸o
hiÖu.
C¸p mãc hµng ph¶i phï hîp víi t¶i träng cña m· hµng, nÕu c¸p nhá qu¸
hoÆc bÞ mßn síc th× kh«ng ®îc sö dông, ph¶i x¸c ®Þnh ®óng träng t©m hµng
vµ buéc c©n hµng.
Khi mãc hµng lµ thÐp h×nh nhÊt thiÕt ph¶i dïng ma nÝ ®Ó th¾t vµo hµng tr¸nh
x« tuét, r¬i hµng, hµng dµi h¬n 3m ph¶i dïng 2 c¸p .
Khi mãc hµng lµ thÐp tÊm ph¶i dïng bé kÑp chuyªn dïng.
Khi dÉn hµng ®i ph¶i chän ®êng kh«ng ®i qua ngêi vµ hµng ho¸ kh¸c Ýt nhÊt,
ph¶i cã d©y lÌo gi÷ hµng, cÊm dïng tay b¸m vµo hµng.
HÕt ca lµm viÖc ph¶i vÖ sinh m¸y s¹ch sÏ vµ c¾t ®iÖn nguån vµo cÈu.
B/ TÝnh to¸n chän c¸p.
Hµng cÇn bèc xÕp cho kiÖn 114 TÊn, kiÖn 98 tÊn, kiÖn 90 tÊn vµ mét sè kiÖn hµng
kh¸c.
Nh vËy ta ®i tÝnh chän c¸p cho m· hµng nÆng nhÊt lµ m· hµng 114 tÊn.
Ta dïng ph¬ng ph¸p ®Êu cÈu:
+ Dïng 01 cÈu Sumitomo 170 tÊn b¸nh lèp.
+ Dïng 01 cÈu Kobelco 150 tÊn b¸nh xÝch.

1

ThuyÕt minh biÖn bèc dì hµng ho¸

C¸p thÐp ®îc tÝnh chän theo ®iÒu kiÖn sau:
Smax.n ≤ S®
Smax: Lùc c¨ng c¸p lín nhÊt trong qu¸ tr×nh lµm viÖc kh«ng kÓ ®Õn c¸c t¶i
träng ®éng.
S® : T¶i träng ph¸ háng c¸p.
n : HÖ sè an toµn bÒn cña c¸p (Chän n = 6 ®èi víi n©ng thiÕt bÞ rÊt nÆng).

T1

T2

Q=750 KN

Ta cã ph¬ng tr×nh c©n b»ng:
T1cos


2

T1 = T2 =

+ T2cos
Q
2. cos


2

=Q

 = 433 (KN)
2

Smax = T1 = 433 KN
 S® = Smax . n = 433.6 = 2598 (KN)

2

ThuyÕt minh biÖn bèc dì hµng ho¸

Ta cã :
[] =

S
Sd
2598
F= d =
= 18,56 (cm2)
[ ]
140
F

Trong ®ã :
[] : øng suÊt cho phÐp cña vËt liÖu lµm c¸p . LÊy [] = 140 KN/cm2
F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn c¸p.
2
F = ...
ThuyÕt minh biÖn bèc dì hµng ho¸
C/ An toµn khi sö dông cÇn trôc:
Khidông cÇn trôc ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong TCVN 4244-86
thiÕt bÞ n©ng, cô thÓ:
ChØ ngêi chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o ®îc ph©n c«ng míi ®îc phÐp vËn
hµnh cÇn trôc.
CÇn trôc ph¶i ®îc kiÓm ®Þnh cÊp giÊy phÐp sö dông hµng n¨m theo qui
®Þnh.
Tríc khi vËn hµnh, ngêi l¸i cÈu ph¶i kiÓm tra tÊt c¶ c¸ccÊu n©ng, h¹,
c¬ cÊu phanh h·m ..v..v ch¹y thö kh«ng t¶i c¸c thao t¸c, nÕu ph¸t hiÖn c¸c sai
háng th× ph¶i b¸o c¸o cho ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm biÕt ®Ó kh¾c phôc, hÕt giê
lµm viÖc hoÆc khi ma gi«ng ph¶i ®a cÈu ®Õn trÝ - t thÕ an toµn, khi cÈu
kh«ng lµm viÖc th× cÈu ph¶i ë trÝ gän gµng t¹o th«ng tho¸ng cho ®êng
®i vµ khu vùc thi c«ng.
Nh÷ng ngêi tham gia mãc buéc hµng, lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cÈu ph¶i ®-
îc ®µo t¹o. cÊm mäi ngêi ®øng díi m· hµng vµ díi tÇm quay cña cÈu.
L¸i cÈu ph¶i ®îc biÕt th«ng (träng lîng, ch thíc) hµng
chuÈn cÈu. Khi c¶u hµng ph¶i c¨ng d©y quanh khu vùc biÓn b¸o
hiÖu.
C¸p mãc hµng ph¶i phï hîp víi t¶i träng cña hµng, nÕu c¸p nhá qu¸
hoÆc mßn síc th× kh«ng ®îc dông, ph¶i x¸c ®Þnh ®óng träng t©m hµng
vµ buéc c©n hµng.
Khi mãc hµng thÐp h×nh nhÊt thiÕt ph¶i dïng ma ®Ó th¾t vµo hµng tr¸nh
x« tuét, r¬i hµng, hµng dµi h¬n 3m ph¶i dïng 2 c¸p .
Khi mãc hµng lµ thÐp tÊm ph¶i dïng bé kÑp chuyªn dïng.
Khi dÉn hµng ®i ph¶i chän ®êng kh«ng ®i qua ngêi vµ hµng ho¸ kh¸c Ýt nhÊt,
ph¶i cã d©y lÌo gi÷ hµng, cÊm dïng tay b¸m vµo hµng.
HÕt ca lµm viÖc ph¶i vÖ sinh m¸y s¹ch sÏ vµ c¾t ®iÖn nguån vµo cÈu.
B/ TÝnh to¸n chän c¸p.
Hµng cÇn bèc xÕp cho kiÖn 114 TÊn, kiÖn 98 tÊn, kiÖn 90 tÊn vµ mét sè kiÖn hµng
kh¸c.
Nh vËy ta ®i tÝnh chän c¸p cho m· hµng nÆng nhÊt lµ m· hµng 114 tÊn.
Ta dïng ph¬ng ph¸p ®Êu cÈu:
+ Dïng 01 cÈu Sumitomo 170 tÊn b¸nh lèp.
+ Dïng 01 cÈu Kobelco 150 tÊn b¸nh xÝch.
1
Biện pháp thi công cẩu hàng tải nặng - Trang 2
Biện pháp thi công cẩu hàng tải nặng - Người đăng: trangsibo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biện pháp thi công cẩu hàng tải nặng 9 10 123