Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công chi tiết hệ thống điều hòa không khí - thông gió và cấp nhiệt

Được đăng lên bởi trungconincomi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BIEÄN PHAÙP THI COÂNG CHI TIEÁT
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU HOAØ KHOÂNG KHÍ – THOÂNG GIOÙ VAØ CAÁP NHIEÄT
A. TOÅNG QUAN COÂNG VIEÄC
Heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí– thoâng gioù vaø caáp nhieät cuûa Coâng trình Trung Taâm Hoäi
Nghò Quoác Gia bao goàm caùc thieát bò vaät tö chính sau :
1. Heä thoáng ñieàu hoaø khoâng khí :
1.1. Heä thoáng caáp laïnh
- Chiller giaûi nhieät gioù
- Heä thoáng bôm tuaàn hoaøn nöôùc laïnh
- Thieát bò xöû lyù khoâng khí (AHU) vaø thieát bò trao ñoåi nhieät: FCU, UCF
- Heä thoáng ñöôøng oáng caáp nöôùc laïnh vaø caùc phuï kieän laép ñaët
- Heä thoáng van caân baèng, van chaën, löôùi loïc, van xaû khí, van ñieàu chænh, van moät
chieàu, heä thoáng oáng goùp, caùc heä thoáng oáng noái meàm.
- Heä thoáng baûo oân, caùch nhieät vaø choáng chaùy caùc ñöôøng oáng.
- Caùc thieát bò phuï, giaù treo, bu loâng treo.
- Caùc phuï kieän vaø vaät lieäu khaùc.
1.2. Heä thoáng caáp nhieät.
- Thieát bò caáp nhieät
- Thieát bò trao ñoåi nhieät
- Caùc boàn chöùa coù gaén caùc heä thoáng caáp nhieät boå sung.
- Heä thoáng ñöôøng oáng vaø caùc phuï kieän.
- Caùc heä thoáng van vaø löôùi loïc
- Caùc phuï kieän vaät lieäu phuï khaùc.
2. Heä thoáng thoâng gioù vaø huùt khoùi
- Heä thoáng quaït caáp gioù töôi, gioù thaûi vaø thaûi khoùi trong tröôøng hôïp coù chaùy.
- Heä thoáng ñöôøng oáng gioù caáp, gioù hoài, gioù thaûi, heä thoáng oáng gioù thaûi khoùi chòu
nhieät cao
- Heä thoáng oáng noái meàm (flexible duct)
- Heä thoáng van caân baèng, van ñieàu aùp vaø van 1 chieàu.
1 / 69
Biện pháp thi công chi tiết hệ thống điều hòa không khí - thông gió và cấp nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công chi tiết hệ thống điều hòa không khí - thông gió và cấp nhiệt - Người đăng: trungconincomi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Biện pháp thi công chi tiết hệ thống điều hòa không khí - thông gió và cấp nhiệt 9 10 723