Ktl-icon-tai-lieu

BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN DẪN

Được đăng lên bởi nhatkhanhna1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1533 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Môc lôc
1. Kh¸i qu¸t
2. Nh©n sù thùc hiÖn dù kiÕn
3. ThiÕt bÞ huy ®éng dù kiÕn cña nhµ thÇu
4. C«ng tr×nh, thiÕt bÞ t¹m thêi
5. Dù kiÕn vËt t, nguyªn liÖu sö dông
6. C«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîngS
7. TriÓn khai vµ gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thi c«ng
7.1 Quy tr×nh thi c«ng khoan dÉn
7.2 M« t¶ qu¸ tr×nh thi c«ng
7.3 B¸o c¸o thi c«ng
7.4 Híng dÉn thi c«ng
8. An toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng
9. TiÕn ®é vµ tæ chøc thùc hiÖn
Phô lôc
Phô lôc-1: BiÓu mÉu ghi chÐp c«ng t¸c khoan dÉn t¹i hiÖn trêng
Phô lôc-2: B¶n vÏ tæng thÓ mÆt b»ng thi c«ng vµ tr×nh tù thi c«ng khoan dÉn
®iÓn h×nh
Phô lôc-3: TiÕn ®é thi c«ng dù kiÕn
Dù ¸n: §Çu t x©y dùng, më réng trêng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Phóc Yªn giai ®o¹n I (2006-:-2009)
Gãi thÇu sè 16: Khoan dÉn mãng cäc nhµ líp häc 7 tÇng
BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN DẪN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN DẪN - Người đăng: nhatkhanhna1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN DẪN 9 10 287