Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi bằng tiếng anh

Được đăng lên bởi davidcuong
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (MRB )
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAELIM

BIỆN PHÁP THI CÔNG
DỰ ÁN: TUYẾN DƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đoạn Nhổn – Ga Hà Nội
GÓI THẦU: TUYẾN – ĐOẠN TRÊN CAO
MÃ SỐ GÓI THẦU: HPLMLP/CP-01
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI CẦU ĐIỂN HÌNH
Địa điểm: Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa và Ba Đình – Hà Nội

TƯ VẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN: SYSTRA S.A
Tháng 08/2014
Mã số tham chiếu: DLM-IMP-PPG-WVO-J00-00001-V-1A

BIỆN PHÁP THI CÔNG
DỰ ÁN: TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đoan: Nhổn – Ga Hà Nội
GÓI THẦU: TUYẾN – ĐOẠN TRÊN CAO
MÃ SỐ GÓI THẦU: HPLMLP/CP-01
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
CẦU ĐIỂN HÌNH CHO 02 CỌC THÍ NGHIỆM
Địa điểm: Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa và Ba Đình – Hà Nội
Hà Nội, Ngày 23 tháng 08 năm 2014

BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG
SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ
HÀ NỘI (MRB)

NHÀ THẦU THI CÔNG
(DAELIM)

Số tham chiếu: DLM-IMP-PPG-WVO-J00-00001-V-1A

TƯ VẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN
(SYSTRA S.A.)

Trang
2/59

Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm TPHN

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi cầu điển hình

Bản ghi chấp thuận / Sửa đổi của Nhà Thầu

Phiên
bản

Ngày

Chủ đề / Nội dung sửa đổi

Thực hiện

1A

23/08/2014

Phát hành lần thứ nhất

Trần Trọng Huy

Phiên bản
số:

1A

Họ và Tên

Ngày

Biên soạn

TRẦN TRỌNG HUY

23/08/2014

Kiểm tra

SEUNG-JONG-OH

23/08/2014

Phê duyệt

SEO-YOUNG-HWA

23/08/2014

Chữ ký

Các nhận xét cụ thể của Nhà thầu:

Số tham chiếu: DLM-IMP-PPG-WVO-J00-00001-V-1A

Trang 3/59

Dự án Tuyến ĐSĐT thí điểm TPHN

Biện pháp thi công cọc khoan nhồi cầu điển hình

Mục lục
1.

GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN.................................................................................................................................................7
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG........................................................................................................................................................7
1.2 KẾT CẤU CÔNG TRÌNH..................................................................................................................................................7
1.2.1 Kết cấu phần dưới........................................................................................................................................................8
1.2.2 Kết cấu phần trên:........................................................................................................................................................8
1.3 CÁC ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ XÂY DỰNG CẦU...........
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (MRB )
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DAELIM
BIỆN PHÁP THI CÔNG
DỰ ÁN: TUYẾN DƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÍ ĐIỂM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đoạn Nhổn – Ga Hà Nội
GÓI THẦU: TUYẾN – ĐOẠN TRÊN CAO
MÃ SỐ GÓI THẦU: HPLMLP/CP-01
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI CẦU ĐIỂN HÌNH
Địa điểm: Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa và Ba Đình – Hà Nội
TƯ VẤN THỰC HIỆN DỰ ÁN: SYSTRA S.A
Tháng 08/2014
Mã số tham chiếu: DLM-IMP-PPG-WVO-J00-00001-V-1A
Biện pháp thi công cọc khoan nhồi bằng tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công cọc khoan nhồi bằng tiếng anh - Người đăng: davidcuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Biện pháp thi công cọc khoan nhồi bằng tiếng anh 9 10 389