Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công đường dây không và TBA

Được đăng lên bởi leducban
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2213 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tæ chøc c«ng trêng
vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt
Liên danh nhà thầu chúng tôi dự kiến áp dụng các biện pháp tổ chức và giải pháp
kỹ thuật thi công công trình trên dựa theo các cơ sở sau
MỤC ĐÍCH VÀ CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
MỤC ĐÍCH
Để đảm bảo an toàn về người thiết bị trong quá trình tổ chức thực hiện thi công các
công việc trên lưới nguồn điện thuộc Công ty Điện lực Hòa Bình quản lý, đồng thời để tổ
chức thực hiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thời gian thi công đạt chất lượng hiệu quả
cao nhất do đó cần phải xây dựng phương án thi công để thực hiện.
CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG.
1. Căn cứ Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình.
2. Căn cứ tài liệu thiết kế, khối lượng thực tế phải đưa vào công trình.
3. Căn cứ vào quy trình, quy phạm trang thiết bị điện phần I đến IV của Bộ Công
nghiệp.
4. Căn cứ khả năng, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của Liên danh nhà thầu.
5. Qua khảo sát thực tế tại địa bàn thi công công trình.
PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
Gãi thÇu NPC-REII AF(5)-W3.1.HB: “X¢Y L¾P Líi ®iÖn t¹i c¸c huyÖn l¹c thñy, yªn thñy
vµ t©n l¹c ”
Biện pháp thi công đường dây không và TBA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công đường dây không và TBA - Người đăng: leducban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Biện pháp thi công đường dây không và TBA 9 10 889