Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp thi công lớp mặt bêtông nhựa

Được đăng lên bởi congtycuongthinhthi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bi
ện pháp thi công lớp mặt Bêtông nhựa
http://dnguyen.co.cc Email: dnguyen@dnguyenxd.co.cc
V - Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng líp mÆt bª t«ng nhùa:
1 - Phèi hîp c¸c c«ng viÖc ®Ò thi c«ng.
- Ph¶i ®¶m b¶o nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña tr¹m trén, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hçn
hîp hîp ra hiÖn trêng thiÕt bÞ r¶i vµ ph¬ng tiÖn lu lÌn .
- §¶m b¶o n¨ng suÊt tr¹m trén t«ng nhùa t¬ng ®¬ng víi n¨ng suÊt cña m¸y
r¶i .
- ChØ thi c«ng mÆt ®êng t«ng nhùa trong nh÷ng ngµy kh«ng ma, kh« r¸o
nhiÖt ®é kh«ng khÝ kh«ng nhá h¬n 5
0
c .
2 - ChuÈn bÞ p mãng.
- Tríc khi r¶i bª t«ng nhùa th× cÇn ph¶i lµm kh« s¹ch vµ b»ng ph¼ng líp mãng
xö lý ®é dèc ngang ®óng nh thiÕt kÕ .
- Sö dông nh©n c«ng dän s¹ch bôi r¸c cña líp CP§D.
- Tíi nhùa thÊm b¸m víi lîng nhùa 1 kg/m
2
. Dïng nhùa láng ®é ®«ng ®Æc
trung b×nh vµ ®é nhít 70/130 .
- Ph¶i ®Þnh cao ®é r¶i hai mÐp ®êng ®óng víi thiÕt kÕ. KiÓm tra cao ®é b»ng
m¸y cao ®¹c.
3 - TÝnh tèc ®é d©y chuyÒn vµ thêi gian gi·n c¸ch.
- Víi c«ng suÊt cña tr¹m trén BTN ®Æt ch ®µu tuyÕn 2Km 80T/h, ta chän tèc
®é thi c«ng cña d©y chuyÒn thi c«ng c¸c líp BTN140m/ca.
- tèc ®é thi c«ng cña d©y chuyÒn BTN t lín nªn khi trÝ thi c«ng, d©y
chuyÒn thi c«ng c¸c líp BTN vµo sau c¸c y chuyÒn tríc mét kho¶ng thêi gian kh¸
dµi. Kho¶ng thêi gian ®ã gäi lµ thêi gian gi·n ch vµ ®îc tÝnh to¸n nh sau:
t =
L
V
1
-
L
V
2
=
140
6100
80
6100
32(ngµy)
Trong ®ã:
L: ChiÒu dµi thi c«ng toµn tuyÕn.
V
1
,V
2
: VËn tèc cña d©y chuyÒn lµm mãng vµ d©y chuyÒn BTN
4 - Thi c«ng líp bª t«ng nhùa h¹t trung dµy 7Cm theo ph¬ng ph¸p r¶i nãng:
4.1. ChuÈn bÞ líp mãng:
Tríc lóc r¶i t«ng nhùa th× cÇn ph¶i lµm s¹ch, kh« ph¶i lµm b»ng ph¼ng líp
mãng, sö lý ®é dèc ngang cho ®óng thiÕt kÕ.
+ Dïng xe tuíi nhùa ®Ó tíi nhùa thÊm, víi lîng nhùa tiªu chuÈn 1Kg/m
2
dïng
nhùa pha dÇu MC30.
Biện pháp thi công lớp mặt bêtông nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp thi công lớp mặt bêtông nhựa - Người đăng: congtycuongthinhthi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Biện pháp thi công lớp mặt bêtông nhựa 9 10 366