Ktl-icon-tai-lieu

BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP THI CÔNG NHÀ

Được đăng lên bởi nguoikocotim
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ThuyÕt minh biÖn ph¸p vµ gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng
i. lêi nãi ®Çu
ThiÕt biÖn ph¸p thuËt thi c«ng chøc thi c«ng kh©u quan träng nhÊt
Nhµ thÇu quan t©m, chØ lêi gi¶i ®¸p b»ng viÖc lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p thi c«ng thÓ,
phï hîp víi n¨ng lùc thiÕt bÞ, tr×nh ®é qu¶n lýlao ®éng kü thuËt cña m×nh, th× míi thÓ
®¶m o ch¾c ch¾n “Tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn yªu cÇu ®Æt ra cña Chñ ®Çu t trong
mêi thÇu”.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, Nhµ thÇu ®a ra c¸c ph¬ng ¸n, gi¶i ph¸p kü thuËt ®Ó thi c«ng
gãi thÇu y l¾p sèp 16 PhÇn th©n 3 nhµ CT1, CT2 & CT3 qua nghiªn cøu c¸c tµi liÖu
trong hå s¬ mêi thÇu, kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu thùc tÕ hiÖn trêng, theo c¸c néi dung sau ®©y:
- Nghiªn cøu vÒ c«ng tr×nh x©y dùng: C«ng tr×nh chÝnh, c¸c h¹ng môc phô trî & phèi
hîp thi c«ng cïng lóc 3 nhµ.
- Tæ chøc mÆt b»ng thi c«ng.
- BiÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ & gi¶i ph¸p kü thuËt thi c«ng chi tiÕt.
ii. c«ng tr×nh t¹m & mÆt b»ng thi c«ng
* Qua nghiªn cøu trÝ, ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn thi c«ng c«ng tr×nh vµ kh¶o s¸t hiÖn tr-
êng, NthÇu lËp thiÕt mÆt b»ng chøc thi c«ng; Trªn mÆt ng ®îc trÝ chi tiÕt c¸c
c«ng tr×nh t¹m, thiÕt bÞ, vËt t... bao gåm:
- Nhµ lµm viÖc v¨n phßng c«ng trêng.
- Nhµ kho kÝn, nhµ, l¸n lµm kho trèng.
- B·i tËp kÕt vËt liÖu.
- B·i gia c«ng.
- VÞ trÝ ®Æt m¸y thi c«ng.
- Nguån cÊp ®iÖn, níc thi c«ng & sinh ho¹t.
- Trªn mÆt b»ng thi c«ng Nhµ thÇu bè trÝ c¸c biÓn b¸o di ®éng:
BiÓn chØ lèi ®i.
BiÓn b¸o nguy hiÓm.
BiÓn b¸o cÊm.
BiÓn b¸o cÊm löa hoÆc dÔ ch¸y, næ.
§Ìn b¸o ban ®ªm.
Néi qui chung vµ néi qui riªng.
- HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng b¶o vÖ c«ng tr×nh ban ®ªm
* §iÖn, níc cho thi c«ng vµ sinh ho¹t:
+ §iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t.
Nhµ thÇu quan víi Chñ ®Çu t & Chi nh¸nh ®iÖn TP ®Ó dông ®iÖn t¹i tr¹m biÕn
¸p n nhÊt ( th«ng qua hîp ®ång kinh ). T¹i c¸c trÝ lÊy ®iÖn l¾p ®ång ®o diÖn,
cÇu giao ®Ó khèng chÕng ®iÖn n dïng, d©y dÉn ®iÖn lo¹i d©y bäc nhùa PVC hoÆc
bäc cao su, c¸c ®êng nh¸nh dÉn ®Õn c¸c ®iÓm sö dông nÕu ph¶i vît qua ®êng giao th«ng trªn
1
BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP THI CÔNG NHÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP THI CÔNG NHÀ - Người đăng: nguoikocotim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP THI CÔNG NHÀ 9 10 670