Ktl-icon-tai-lieu

Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất

Được đăng lên bởi Pham Dinh Khoi
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3421 lần   |   Lượt tải: 13 lần
2011

Biến rác thành nguồn
tài nguyên quý giá nhất
Sản xuất thực phẩm, nhiên liệu, thức ăn gia
súc và phân bón quy mô nhỏ
Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều vấn nạn về quản lý chất thải, và phải tìm
kiếm nhiều biện pháp xử lý ngoài việc chỉ đốt và chôn lấp. Tiểu luận n{y đề cập
đến ý tưởng quản lý chất thải liên quan đến việc tích hợp nhiều công nghệ đ~
được kiểm chứng như: công nghệ ủ phân compost chịu nhiệt và ủ phân
compost vi sinh vật ưa nhiệt, công nghệ biến đổi sinh học với trùn đỏ và ruồi
lính đen, công nghệ lọc nước với bèo tấm, công nghệ khí hóa và lên men acid
lactic. Các công nghệ này không những chỉ giúp Việt Nam tự giải quyết được
các vấn nạn về quản lý chất thải mà còn giúp biến đổi chất thải thành nguồn tài
nguyên quý giá.

Tác giả: Paul Olivier, Jozef De Smet, Todd Hyman và Marc Pare
3/27/2011

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................................................................................................. 3
CÔNG NGHỆ CHỨA TRỮ VÀ TIẾT GIẢM VI SINH VẬT ƯA NHIỆT ....................................................................... 5
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NHẶT RÁC ...................................................................................................................................... 9
CÔNG NGHỆ CHUYỂN HÓA SINH HỌC VỚI RUỒI LÍNH ĐEN VÀ TRÙN ĐỎ ................................................... 11
TÁI CHẾ CHẤT THẢI CỦA CON NGƯỜI ......................................................................................................................... 14
CÔNG NGHỆ KHÍ HÓA VẬT LIỆU SINH KHỐI VÀ LỢI ÍCH CỦA THAN SINH HỌC........................................ 17
CÔNG NGHỆ Ủ CHUA AXIT Lactic.................................................................................................................................... 25
CÔNG NGHỆ Ủ COMPOST CHỊU NHIỆT BẰNG TẤM LIẾP ...................................................................................... 28
CHĂN NUÔI LỢN TỔNG HỢP ............................................................................................................................................ 31
KẾT LUẬN ................................................................................................................................................................................. 35
PHỤ LỤC 1 –TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN RÁC, CƠ QUAN KHUYẾN NÔNG, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ QUAN
CHỨC NĂNG ..................................................................
Biến rác thành ngun
tài nguyên quý giá nht
Sn xut thc phm, nhiên liu, thức ăn gia
súc và phân bón quy mô nh
Việt Nam đang đối mt vi rt nhiu vn nn v qun lý cht thi, và phi tìm
kiếm nhiu bin pháp x lý ngoài vic ch đốt và chôn lp. Tiu luận n{y đề cp
đến ý tưởng qun lý cht thải liên quan đến vic tích hp nhiu công ngh đ~
được kim chứng như: công nghệ phân compost chu nhit và phân
compost vi sinh vt ưa nhit, công ngh biến đổi sinh hc với trùn đỏ và rui
lính đen, công nghệ lọc nước vi bèo tm, công ngh khí hóa và lên men acid
lactic. Các công ngh này không nhng ch giúp Vit Nam t gii quyết được
các vn nn v qun lý cht thi mà còn giúp biến đi cht thi thành ngun tài
nguyên quý giá.
2011
Tác gi: Paul Olivier, Jozef De Smet, Todd Hyman và Marc Pare
3/27/2011
Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất - Người đăng: Pham Dinh Khoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Biến rác thành nguồn tài nguyên quý giá nhất 9 10 622