Ktl-icon-tai-lieu

Biến tần

Được đăng lên bởi Thùy Linh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3G3MV - Chương 1 - Giới thiệu chung

1-1

Chương 1
Giới thiệu chung
1. Các model trong họ 3G3MV
Điện áp danh định

Cấu trúc bảo vệ

3 pha 200VAC

Loại lắp trên bảng
(chuẩn bảo vệ IP20)

Loại kín lắp trên tường
(NEMA1 và IP20)

1 pha 200VAC

Loại lắp trên tủ (chuẩn
bảo vệ IP20)

3 pha 400VAC

Loại lắp trên tủ
(chuẩn bảo vệ IP20)

Loại kín lắp trên tường

(NEMA1 và IP20)

Điện áp danh
định
3 pha 200VAC

Công suất tải động
cơ tối đa

Model

0.1 (0.1) kW
0.25 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
2.2 (2.2) kW
3.7 (3.7) kW
5.5 (5.5) kW
7.5 (7.5) kW

3G3MV-A2001
3G3MV-A2002
3G3MV-A2004
3G3MV-A2007
3G3MV-A2015
3G3MV-A2022
3G3MV-A2037
3G3MV-A2055
3G3MV-A2075

0.1 (0.1) kW
0.25 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
2.2 (2.2) kW
3.7 (3.7) kW
0.37 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
2.2 (2.2) kW
3.7 (3.7) kW
5.5 (5.5) kW
7.5 (7.5) kW

3G3MV-AB001
3G3MV-AB002
3G3MV-AB004
3G3MV-AB007
3G3MV-AB015
3G3MV-AB022
3G3MV-AB037
3G3MV-A4002
3G3MV-A4004
3G3MV-A4007
3G3MV-A4015
3G3MV-A4022
3G3MV-A4037
3G3MV-A4055
3G3MV-A4075

Cấu trúc bảo vệ

Công suất tải
động cơ tối đa

Model

Loại lắp trên bảng
(chuẩn bảo vệ
IP20)

0.1 (0.1) kW
0.25 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
2.2 (2.2) kW
3.7 (3.7) kW
0.1 (0.1) kW
0.25 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
0.37 (0.2) kW
0.55 (0.4) kW

3G3MV-A2001
3G3MV-A2002
3G3MV-A2004
3G3MV-A2007
3G3MV-A2015
3G3MV-A2022
3G3MV-A2037
3G3MV-AB001
3G3MV-AB002
3G3MV-AB004
3G3MV-AB007
3G3MV-AB015
3G3MV-A4002
3G3MV-A4004

1 pha 200VAC

Loại lắp trên tủ
(chuẩn bảo vệ
IP20)

3 pha 400VAC

Loại lắp trên tủ

3G3MV - Chương 1 - Giới thiệu chung
(chuẩn bảo vệ
IP20)

1-2
1.1 (0.75) kW
1.5 (1.5) kW
2.2 (2.2) kW
3.7 (3.7) kW

3G3MV-A4007
3G3MV-A4015
3G3MV-A4022
3G3MV-A4037

Chú ý:
1. Các con số trong ngoặc là công suất cho các loại motor dùng ở ngoài
Nhật bản
2. Không thể nối điện trở phanh hay bộ phanh cho biến tần loại 3G3MV.
Phải chọn loại biến tần khác cho yêu cầu này.
¾ Các tiêu chuẩn quốc tế
Biến tần loại 3G3MV đáp ứng các tiêu chuẩn châu Âu EC và UL/cUL cho
việc lưu hành trên toàn thế giới.
¾ Các chức năng thuận tiên sử dụng
-

Có các chức năng và tính hữu dụng của biến tần loại 3G3EV
Dễ dàng thiết lập thông số ban đầu và thao tác với núm
chỉnh FREQ ở mặt điều khiển trước
Dễ bảo trì. Quạt làm mát có thể dễ dàng sửa và thay thế.
Tuổi thọ của quạt có thẻ kéo dài bằng cách chỉ bật lên khi
biến tần bắt đầu hoạt động.

¾ Triệt tiêu sóng hài
- Có thể nối với cuộn kháng DC vốn hiệu quả hơn cuộn kháng
A...
3G3MV - Chương 1 - Gii thiu chung
1-1
Chương 1
Gii thiu chung
1. Các model trong h 3G3MV
Đin áp danh định Cu trúc bo v Công sut ti động
cơ ti đa
Model
0.1 (0.1) kW 3G3MV-A2001
0.25 (0.2) kW 3G3MV-A2002
0.55 (0.4) kW 3G3MV-A2004
1.1 (0.75) kW 3G3MV-A2007
1.5 (1.5) kW 3G3MV-A2015
2.2 (2.2) kW 3G3MV-A2022
Loi lp trên bng
(chun bo v IP20)
3.7 (3.7) kW 3G3MV-A2037
5.5 (5.5) kW 3G3MV-A2055
3 pha 200VAC
Loi kín lp trên tường
(NEMA1 và IP20)
7.5 (7.5) kW 3G3MV-A2075
0.1 (0.1) kW 3G3MV-AB001
0.25 (0.2) kW 3G3MV-AB002
0.55 (0.4) kW 3G3MV-AB004
1.1 (0.75) kW 3G3MV-AB007
1.5 (1.5) kW 3G3MV-AB015
2.2 (2.2) kW 3G3MV-AB022
1 pha 200VAC Loi lp trên t (chun
bo v IP20)
3.7 (3.7) kW 3G3MV-AB037
0.37 (0.2) kW 3G3MV-A4002
0.55 (0.4) kW 3G3MV-A4004
1.1 (0.75) kW 3G3MV-A4007
1.5 (1.5) kW 3G3MV-A4015
2.2 (2.2) kW 3G3MV-A4022
Loi lp trên t
(chun bo v IP20)
3.7 (3.7) kW 3G3MV-A4037
5.5 (5.5) kW 3G3MV-A4055
3 pha 400VAC
Loi kín lp trên tường
(NEMA1 và IP20)
7.5 (7.5) kW 3G3MV-A4075
Đin áp danh
định
Cu trúc bo v Công sut ti
động cơ ti đa
Model
0.1 (0.1) kW 3G3MV-A2001
0.25 (0.2) kW 3G3MV-A2002
0.55 (0.4) kW 3G3MV-A2004
1.1 (0.75) kW 3G3MV-A2007
1.5 (1.5) kW 3G3MV-A2015
2.2 (2.2) kW 3G3MV-A2022
3 pha 200VAC Loi lp trên bng
(chun bo v
IP20)
3.7 (3.7) kW 3G3MV-A2037
0.1 (0.1) kW 3G3MV-AB001
0.25 (0.2) kW 3G3MV-AB002
0.55 (0.4) kW 3G3MV-AB004
1.1 (0.75) kW 3G3MV-AB007
1 pha 200VAC Loi lp trên t
(chun bo v
IP20)
1.5 (1.5) kW 3G3MV-AB015
0.37 (0.2) kW 3G3MV-A4002
3 pha 400VAC Loi lp trên t
0.55 (0.4) kW 3G3MV-A4004
Biến tần - Trang 2
Biến tần - Người đăng: Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Biến tần 9 10 100