Ktl-icon-tai-lieu

Biểu đồ thí nghiệm cơ học đất

Được đăng lên bởi levanson18794
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TN CHĐ

GVHD: LÊ PHƯƠNG

ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN NHÃO
21.2
21
f(x) = - 0.04x + 21.59

20.8
20.6

Độ ẩm W %

20.4
20.2
20
19.8
19.6
5

25

125

Log N

SV: ĐỖ THANH HẢI

MSSV:12149227

Page

BÁO CÁO TN CHĐ

GVHD: LÊ PHƯƠNG

BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG CONG CẤP PHỐI HẠT
120

100

80

Phần trăm cỡ hạt đường kính <D

60

40

20

0
10

1

0.1

0.01

Đường kính D (mm)

SV: ĐỖ THANH HẢI

MSSV:12149227

Page

BÁO CÁO TN CHĐ

GVHD: LÊ PHƯƠNG

ĐƯỜNG CONG ĐẦM CHẶT
2.05
2.00
1.95
1.90

Dung trọng khô (g/cm3)

1.85
1.80
1.75
1.70
8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Độ ẩm %

SV: ĐỖ THANH HẢI

MSSV:12149227

Page

BÁO CÁO TN CHĐ

GVHD: LÊ PHƯƠNG

BIỂU ĐỒ QUAN HỆ GIỮA ÁP LỰC ĐỨNG VÀ ỨNG SUẤT CẮT

25

20

f(x) = 0.09x + 7.65
R² = 0.9

15

Ưng suất cắt (KPa)
10

5

0
20

40

60

80

100

120

140

Áp lực đứng (KPa)

SV: ĐỖ THANH HẢI

MSSV:12149227

Page

...
BÁO CÁO TN CHĐ GVHD: LÊ PHƯƠNG
5 25 125
19.6
19.8
20
20.2
20.4
20.6
20.8
21
21.2
f(x) = - 0.04x + 21.59
ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN NHÃO
Log N
Đ ẩm W %
SV: ĐỖ THANH HẢI MSSV:12149227 Page
Biểu đồ thí nghiệm cơ học đất - Trang 2
Biểu đồ thí nghiệm cơ học đất - Người đăng: levanson18794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biểu đồ thí nghiệm cơ học đất 9 10 831