Ktl-icon-tai-lieu

Bình sai chia nhóm

Được đăng lên bởi nhantdmdc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 935 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/25/2008

Nguyễn Quang Minh

NK + W = 0
BP −1B T K + W = 0
a1 a2
b b
2
 1
 ... ...

 r1 r2

0
... an  1 / p1


0
1 / p2
... bn

0
... ...   0

0
... rn   0

0   a1 b1
0  a2 b2

..
0   ... ...

0 1 / pn  an bn
0
0

... r1   K a  ω a 
... r2   K b  ωb 
  +   = 0
... ...  ..   .. 
   
... rn   K r  ω r 

  aa   ab 
 ar  
     ..   
 p    K a  ωa 
 p   p 
 br    K  ω 
  ab   bb 
  p   p  ...  p    b  +  b  = 0
    ..   .. 
   
..
..
..     
 ..
K
ω
  ar   br  ..  rr    r   r 
 p 
  p   p 
 


1

12/25/2008

10 phương trình
20 phương trình
50 phương trình
500 phương trình

NK + W = 0
BP −1 B T K + W = 0
 aa 
 ab 
  K a +   K b
 p
 p 
  ab 
 bb 
 K a +  Kb
 p 
 p


  ar  K a +  br  K b
 p
  p 
 

BV + W = 0 ⇒ BP
 a1
b
 1
 ...

 r1

a2
b2

...
...

...
r2

...
...

−1

 ar 
+ ... +   K r + ω a = 0
 p
 br 
+ ... +   K r + ω b = 0
 p
....
 rr 
+ ... +   K r + ω r = 0
 p

B TK + W = 0

a n   v1 
ω a 
ω 
bn  v 2 
  +  b  = 0
 .. 
...   .. 
 
 
rn   v n 
ω r 

B 
B 
 B 1V + W1 = 0
W 
⇒   1  V +  1  = 0 ⇒   1  P − 1 [B 1

B
W
B
V
W
0
+
=
 2
 2
2
 2 
 B 2 
  a1

  b1

  ...
  g 1

  h1

  i1

  ...
  r1

a2
b2
...

...
...
...

g2
h2
i2

...
...
...

...
r2

...
...

W 
B 2 ]K +  1  = 0
W 2 

a n   v1   ω a 
b n   v 2   ω b 
  +
= 0
...   ..   .. 
   
g n   v n  ω g 
h n   v 1  ω h 
in   v 2   ω i 
  +   = 0
...   ..   .. 
   
rn   v n   ω r 

 B 1 P − 1 B 1T K 1 + B 1 P − 1 B T2 K 2 + W 1 = 0
 N 11 K 1 + N 12 K 2 + W 1 = 0
⇒ 

−1
T
−1
T
B
P
B
K
B
P
B
K
W
0
+
+
=
 N 21 K 1 + N 22 K 2 + W 2 = 0
 2
1
1
2
2
2
2

2

12/25/2008

BV + W = 0 ⇒ BP −1B T K + W = 0
 a1 a2 ... an   v1  ωa 

   
 b1 b2 ... bn  v2  ωb 
= 0; B1V + W1 = 0
+

 ... ... ... ...   ..   .. 
 g1 g 2 ... g 3  vn  ω g 

h1 h2 ... hn   v1  ω h 

   
 i1 i2 ... in  v2  ωi 
= 0; B 2 V + W2 = 0
+

... ... ... ...   ..   .. 
 r1 r2 ... rn  vn  ω r 

⇒ B1P −1B1T K 1 + W1 = 0
⇒ B 2 P −1B T2 K 2 + W2 = 0
−1
K 1 = −N 11 W1
N 11K 1 + W1 = 0
 V = P −1B1T K 1
⇒ V = V1 + V2
⇒
⇒ 1

−1
T
−1
V2 = P B 2 K 2
N 22 K 2 + W2 = 0 K 2 = − N 22 W2
B 2 V + W2 ...
12/25/2008
1
Nguyn Quang Minh
0
....
..
........
...
..
0
....
...
............
...
...
/1000
0..00
00/10
000/1
...
............
...
...
222
111
2
1
21
21
21
=
+
=
+
=+
=
+
r
b
a
r
b
a
r
b
a
r
b
a
nnnnn
n
n
K
K
K
p
rr
p
br
p
ar
p
br
p
bb
p
ab
p
ar
p
ab
p
aa
K
K
K
rba
rba
rba
p
p
p
rrr
bbb
aaa
ω
ω
ω
ω
ω
ω
0WKBBP
0
W
NK
T1
Bình sai chia nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bình sai chia nhóm - Người đăng: nhantdmdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bình sai chia nhóm 9 10 782