Ktl-icon-tai-lieu

BIoga

Được đăng lên bởi T T Rung Luu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên dự án: Xây dựng mô hình hầm ủ Biogas cải tiến lấy nhiên liệu chạy máy
phát điện cho trại chăn nuôi gia súc.
Chủ nhiệm dự án: KS.Trần Văn Khải.
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình
Dương.
Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng (Từ tháng 05/2007 đến hết tháng 11/2008).
Mục tiêu của dự án:
- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trại chăn nuôi.
- Tiết kiệm chi phí sản xuất thông qua sử dụng nguồn nhiên liệu được sinh ra từ
hầm Biogas. Cụ thể, sử dụng gas chạy máy phát điện, thắp sáng, sưởi ấm cho heo
con…
- Xây dựng một mô hình hầm ủ biogas cải tiến sử dụng gas chạy máy phát điện
phục vụ nhu cầu điện sản xuất để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh Bình Dương cho
các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm..
Các nội dung nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chính phải thực hiện
Phương pháp thực hiện:
Sơ đồ mô tả:
Phân +

Hệ thống nước
chuồng trại

Phân +

Hệ thống nước
thu gom

Hồ lắng

Phân +
nước

Hầm
Biogas

Phân + nước
sau khi ủ

Khí sinh
học

Hệ thống
lọc gas

Phân bón

Nước hầm
lắng: tưới
cây trồng

Khí sinh học
đã qua lọc

Máy phát
điện
Điện

Hệ thống
phân phối
điện phục
vụ sản xuất.
sinh hoạt

Mô tả quy trình công nghệ:
Phân và nước từ các chuồng trại qua hệ thống thu gom đến hồ lắng sau đó vào
hầm ủ Biogas. Phân và nước lưu trong hầm Biogas 20 ngày nhờ quá trình lên men kỵ
khí phân giải các hợp chất hữu cơ sẽ sản sinh ra khí sinh học. Hỗn hợp phân và nước

sau thời gian được phân hủy trong hầm Biogas sẽ chảy ra ao lắng gạn sinh học, sau đó
được dùng làm phân bón, tưới cây nông nghiệp.
Hệ thống lọc gas:
* Hấp thụ CO2
- Khí sinh học từ hầm Biogas qua hệ thống lọc khí để loại bỏ khí CO2, H2S và hơi
nước.
- Trong hệ thống lọc gas khí CO2 không có lợi cho sự cháy (khi kết hợp với
nước) được cho sục qua nước vôi, CO2 được hấp thụ thông qua phản ứng:
- CO2 + Ca(OH)2

CaCO3↓ + H2O

- CaCO3 kết tủa và có thể loại trừ ra khỏi dung dịch.
* Tách H2S
Khí H2S là khí ăn mòn sắt thép, phương pháp đơn giản để loại bỏ là cho biogas đi
qua lớp dây sắt (phế phẩm khi phay tiện cơ khí) hoặc oxyt sắt Fe2O3 trộn với gỗ bào
(vỏ bào). Phương pháp này gọi là phương pháp “rửa khí khô”.

Hình a

Hình b

Phôi sắt trước khi bị oxy hóa

Phôi sắt sau khi bị oxy hóa

Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phoi sắt để tách H2S. Chất này được
EPA (Cục bảo vệ môi trường Mỹ) chứng nhận không gây ô nhiễm nguồn nước ngầm
và có thể thải trực tiếp ra các bãi rác. Trước khi sử dụng phoi sắt được oxy hóa để tạo
thành một lớp oxyt sắt trên bề mặt. Phôi...
Tên d án: Xây dng hình hm Biogas ci tiến ly nhiên liu chy máy
phát đin cho tri chăn nuôi gia súc.
Ch nhim d án: KS.Trn Văn Khi.
Đơn v thc hin: Trung tâm ng dng tiến b khoa hc công ngh tnh nh
Dương.
Thi gian thc hin d án: 18 tháng (T tháng 05/2007 đến hết tháng 11/2008).
Mc tiêu ca d án:
- Gim thiu ô nhim môi trường ti các tri chăn nuôi.
- Tiết kim chi psn xut thông qua s dng ngun nhiên liu đưc sinh ra t
hm Biogas. C th, s dng gas chy máy phát đin, thp sáng, sưởi m cho heo
con…
- Xây dng mt mô nh hm biogas ci tiến s dng gas chy máy phát đin
phc v nhu cu đin sn xut để làm cơ s nhân rng ra toàn tnh Bình Dương cho
các trang tri chăn nuôi gia súc, gia cm..
Các ni dung nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh chính phi thc hin
Phương pháp thc hin:
Sơ đồ mô t:
Mô t quy trình công ngh:
Phân nước t các chung tri qua h thng thu gom đến h lng sau đó vào
hm Biogas. Phân nước lưu trong hm Biogas 20 ngày nh qtrình lên men k
khí phân gii c hp cht hu cơ s sn sinh ra khí sinh hc. Hn hp phân nước
Nước hm
lng: tưới
cây trng
H thng
chung tri
H thng
thu gom
Hm
Biogas
H thng
lc gas
Máy phát
đin
Phân + nư
c
sau khi
Khí sinh
hc
Khí sinh h
c
đã qua lc
H thng
phân phi
đin phc
v
sn xut.
sinh hot
Đin
H lng
Phân bón
Phân +
nưc
Phân +
nưc
Phân +
nưc
BIoga - Trang 2
BIoga - Người đăng: T T Rung Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIoga 9 10 288