Ktl-icon-tai-lieu

Biomass energy

Được đăng lên bởi Minh Tuyet Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI

I.

KHÁI NIỆM

Sinh khối là một thuật ngữ có ý nghĩa bao hàm rất rộng dùng
để mô tả các vật chất có nguồn gốc sinh học vốn có thể được
sử dụng như một nguồn năng lượng hoặc do các thành phần
hóa học của nó.
Với định nghĩa như vậy, sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên,
cây trồng công nghiệp, tảo và các loài thực vật khác, hoặc là
những bã nông nghiệp và lâm nghiệp. Sinh khối cũng bao gồm
cả những vật chất được xem nhưng chất thải từ các xã hội con
người như chất thải từ quá trình sản xuất thức ăn nước uống,
bùn/nước cống, phân bón, sản phẩm phụ gia (hữu cơ) công
nghiệp (industrial by-product) và các thành phần hữu cơ của
chất thải sinh hoạt.
Sinh khối còn có thể được phân chia nhỏ ra thành các thuật
ngữ cụ thể hơn, tùy thuộc vào mục đích sử dụng: tạo nhiệt, sản
xuất điện năng hoặc làm nhiên liệu cho giao thông vận tải Các
nguồn sinh khối được chuyển thành các dạng năng lượng khác
như điện năng, nhiệt năng, hơi nước và nhiên liệu qua các
phương pháp chuyển hóa như đốt trực tiếp và turbin hơi, phân
hủy yếm khí (anaerobic digestion), đốt kết hợp (co-firing], khí
hóa (gasification) và nhiệt phân (pyrolysis).
Sinh khối còn có thể được xem như một dạng tích trữ năng
lượng Mặt Trời. Năng lượng từ Mặt Trời được "giữ" lại bởi cây cối
qua quá trình quang hợp trong giai đoạn phát triển của chúng.
Năng lượng sinh khối được xem là tái tạo vì nó được bổ sung
nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bổ sung của năng lượng hóa
thạch vốn đòi hỏi hàng triệu năm.
II.

NGUỒN GỐC

Sinh khối là vật chất hữu cơ, đặc biệt là các chất cellulose
hay ligno-cellulosic. Sinh khối là các vật chất tái tạo, bao gồm

cây cối, chất xơ gỗ, chất thải gia súc, chất thải nông nghiệp, và
thành phần giấy của các chất thải rắn đô thị.
Cây dự trữ năng lượng mặt trời trong các tế bào cellulose và
lignin (chất gỗ) thông qua quá trình quang hợp. Cellulose là một
chuỗi polymer của các phân tử đường 6-carbon. Lignin là chất
hồ kết dính các chuỗi cellulose với nhau. Khi đốt, các liên kết
giữa các phân tử đường này vỡ ra và phóng thích năng lượng
dưới dạng nhiệt, đồng thời thải ra khí CO2và hơi nước. Các sản
phẩm phụ của phản ứng này có thể được thu thập và sử dụng
để sản xuất điện năng. Các chất này thường đươc gọi là năng
lượng sinh học hoặc nhiên liệu sinh học.
Các nguồn sinh khối trong nước bao gồm các chất dư thừa,
chất bã của sinh khối đã được xử lý. Các chất này gồm có bột
giấy, chất thải nông lâm nghiệp, chất thải gỗ thành thị, chất
thải rắn đô thị, khí ở các hố chôn lấp, chất thải c...
NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI
I. KHÁI NIỆM
Sinh khối là một thuật ngữ ý nghĩa bao hàm rất rộng dùng
để tả các vật chất nguồn gốc sinh học vốn thể được
sử dụng như một nguồn năng lượng hoặc do các thành phần
hóa học của nó.
Với định nghĩa như vậy, sinh khối bao gồm cây cối tự nhiên,
cây trồng công nghiệp, tảo các loài thực vật khác, hoặc
những nông nghiệp lâm nghiệp. Sinh khối cũng bao gồm
cả những vật chất được xem nhưng chất thải từ các hội con
người như chất thải t quá trình sản xuất thức ăn nước uống,
bùn/nước cống, phân bón, sản phẩm ph gia (hữu cơ) công
nghiệp (industrial by-product) và c tnh phần hữu của
chất thải sinh hoạt.
Sinh khối còn thể được phân chia nhỏ ra thành các thuật
ngữ cụ thể hơn, tùy thuộc vào mục đích sử dụng: tạo nhiệt, sản
xuất điện năng hoặc làm nhiên liệu cho giao thông vận tải Các
nguồn sinh khối được chuyển thành các dạng năng lượng khác
như điện năng, nhiệt năng, hơi nước nhiên liệu qua các
phương pháp chuyển hóa như đốt trực tiếp turbin hơi, phân
hủy yếm khí (anaerobic digestion), đốt kết hợp (co-[ring], khí
hóa (gasi[cation) và nhiệt phân (pyrolysis).
Sinh khối còn thể được xem như một dạng tích tr năng
lượng Mặt Trời. Năng lượng từ Mặt Trời được "giữ" lại bởi cây cối
qua quá trình quang hợp trong giai đoạn phát triển của chúng.
Năng lượng sinh khối được xem tái tạo được bổ sung
nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bổ sung của năng lượng hóa
thạch vốn đòi hỏi hàng triệu năm.
II. NGUỒN GỐC
Sinh khối vật chất hữu cơ, đặc biệt các chất cellulose
hay ligno-cellulosic. Sinh khối các vật chất tái tạo, bao gồm
Biomass energy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biomass energy - Người đăng: Minh Tuyet Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Biomass energy 9 10 739