Ktl-icon-tai-lieu

Bitum

Được đăng lên bởi Thể Văn Võ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bitum
Bitum

21

Bitum

Trong khi bi u hi n và ng d ng c a bitum trong nh a ðý ng và h c ín là týõng t nhau
nhýng
t nat hai
i các2 khác
bi t cõ bv nn gi
l p v t li u này (Puzinauskas & Corbett, 1978). Nh a ðý ng ðý c
tách
t dmà
u mkhông
b ng có hi n tý ng phá v c u trúc (crackinh) hay bi n ð i b i nhi t c n
côngrangh
hBitum
c ín
thu
nh
cacbon
là
mcao
tc lo
t l ng
cõ có V
ð nh
t cao,
hóa
nhi
t ððý
ci ach
than
ch ha ubitum.
thành
ph n hóa h c, h c ín ch y u ch a các
hydrocacbon
v
ng
thõm
m
t
màu
nh p nháp.
Tan ðý
c trong
cacbon
ð caoðen,
và khác
v ng. Ngý
c l i,
nh a ðý
ng chðisulfua
a nhi u hydrocacbon d ng parafin và
naphtha
phân
t Trong
và cáccác
(CS
), tbenzen
, cloruafooc
và 1ngs ddung
u cõ
d n 2xu
ccao
a chúng.
ng vàmôi
s dhng
có s ð t nóng týõng ðýõng th h c
ín
ra nhi
u hõn
kv ng có
khác.
Theo
ngu
n thõm
g cðáng
thðabitum
chiaa ðý
làmng.
3 lo
i
cácsinh
hydrocacbon
so vthi nh
Trong
các kh o sát d ch t h c ð i v
is công
gia
vào
chính:
Bitum
dngý
um
, Bitum
n xu tnhân
h c íntham
i ta
phát hiðán drau,làBitum
t l mthiên
c b nh ung thý ph i cao hõn nhýng
không
ya sðý
gia
nhiên.Nh
ng
và
cách trong
nói khác
c s c u ð i v i công nhân tham gia
thý haythcác
nh
hýtãng
nghðccacínung
h là
i khác
các ðý
nghiên
vào
skhi
n xu
ng nh a
dðýngng.
nht cvàð sn dbitum.
Tronglýting
ngbenzo(alpha)pyren
Anh-Anh, 'bitum' thông
Hàm
trong thý
nh ang
ðýðýngc ds u m thu ðý c t các lo i d u m
khác
Nga
ðýngý
clà i'nh
d ng vnhau
i c và
ngh
nhý
a ðý
ng'ð và
c ín'.
Janyseva
nhang
khác
xác
nh'hnãm
1963.H ch ng minh r ng hàm lý ng
benzo(alpha)pyren
trong
Trong
ngðAnh-M
, 'bitum'
ch ðáng
y u ðýk c( smd cng
m
ch thting
th p hõn
m tbitum
cách
0,6nhý
mg/kg) so v i hàm lý ng trong
bitum
thu tðý
c n bpmg/kg).
là
t thu
ng(c tngh
nghi
ð ch mSchamp
t cách r&ràng
saumcrackinh
mcác
c 4-272
van Wassenhove (1972) thông báo r
ng
hàm
lý
ng
c
a
các v t li u g c nh a ðý
và gmg/kg
c h c trong
ín. Trong
ti ng
benzo(alpha)pyren
mng
c 3-5
bitum.
Anh-Úc, 'bitum' ðý c s d ng nhý là thu t ng g c cho
m
ng rt i nh a.
S tnðýxu
Hi n nay, bitum ch y u ðý c s d ng trong l nh v c xây d ng giao thông, bitum ðóng
vai
là
n cùng ð s n xu t bê tông Asphalt. Tùy theo công nãng, ði u ki n
vNgu
i htrnn
h tpthành
vnhiên
t liph
u khoáng
khí
utvànhiên
pháp
thi
côngh mà
s phýõng
d ngvàbitum
um
n, bitum
d ucóm nhi
quánh,
u mtrên
l ngthtrong
Bitum
các
trdm
tíchr nh
a ðý ng
u nõibitum
khác dnhau
gi i,xây
ch dy
giao
thông.
ung
làm
do
các
d u khoáng
th
qua
t. M nh
l nthnhmt ný
và cn cho
i ti ng
t lànhc Trinidad,
Trong
quál ng
kh ð, bitu...
Bitum
1
Bitum
Bitum là m t lo i ch t l ng h u cõ có ð nh t cao,
màu ðen, nh p nháp. Tan ðý c trong cacbon ðisulfua
(CS ), benzen , cloruafooc và 1 s dung môi h u cõ
2
khác. Theo ngu n g c th bitum có th chia làm 3 lo i
chính: Bitum d u m , Bitum ðá d u, Bitum thiên
nhiên.Nh a ðý ng và h c ín là cách nói khác ðý c s
d ng khi nh c ð n bitum.
Trong ti ng Anh-Anh, 'bitum' thông thý ng ðý c s
d ng v i c ngh a nhý là 'nh a ðý ng' và 'h c ín'.
Trong ti ng Anh-M , 'bitum' ch y u ðý c s d ng n
là m t thu t ng ngh nghi p ð ch m t cách r ràng
các v t li u g c nh a ðý ng và g c h c ín. Trong ti ng
Bitum
Anh-Úc, 'bitum' ðý c s d ng nhý là thu t ng g c cho
m t ðý ng r i nh a.
Hi n nay, bitum ch y u ðý c s d ng trong l nh v c xây d ng giao thông, bitum ðóng
vai tr là thành ph n cùng
v i h n h p v t li u khoáng ð s n xu t bê tông Asphalt. Tùy theo công nãng, ði u ki n
khí h u và phýõng pháp thi
công mà s d ng bitum d u m r n, bitum d u m quánh, bitum d u m l ng trong xây d
ng giao thông.
Trong quá kh , bitum ðý c s d ng ð ch ng th m ný c cho tàu thuy n c ng nhý ð làm
l p sõn ph cho các công
tr nh xây d ng; r t có kh nãng là thành ph c Carthage ð dng b cháy do s d ng
quá nhi u bitum trong xây
d ng.
Ph n l n các nhà ð a ch t cho r ng các m tr m tích t nhiên ch a bitum ðý c t o ra t nh
ng ph n c n l i c a các
lo i vi t o c và các sinh v t khác ð t ng t n t i trên Trái Ð t. Các sinh v t này ch t ði
và ph n c n l i c a chúng ð
b tr m tích hóa trong bùn ðáy ð i dýõng hay các h mà chúng ð sinh s ng. Dý i tác
ð ng c a nhi t và áp su t
ð sâu chúng b tr m tích hóa th các ph n c n l i c a các sinh v t này b chuy n hóa
thành các ch t nhý bitum, d u
m hay kerogen.
M t s ít các nhà ð a ch t, nh ng ngý i theo thuy t ngu n g c phi sinh v t c a d u m th
cho r ng bitum và các
hydrocacbon n ng hõn mêtan khác có ngu n g c t các ð sâu bên trong l p ph c a
Trái Ð t thay v có ngu n g c
t các m nh v n sinh h c.
Thành ph n
Theo ''Petroleum Handbook'' (1966), bitum có th coi là m t h ch t keo c a các ph n
t v ng thõm m t ð cao
trong d u v i các phân t d ng v ng. T phát bi u này, m t ði u r ràng là bitum có th
coi là m t h n h p r t ph c
t p ch y u c a các hydrocacbon có ði m sôi cao. Thành ph n c a nó dao ð ng theo v
trí ð a l c a khu v c ch a
d u m c ng nhý công ngh s d ng trong s n xu t. Nói chung thành ph n c a bitum ch
a kho ng:
• Kho ng 32% asphaltenes: Các h p ch t thõm týõng ð i cao phân t và các
hydrocacbon khác v ng, trong ðó
m t s chýa no. Chúng h a tan trong cacbon ðisulfua nhýng không h a tan trong
naphtha c a d u m ;
• Kho ng 32% nh a: Các pôlyme ðý c t o ra t quá tr nh x l các hydrocacbon chýa
no;
• Kho ng 14% các hydrocacbon no: Các hydrocacbon trong ðó các nguyên t
cacbon ðý c k t n i b ng các liênk t ðõn;
• Kho ng 22% các hydrocacbon thõm: Các hydrocacbon ch a m t hay nhi u v ng
benzen trên m t phân t , bao
g m c các hydrocacbon thõm ða v ng (theo Simmers và nh ng ngý i khác nãm 1959
và Simmers nãm 1964).
Bitum
2
Trong khi bi u hi n và ng d ng c a bitum trong nh a ðý ng và h c ín là týõng t nhau
nhýng v n t n t i các khác
bi t cõ b n gi a hai 2 l p v t li u này (Puzinauskas & Corbett, 1978). Nh a ðý ng ðý c
tách ra t d u m b ng
công ngh mà không có hi n tý ng phá v c u trúc (crackinh) hay bi n ð i b i nhi t c n
h c ín thu ðý c nh cacbon
hóa nhi t ð cao c a than ch a bitum. V thành ph n hóa h c, h c ín ch y u ch a các
hydrocacbon v ng thõm m t
ð cao và khác v ng. Ngý c l i, nh a ðý ng ch a nhi u hydrocacbon d ng parafin và
naphtha cao phân t và các
d n xu t c a chúng. Trong các ng d ng và s d ng có s ð t nóng týõng ðýõng th h c
ín sinh ra nhi u hõn ðáng k
các hydrocacbon thõm ða v ng so v i nh a ðý ng. Trong các kh o sát d ch t h c ð i v
i công nhân tham gia vào
s n xu t h c ín ngý i ta phát hi n ra là t l m c b nh ung thý ph i cao hõn nhýng
không th y s gia tãng c a ung
thý hay các nh hý ng ð c h i khác trong các nghiên c u ð i v i công nhân tham gia
vào s n xu t và s d ng nh a
ðý ng.
Hàm lý ng benzo(alpha)pyren trong nh a ðý ng d u m thu ðý c t các lo i d u m
khác nhau Nga ðý c
Janyseva và nh ng ngý i khác xác ð nh nãm 1963.H ch ng minh r ng hàm lý ng
benzo(alpha)pyren trong bitum
m ch th ng ð th pn m t cách ðáng k ( m c 0,6 mg/kg) so v i hàm lý ng trong
bitum thu ðý c t các c n b
sau crackinh ( m c 4-272 mg/kg). Schamp & van Wassenhove (1972) thông báo r
ng hàm lý ng c a
benzo(alpha)pyren m c 3-5 mg/kg trong bitum.
S n xu t
Ngu n t nhiên
Bitum t nhiên và các tr m tích nh a ðý ng có nhi u nõi khác nhau trên th gi i, ch y
u là do các d u khoáng
th m qua l ng ð t. M nh a ðý ng t nhiên l n nh t và n i ti ng nh t là h Trinidad, nó
h n h p c a kho ng 39%
bitum, 32% khoáng ch t khác và 29% ný c và khí.
S n xu t nhân t o
T ng s n lý ng s n xu t bitum trên th gi i nãm 1973 kho ng 90 tri u t n. Nãm 1979, s
n lý ng này ð t m c
kho ng 100 tri u t n và v n ti p t c tãng cho ð n nay, m c dù v i t l tãng th p hõn.
B ng tinh luy n và x l th các lo i bitum sau ðý c s n xu t:
• Bitum "th ng":
Là ch t c n l i sau khi chýng c t trong chân không hay không khí các lo i d u m ch a
nh a ðý ng. Ð i v i các ng
d ng ð c bi t, c n bitum lo i ch a d u h c ín r t c ng có th thu ðý c nh chýng c t d u m
ð qua crackinh.
• Bitum "th i":
Ðý c s n xu t b ng cách th i lu ng không khí ngý c chi u v i lu ng bitum th ngng
ch y. Ph n ng ôxi hóa
di n ra d n t i vi c kh hiðrô và polyme hóa các thành ph n thõm và chýa no. Trong
quá tr nh này, các phân t v ng
thõm cao phân t lý ng có th ðý c t o ra.
• Bitum "c t b t" (hay lo i bitum l ng hõn):
Thu ðý c b ng cách tr n bitum v i các dung môi d u m hay d u khoáng, ðôi khi v i h
c ín hay các ch t thõm cao
phân t ðý c chi t ra.
• Bitum nh týõng:
Ðý c t o ra b ng cách nh týõng hóa 50-65% bitum trong ný c v i s tham gia c a 0,5-
1,0% ch t chuy n th s a,
thông thý ng là xà ph ng và nói chung ðý c s d ng d ng l nh cho các m c ðích công
nghi p và làm ðý ng.
Bitum - Trang 2
Bitum - Người đăng: Thể Văn Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bitum 9 10 655