Ktl-icon-tai-lieu

BlackBerry_Bold_9000_Smartphone

Được đăng lên bởi haipham-vps
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BlackBerry Bold 9000 Smartphone

Thông Tin về An Toàn và Sản
Phẩm

MAT-28632-041 Rev. 002 | PRINTSPEC-021
SWDT43156-696706-0928023630-041 | RBT7xUW

Nhận xét
Đề phòng an toàn quan trọng....................................................................................................3
Thông tin về an toàn...................................................................................................................7
An toàn điện .................................................................................................................................7
An toàn và vứt bỏ pin ...................................................................................................................8
Vứt điện thoại...............................................................................................................................9
Hướng dẫn sử dụng an toàn........................................................................................................9
Lái xe và đi bộ một cách an toàn................................................................................................10
Phụ kiện......................................................................................................................................10
Chú ý về ăng-ten........................................................................................................................11
Nhiệt độ sử dụng và cất giữ.......................................................................................................11
Nhiễu với thiết bị điện tử.............................................................................................................11
Các khu vực nguy hiểm..............................................................................................................13
Dịch vụ........................................................................................................................................14
Giới thiệu về các cuộc gọi khẩn cấp và BlackBerry Mobile Voice System.................................15
Các hướng dẫn an toàn bổ sung ...............................................................................................15
Thông tin tuân thủ....................................................................................................................19
Tiếp xúc với tín hiệu sóng vô tuyến............................................................................................19
Dữ liệu về tỉ lệ hấp thụ riêng .......................
BlackBerry Bold 9000 Smartphone
Thông Tin về An Toàn và Sản
Phẩm
BlackBerry_Bold_9000_Smartphone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BlackBerry_Bold_9000_Smartphone - Người đăng: haipham-vps
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
BlackBerry_Bold_9000_Smartphone 9 10 840