Ktl-icon-tai-lieu

BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

BỘ BIẾN ĐỔI
ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU

1

Bộ biến đổi điện áp một chiều
Giới thiệu:
 Còn gọi là bộ chopper
 Ngõ vào: điện áp DC cố định
 Ngõ ra: điện áp DC thay đổi được
 Dùng trong các bộ nguồn đóng ngắt (switching power supply),
trong các ứng dụng điều khiển động cơ DC…
Các dạng mạch khảo sát trong chương này:
 Bộ biến đổi một chiều kiểu giảm áp (Bộ giảm áp)
 Bộ biến đổi một chiều kiểu tăng áp (Bộ tăng áp)
 Bộ biến đổi một chiều kép
- Kiểu đảo dòng,
- Kiểu đảo áp,
- Dạng tổng quát
2

Bộ biến đổi điện áp một chiều
Ví dụ ứng dụng: sơ đồ khối bộ ổn áp DC dùng bộ biến đổi điện áp một
chiều

Nguồn
xoay chi ều

Chỉnh
l ưu

Điện áp dc
(không ổn định)

Tụ lọc

Điện áp dc
(không ổn định)

Bộ biến đổi
điện áp DC

Nguồn
acquy

3

Điện áp dc
( ổn định)

Tải

Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều
ut

U

Ut

U
Ut

T1

T2
T

Nguyên lý hoạt động của một bộ biến đổi điện áp một chiều

4

Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều
U t* (t/h đặt)

uđk

U t (t/h
hồi tiếp )

Bộ so sánh

vustp

(sóng răng cưa)
a. Nguyên lý mạch tạo tín hi ệu PWM

vustp

(sóng răng cưa)
uđk
Up

uđk > up
Tín hi ệu
đi ều khi ển
khóa bán
dẫn
T1
T2

uđk < up

T

b. D ạng sóng ngõ vào và ngõ ra của bộ so sánh

Nguyên lý mạch điều rộng xung (PWM)

5

Tín hiệu
đi ều khi ển
khóa bán
dẫn

Ví dụ tính toán
Ví du 4.3
Cho boäbieá
n ñoå
i moä
t chieà
u keù
p daïng ñaû
o doø
ng. Nguoà
n moä
t chieà
u U =230 V.
Taû
i laøñoä
ng cô moä
t chieà
u kích töøñoä
c laä
p Rö L E,
Biết Rö =0,1 Ω. E =220V . Tính tæsoáγ =
1. Dòng trung bình qua động cơ là 100A
2. Dòng trung bình qua động cơ là -100A

T1
khi:
T

36

Ví dụ tính toán
Giải:

Ta có: U t = γ U = Ru I t + E
1. Trường hợp It = 100A:
U t = Ru I t + E = 0.1x100 + 220 = 230V
Vậy tỉ số γ =

γ=

T1
cần thiết là:
T

U t 230
=
=1
U 230

2. Trường hợp It = -100A:
U t = Ru I t + E = −0.1x100 + 220 = 210V
Vậy tỉ số γ =

T1
cần thiết là:
T

U t 210
γ=
=
= 0.91
U 230
37

...
1
Ch ng 3ươ
B BI N Đ I
ĐI N ÁP M T CHI U
BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU 9 10 232