Ktl-icon-tai-lieu

bộ biến đổi diện áp một chiều

Được đăng lên bởi cusuper03
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CHƯƠNG 4

BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP
MỘT CHIỀU

GIẢNG VIÊN:
THS. PHẠM THẾ DUY
ĐIỆN THOẠI/EMAIL:
0903661501 DUYPT@PTITHCM.EDU.VN
BỘ MÔN:
ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU
HỌC KỲ/NĂM BIÊN SOẠN: 02/2010

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
NỘI DUNG CHƯƠNG 4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Giới thiệu chung
Bộ băm áp một chiều nối tiếp
Bộ băm áp một chiều song song
Bộ băm áp tích luỹ năng lượng
Bộ băm áp tăng áp
Mạch điều khiểnGIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 2

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

4.1. Giới thiệu chung
4.1.1 Các phương pháp điều khiển điện áp DC
4.1.2 Nguồn cung cấpGIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 3

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

4.1 Giíi thiÖu chung
• §iÒu ¸p mét chiÒu ®­îc ®Þnh nghÜa lµ bé ®iÒu khiÓn dßng
®iÖn vµ ®iÖn ¸p mét chiÒu khi nguån cÊp lµ ®iÖn m«t
chiÒu
4.1.1. C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu ¸p mét chiÒu
• §iÒu khiÓn b»ng c¸ch m¾c nèi tiÕp víi t¶i mét ®iÖn trë
• §iÒu khiÓn liªn tôc b»ng c¸ch m¾c nèi tiÕp víi t¶i mét
transistor
• §iÒu khiÓn b»ng b¨m ¸p (xung ¸p)


GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 4

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
§iÒu khiÓn b»ng c¸ch m¾c nèi tiÕp víi t¶i mét ®iÖn trë

• Dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p
®iÒu chØnh ®­îc tÝnh
Id =

U1
;
Rf + Rd

U1
Ud =
Rd
Rf + Rd

I d Rf
U1

Ud

Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p:
- HiÖu suÊt thÊp (∆Pf = IC. ∆UT)
- Kh«ng ®iÒu chØnh liªn tôc khi dßng t¶i lín


GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Trang: 5

Rd

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
§iÒu khiÓn liªn tôc b»ng c¸ch m¾c
nèi tiÕp víi t¶i mét transistor

∆UT
T
U1

• S¬ ®å vµ nguyªn lý ®iÒu khiÓn
• IC = β.IB
∀ ∆UT = U1 - IC.Rd
• Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p:
tæn hao trªn transistor lín, ph¸t
nhiÖt nhiÒu transistor dÔ háng.

a

IB

GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TÍN

Rd

M§K

T

M§K

Zd

b

T
c
M§KIC=Id

Trang: 6

Zd

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
§iÒu khiÓn b»ng b¨m ¸p (b¨m xung)
• B¨m ¸p mét chiÒu lµ bé biÕn ®æi ®iÖn ¸p mét chiÒu
thµnh xung ®iÖn ¸p. §iÒu chØnh ®é réng xung ®iÖn ¸p,
®iÒu chØnh ®­îc trÞ sè trung b×nh ®iÖn ¸p t¶i.
• C¸c bé b¨m ¸p mét chiÒu cã thÓ thùc hiÖn theo s¬ ®å
m¹ch nèi tiÕp (phÇn tö ®ãng c¾t m¾c nèi tiÕp víi t¶i)
hoÆc theo s¬ ®å m¹c...
GIẢNG VIÊN: THS. PHẠM THẾ DUY
ĐIỆN THOẠI/EMAIL: 0903661501 DUYPT@PTITHCM.EDU.VN
BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LTÍN HIỆU
HỌC KỲ/NĂM BIÊN SOẠN: 02/2010
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CHƯƠNG 4
BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP
MỘT CHIỀU
bộ biến đổi diện áp một chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ biến đổi diện áp một chiều - Người đăng: cusuper03
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
bộ biến đổi diện áp một chiều 9 10 824