Ktl-icon-tai-lieu

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Được đăng lên bởi Đỗ Huy Nam
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Chức năng nhiệm vụ
– Ghép nối tín hiệu giữa cảm biến và thiết bị điều
khiển
– Biến đổi dạng tín hiệu dòng áp

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
Một số dạng tín hiệu cảm biến
• Điện trở:
– PT100
– Loadcell

• - Điện áp:
– Cặp nhiệt
– Shunt đo dòng điện

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Một số dạng tín hiệu cảm biến
R(t) = R(0)[1 + At +Bt^2]
R(t):
( ) Điện
iệ trở
ở tạii nhiệt
hiệ độ t
R(0): Điện trở tại nhiệt độ 00C
A = 3.9083 * 10^‐3
B = ‐5
B 
5.775 
775 * 10
10^‐7
7

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Một số dạng tín hiệu cảm biến

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Một số dạng tín hiệu cảm biến

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Một số dạng tín hiệu cảm biến

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU
• Một số dạng tín hiệu cảm biến

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Sơ đồ khối

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Các khối chức năng

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối nguồn cung cấp

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối cấp nguồn cho cảm biến

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra analog
- Đầu ra điện áp
- Đầu ra dòng điện

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra analog
- Đầu ra điện áp

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra analog
- Đầu ra dòng điện

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra so sánh

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra so sánh

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra so sánh

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu ra so sánh

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào logic
- Đầu vào tín hiệu logic điều khiển
- Tạo các sự kiên thời gian

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào logic

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào logic

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào điện áp hoặc dòng điện ( có thể là
ệ một
ộ chiều hoặc
ặ xoay
y chiều))
tín hiệu

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào điện áp hoặc dòng điện ( có thể là
ệ một
ộ chiều hoặc
ặ xoay
y chiều))
tín hiệu

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào điện áp (mV, loadcell)

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào điện áp (mV, loadcell)

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào analog

BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU K3HB
Khối đầu vào cảm biến nhiệt độ

Các chức năng chính của đồng hồ K3HB
1. Chức năngg đo
• Tính đầu vào
Có thể cộng, trừ 2 giá trị đo,hoặc tính tỉ lệ. Ngoài ra có thể đặt
bất kỳ 1 giá
iá trị
t ị không
khô đổi nào
à vàà các
á giá
iá trị
t ị đo
đ được
đ
cóó thể được
đ
cộng hoặc trừ với giá trị không đổi này.

•

Giữ thời gian
g
Dùng các đầu vào tín hiệu thời gian bên ngoài, có thể thực hiện
các phép đo đồng thời. Có thể đo được giá trị lớn nhất, n...
B
CHUYN
ĐỔI
TÍN
HIU
B
CHUYN
ĐỔI
TÍN
HIU
Chc
năng
nhim
Chc
năng
nhim
Ghép ni tín hiugiacmbiếnvàthiếtbịđiu
khin
khin
Biến đổidng tín hiu dòng áp
Bộ chuyển đổi tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ chuyển đổi tín hiệu - Người đăng: Đỗ Huy Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Bộ chuyển đổi tín hiệu 9 10 400