Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Đề thi môn Bơm Quạt Máy nén cho ngành Kỹ thuật Nhiêt

Được đăng lên bởi vanhungbk1
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 5510 lần   |   Lượt tải: 8 lần
§Ò thi m«n B¬m Qu¹t M¸y nÐn cho ngµnh Kü thuËt Nhiªt...
§Ò sè....
(Thêi gian 60 phót)
DuyÖt Khoa
1.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc
2.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho
trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m
n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=11m
theo hÖ thèng ®-êng èng :
l2,d2,
l1=10m, d1=100mm, 1=0,025, 1=2,
Hdh
l2=30m, d2=75mm, 1=0,027, 1=12,
TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót
l1,d1
TÝnh n* ®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%.

Q(l/s) 0
H(m)
15
0

3.C¸c th«ng sè cña qu¹t

4
15,5
0,65

8
14
0,75

12
10
0,60

16
4
0,20

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

§Ò sè....

§Ò thi m«n B¬m Qu¹t M¸y nÐn cho ngµnh Kü thuËt Nhiªt...
(Thêi gian 60 phót)
DuyÖt Khoa
1.CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña b¬m li t©m
2.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho
trong b¶ng víi n=900 vßng/phót b¬m
n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao Hdh=6m
theo hÖ thèng ®-êng èng :
l1=20m, d1=200mm, 1=0,02
l2=100m, d2=155mm, 2=0,025
TÝnh Q, H, N øng víi n=900 vßng/phót
TÝnh n* ®Ó l-u l-îng b¬m gi¶m 25% b»ng tiÕt l-u
vµ thay ®æi sè vßng quay.

Q(l/s) 0
10
20
H(m)
12,5 13,2 13,5
0
0,45 0,65

3.C¸c th«ng sè lµm viÖc cña m¸y nÐn.

30
13,2
0,78

l2,d2,
Hdh
l1,d1

40
12,8
0,80

50
12,5
0,78

60
9,5
0,73

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

§Ò sè....

§Ò thi m«n B¬m Qu¹t M¸y nÐn cho ngµnh Kü thuËt Nhiªt...
(Thêi gian 60 phót)
DuyÖt Khoa
1.Ph-¬ng tr×nh lµm viÖc cña b¸nh c«ng t¸c
2.TÝnh tû sè nÐn cña m¸y nÐn kh«ng khÝ cho lß cao ®Ó nhiÖt ®é khÝ nÐn thÊp h¬n nhiÖt ®é
ngän löa 50oC. NhiÖt ®é kh«ng khÝ t=30oC, nhiÖt ®é ngän löa Tl=240oC. NÐn ®o¹n nhiÖt
k=1,4.
3.Ph©n tÝch c¸c ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chÕ ®é lµm viÖc cña qu¹t

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

§Ò sè....

§Ò thi m«n B¬m Qu¹t M¸y nÐn cho ngµnh Kü thuËt Nhiªt...
(Thêi gian 60 phót)
DuyÖt Khoa
1....
§Ò thi m«n B¬m Qu¹t M¸y nÐn cho ngµnh Kü thuËt Nhiªt... §Ò sè....
(Thêi gian 60 phót)
DuyÖt Khoa
1.HiÖn t-îng x©m thùc, c¸ch kh¾c phôc
2.B¬m li t©m cã d-êng ®Æc tÝnh ®· cho
trong b¶ng víi n=1600 vßng/phót b¬m
n-íc lªn bÓ chøa cã ®é cao H
dh
=11m
theo hÖ thèng ®-êng èng : l
2
,d
2,
l
1
=10m, d
1
=100mm,
1
=0,025,
1
=2, H
dh
l
2
=30m, d
2
=75mm,
1
=0,027,
1
=12,
TÝnh Q, H, N øng víi n=1600 vßng/phót l
1
,d
1
TÝnh n
*
®Ó l-u l-îng b¬m t¨ng lªn 50%.
Q(l/s) 0 4 8 12 16
H(m) 15 15,5 14 10 4
0 0,65 0,75 0,60 0,20
3.C¸c th«ng sè cña qu¹t
pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
Bộ Đề thi môn Bơm Quạt Máy nén cho ngành Kỹ thuật Nhiêt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Đề thi môn Bơm Quạt Máy nén cho ngành Kỹ thuật Nhiêt - Người đăng: vanhungbk1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Bộ Đề thi môn Bơm Quạt Máy nén cho ngành Kỹ thuật Nhiêt 9 10 742