Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề truyền số liệu

Được đăng lên bởi Leo Trần
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2975 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Câu 1. Chuẩn 10 BaseT quy định chiều dài tối đa một phân đoạn cáp
100m

Câu 2.Ethernet chuẩn có tốc độ truyền bao nhiêu?
10Mbps

Câu 3.Cáp xoắn đôi gồm bao nhiêu đôi dây?
4

Câu 4. Lớp nào trong mô hình OSI cung cấp dịch vụ file transfer
Application

Câu 5. Trong các loại sóng sau, loại nào có tần số cao nhất
Ánh sáng nhìn thấy được.

Câu 6.Ở khoảng cách từ TP.HCM đến Vũng Tàu nên sử dụng kỹ thuật truyền nào?
Viba mặt đất

Câu 7.Chuẩn 10BaseT quy định tốc độ truyền là bao nhiêu?
100mb/s-1000mbs

Câu 8.Tia sóng truyền trong sợi quang có tần số bao nhiêu?
10 KHz - 10 GHz
Câu 9. Băng thông là gì?
độ rộng dải tần số để phục vụ cho một dịch vụ truyền tin nào đó

Câu 10. Công việc của lớp session
Thiết lập.duy trì và cắt đứt liên hệ giữa hai trạm trên một mạng.biên dịch địa chỉ
tên trạm

Câu 11. Lớp nào chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu
Presentation layer

Câu 12.Quy định các đầu nối vật lý là nhiệm vụ của lớp nào?
Physical layer

Câu 13. Lớp nào cung cấp các dịch vụ print service
app
Câu 14.Giao thức IP thuộc lớp?
Internet

Câu 15. Gửi các khung dữ liệu từ tầng network đến tầng physical là nhiệm vụ
của lớp
Datalink

Câu 16.Khả năng truyền của cáp xoắn đôi là bao nhiêu?
100m

Câu 17. Lớp nào chịu trách nhiệm quản lý phương pháp hội thoại giữa hai máy
tính
Session

Câu 18. Công việc nào sau đây không phải là của lớp application

Câu 19. Chuẩn 10base 2 quy định tốc độ truyền là
10Mbps

Câu 20. Trong các loại sóng sau, loại nào có tần số thấp nhất
Sóng radio

Câu 21. Chuyển đổi gói tin là nhiệm vụ của lớp
network
Câu 22. Khoảng cách tối đa giữa hai máy tính trong mạng không dây wifi
200m

Câu 23. Lớp nào cung cấp các dịch vụ security service
Presentation layer

Câu 24.Chuẩn 802.11a quy định tốc độ truyền

bao nhiêu?

54Mb/s

Câu 25. Loại cáp nào dùng trong mạng LAN
Xoắn đôi

Câu 26. Đóng gói dữ liệu dạng thô từ tầng physical thành các khung dữ liệu là
nhiệm vụ của các lớp
Data link layer

Câu 27. Lớp nào cung cấp dịch vụ bảo mật
Presentation layer

Câu 28. Lớp nào chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu
Presentation layer

Câu 29. Loại cáp sử dụng trong mạng dạng bus
Đồng trục

Câu 30. Lớp nào cung cấp các dịch vụ file service
App

Câu 31. Dịch vụ nào là hai đường T1

Câu 32. Lớp nào liên quan đến thông báo lỗi

Câu 33. Lớp nào cung cấp dịch vụ Message/Communication
App

Câu 34. Lớp nào liên quan đến thứ tự phân phối frame
DATALINK

Câu 35. Sắp xếp các lớp từ trên xuống trong mô hình TCP/IP
App,tran,in,net

Câu 37. Chức năng của modem là
Router

Câu 38. Chức năng của mã n...
Câu 1. Chuẩn 10 BaseT quy định chiều dài tối đa một phân đoạn cáp
100m
Câu 2.Ethernet chuẩn có tốc độ truyền bao nhiêu?
10Mbps
Câu 3.Cáp xoắn đôi gồm bao nhiêu đôi dây?
4
Câu 4. Lớp nào trong mô hình OSI cung cấp dịch vụ file transfer
Application
Câu 5. Trong các loại sóng sau, loại nào có tần số cao nhất
Ánh sáng nhìn thấy được.
Câu 6.Ở khoảng cách từ TP.HCM đến Vũng Tàu nên sử dụng kỹ thuật truyền nào?
Viba mặt đất
Câu 7.Chuẩn 10BaseT quy định tốc độ truyền là bao nhiêu?
100mb/s-1000mbs
Câu 8.Tia sóng truyền trong sợi quang có tần số bao nhiêu?
10 KHz - 10 GHz
Câu 9. Băng thông là gì?
độ rộng dải tần số để phục vụ cho một dịch vụ truyền tin nào đó
Bộ đề truyền số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề truyền số liệu - Người đăng: Leo Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bộ đề truyền số liệu 9 10 61