Ktl-icon-tai-lieu

Bộ điều khiển mờ

Được đăng lên bởi thutrang18101965
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 8464 lần   |   Lượt tải: 29 lần
CHƯƠNG III
BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ
Trong những năm gần đây, lý thuyết logic mờ đã có nhiều áp dụng thành
công trong lĩnh vực điều khiển. Bộ điều khiển dựa trên lý thuyết logic mờ gọi là bộ
điều khiển mờ.
Điều khiển mờ được dùng hiệu quả nhất trong các quá trình chưa được xác
định rõ hay không thể đo đạc chính xác, trong quá trình được điều khiển ở tình
trạng thiếu thông tin. Trong các trường hợp đó nó được chế tạo để sử dụng các
kinh nghiệm của chuyên gia trong thao tác để điều khiển mà không cần hiểu biết
nhiều về hệ thống.
Đặc điểm của bộ điều khiển mờ là không cần biết mô hình toán học mô tả
đặc tính động của hệ thống mà chỉ cần biết đặc tính của hệ thống dưới dạng các
phát biểu ngôn ngữ. Đồng thời chất lượng của bộ điều khiển mờ phụ thuộc rất
nhiều vào kinh nghiệm của người thiết kế.
Ưu điểm của điều khiển mờ:
- Khối lượng công việc thiết kế giảm đi nhiều do không cần sử dụng mô
hình đối tượng trong việc tổng hợp hệ thống.
- Bộ điều khiển mờ dễ hiểu hơn so với các bộ điều khiển khác (cả về kỹ
thuật) và dễ dàng thay đổi.
- Đối với bài toán thiết kế có độ phức tạp cao giải pháp dùng điều khiển mờ
cho phép giảm khối lượng tính toán.
- Trong nhiều trường hợp bộ điều khiển mờ làm việc ổn định hơn, bền vững
hơn và chất lượng điều khiển cao hơn.
3.1 Sơ đồ khối
Sơ đồ khối chung của bộ điều khiển mờ gồm 4 khối: Khối mờ hoá, Khối hợp
thành, Khối luật mờ và Khối giải mờ.

Vào

Khối mờ
hoá

Khối hợp
thành

Khối giải
mờ

Khối luật
mờ
Hình 2.1 - Sơ đồ khối hệ điều khiển mờ

Ra

3.1.1 Khối mờ hoá
Nhiệm vụ biến đổi các tín hiệu rõ đo đạc được (Ví dụ tốc độ, nhiệt độ,..)
thành các giá trị ngôn ngữ phù hợp (Ví dụ giá trị là "quá chậm" trong các tập mờ
của biến tốc độ, "quá thấp" trong các tập mờ của biến nhiệt độ...)
3.1.2 Khối hợp thành
Nhiệm vụ biến đổi giá trị mờ hoá các biến ngôn ngữ đầu vào thành các khối
giá trị của biến ngôn ngữ đầu ra theo các luật hợp thành nào đó.
3.1.3 Khối luật mờ
Bao gồm tập các luật "Nếu... thì" dựa vào các luật mờ cơ sở người ta thiết kế
cho thích hợp với từng biến giá trị của biến ngôn ngữ theo quan hệ mờ Vào/ra.
3.1.4 Khối giải mờ
Biến đổi các giá trị đầu ra thành các giá trị rõ để điều khiển đối tượng.
Khối luật mờ và khối hợp thành là phần cốt lõi của bộ điều khiển mờ vì nó
có khả năng mô phỏng những suy nghĩ, suy đoán của con người để đạt được mực
tiêu điều khiển như mong muốn nào đó.
Do bộ điều khiển mờ cơ bản chỉ có khả năng xử lý các giá trị tín hiệu hiện
thời nên nó thuộc nhóm các bộ điều khiển tĩnh. Tuy vậy để mở rộng miền ứng
dụng củ...
CHƯƠNG III
BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ
Trong những năm gần đây, thuyết logic mờ đã nhiều áp dụng thành
công trong lĩnh vực điều khiển. Bộ điều khiển dựa trên lý thuyết logic mờ gọi là bộ
điều khiển mờ.
Điều khiển mờ được dùng hiệu quả nhất trong các quá trình chưa được xác
định hay không thể đo đạc chính xác, trong quá trình được điều khiển tình
trạng thiếu thông tin. Trong các trường hợp đó nó được chế tạo để sử dụng các
kinh nghiệm của chuyên gia trong thaoc để điều khiển không cần hiểu biết
nhiều về hệ thống.
Đặc điểm của b điều khiển m không cần biết hình toán học tả
đặc tính động của hệ thống chỉ cần biết đặc tính của hệ thống dưới dạng các
phát biểu ngôn ngữ. Đồng thời chất lượng của bộ điều khiển mờ phụ thuộc rất
nhiều vào kinh nghiệm của người thiết kế.
Ưu điểm của điều khiển mờ:
- Khối lượng công việc thiết kế giảm đi nhiều do không cần s dụng
hình đối tượng trong việc tổng hợp hệ thống.
- Bộ điều khiển mờ dễ hiểu n so với các b điều khiển khác (cả về kỹ
thuật) và dễ dàng thay đổi.
- Đối với bài toán thiết kế có độ phức tạp cao giải pháp dùng điều khiển mờ
cho phép giảm khối lượng tính toán.
- Trong nhiều trường hợp bộ điều khiển mờ làm việc ổn định hơn, bền vững
hơn và chất lượng điều khiển cao hơn.
3.1 Sơ đồ khối
Sơ đồ khối chung của bộ điều khiển mờ gồm 4 khối: Khối mờ hoá, Khối hợp
thành, Khối luật mờ và Khối giải mờ.
Hình 2.1 - Sơ đồ khối hệ điều khiển mờ
Khối mờ
hoá
Khối hợp
thành
Khối giải
mờ
Khối luật
mờ
Vào
Ra
Bộ điều khiển mờ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ điều khiển mờ - Người đăng: thutrang18101965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bộ điều khiển mờ 9 10 371