Ktl-icon-tai-lieu

bộ điều khiển nhiệt độ

Được đăng lên bởi bientanvuong
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 3084 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ E5CZ
Mục lục
Phần mở đầu: Cải tiến của dòng E5_Z mới so với loại cũ ………………………….1
Chương 1:
1-1

Giới thiệu
Tên các bộ phận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-1

Mặt trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-2

Ý nghĩa của các chỉ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-1-3

Sử dụng phím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-2

Cấu hình đầu vào/ra và các chức năng chính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1-3

Cách cấu hình các mức đặt và sử dụng các phím trên mặt trước. . . . . . . . . . . . . . .

1-4

Chức năng truyền thông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

12

Chương 3: Hoạt động cơ bản
3.1 Các ví dụ thiết lập ban đầu …………………………………………………………………………………… 13
3.2 Cài đặt đầu vào ………………………………………………………………………………………………….. 17
3.2.1 Loại đầu vào………………………………………………………………………………………………….
3.3 Chọn đơn vị nhiệt độ………………………………………………………………………………………………. 18
3.4 Lựa chọn điều khiển PID hay điều khiển ON/OFF……………………………………………………………... 18
3.5 Cài đặt đặc tả đầu ra ……………………………………………………………………………………………… 18
3.5.1 Chu kì điều khiển …………………………………………………………………………………………….
3.5.2 Hoạt động thuận và nghịch …………………………………………………………………………………
3.5.3 Đặt các chức năng đầu ra …………………………………………………………………………………..
3.6 Cài đặt giá trị đặt …………………………………………………………………………………………………. 22
3.6.1 Thay đổi giá trị đặt ……….………………………………………………………………………………...
3.7 Sử dụng điều khiển ON/OFF….………………………………………………………………………………… 23
3.7.1 Điều khiển ON/OFF…………………………………………….…………………………………………..
3.7.2 Thiết lập ……………………………………………………………………………………………………..
3.8 Xác định các hằng số PID (AT, ST, Thiết lập bằng tay) ……………………………………………………... 25
3.8.1 AT( Tự động xác định tham số) …………………………………………………………………………...
3.8.2 ST ( Tự chỉnh)……………………………………………………………………………………………….
3.8.3 Cài đặt bằng tay……………………………………………………………………………………………..
3.9 Đầu ra cảnh báo………………………………………………………………………………………………….. 30
3.9.1 Loại cảnh báo………………………………………………………………………………………………..
3.9.2 Giá trị cảnh báo ……………………………………………………………………………………………..
3.10 Cảnh báo đứt và ngắn mạch sợi đốt …………………………………………………………………………...34
3.10.1 Hoạt động của cảnh báo đứt và ngắn mạch sợi đốt………………………………………………...…
3.10.2 Lắp đặt biến dòng ( CT)…………………………………………………………………………………...
3.10.3 Tính toán gi...
Hướng dn s dng E5CZ Văn phòng đại din Omron Hà Ni
1
Hướng dn s dng b điu khin nhit độ E5CZ
Mc lc
Phn m đầu: Ci tiến ca dòng E5_Z mi so vi loi cũ ………………………….1
Chương 1: Gii thiu
1-1 Tên các b phn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1-1-1 Mt trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-2 Ý nghĩa ca các ch th
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-3 S dng phím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 Cu hình đầu vào/ra và các chc năng chính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3 Cách cu hình các mc đặt và s dng các phím trên mt trước. . . . . . . . . . . . . . .
1-4 Chc năng truyn thông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chương 3: Hot động cơ bn
3.1 Các ví d thiết lp ban đầu……………………………………………………………………………… 13
3.2 Cài đặt đầu vào ……………………………………………………………………………………………….. 17
3.2.1 Loi đầu vào…………………………………………………………………………………………….
3.3 Chn đơn v nhit độ…………………………………………………………………………………………. 18
3.4 La chn điu khin PID hay điu khin ON/OFF…………………………………………………………... 18
3.5 Cài đặt đặc t đầu ra …………………………………………………………………………………………… 18
3.5.1 Chu kì điu khin ……………………………………………………………………………………….
3.5.2 Hot động thun và nghch …………………………………………………………………………………
3.5.3 Đặt các chc năng đầu ra ………………………………………………………………………………..
3.6 Cài đặt giá tr đặt …………………………………………………………………………………………………. 22
3.6.1 Thay đổi giá tr đặt ……….………………………………………………………………………………...
3.7 S dng điu khin ON/OFF….……………………………………………………………………………… 23
3.7.1 Điu khin ON/OFF……………………………………….…………………………………………..
3.7.2 Thiết lp …………………………………………………………………………………………………..
3.8 Xác định các hng s PID (AT, ST, Thiết lp bng tay) ……………………………………………………... 25
3.8.1 AT( T động xác đnh tham s)………………………………………………………………………...
3.8.2 ST ( T chnh)……………………………………………………………………………………………….
3.8.3i đặt bng tay……………………………………………………………………………………………..
3.9 Đầu ra cnh báo………………………………………………………………………………………………….. 30
3.9.1 Loi cnh báo………………………………………………………………………………………………..
3.9.2 Giá tr cnh báo …………………………………………………………………………………………..
3.10 Cnh báo đứt và ngn mch si đt ………………………………………………………………………...34
3.10.1 Hot động ca cnh báo đứt và ngn mch si đt………………………………………………...…
3.10.2 Lp đặt biến dòng ( CT)…………………………………………………………………………………...
3.10.3 Tính toán gtr dòng phát hin ……………………………………………………………………….
3.10.4 Các ví d ng dng …………………………………………………………………………………….
3.10.5 Cài đặt( cnh báo đứt si đốt)…………………………………………………………………………
3.10.6 Cài đặt ( cnh báo ngn mch si đốt)…………………………………………………………………
bộ điều khiển nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ điều khiển nhiệt độ - Người đăng: bientanvuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
bộ điều khiển nhiệt độ 9 10 673