Ktl-icon-tai-lieu

Bộ hâm nước bộ sấy không khí

Được đăng lên bởi Thien le Quoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
91
Ch¬ng 7. Bé H¢M N¦íC vµ bé sÊy kh«ng khÝ
7.1. Bé h©m níc
§Ó tËn dông nhiÖt thõa cña khãi sau bé qu¸ nhiÖt nh»m n©ng cao hiÖu suÊt cña
lß h¬i, ngêi ta bè trÝ thªm c¸c bÒ mÆt nhËn nhiÖt nh bé h©m níc, bé sÊy kh«ng
khÝ, chóng cßn ®îc gäi lµ bé tiÕt kiÖm nhiÖt.
7.1.1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i bé h©m níc
NhiÖm vô cña bé h©m níc lµ gia nhiÖt cho níc cÊp ®Õn nhiÖt ®é s«i hoÆc gÇn
s«i tríc khi níc vµo bao h¬i.
Theo nhiÖm vô cã thÓ ph©n thµnh hai kiÓu bé h©m: Bé h©m níc kiÓu s«i vµ
kiÓu cha s«i.
- ë bé h©m níc kiÓu s«i, níc ra khái bé h©m ®¹t ®Õn tr¹ng th¸i s«i, ®é s«i
cã thÓ ®¹t tíi 30%. Bé h©m níc kiÓu s«i cã thÓ ®îc chÕ t¹o b»ng èng thÐp tr¬n
hoÆc èng thÐp cã c¸nh.
- ëh©m níc kiÓu cha s«i, níc ra khái bé h©m níc cha ®¹t ®Õn nhiÖt
®é s«i. Bé h©m níc kiÓu cha s«i cã thÓ ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp hay b»ng gang tïy
theo thµnh phÇn lu huúnh trong nhiªn liÖu
Khi t¨ng ¸p suÊt h¬i th× phÇn nhiÖt lîng ®Ó ®un níc ®Õn s«i t¨ng lªn, do ®ã
phÇn nhiÖt lîng hÊp thu trong bé h©m níc ph¶i t¨ng lªn. Khi ®ã ph¶i chÕ t¹o bé
h©m níc kiÓu s«i (®èi v¬i c¸c lß trung ¸p, phÇn nhiÖt lîng ®Ó sinh h¬i chiÕm
kho¶ng 60% toµn bé nhiÖt lîng cÊp cho lß).
7.1.2. Bé h©m níc èng thÐp tr¬n:
H×nh 4.15. èng xo¾n cña bé h©m níc
1-Van; 2-,4 èng gãp;3-èng xo¾n
7.1.3. Bé h©m níc èng thÐp cã c¸nh:
Bé h©m níc èng thÐp tr¬n cã
cÊu t¹o gÇn nh bé qu¸ nhiÖt, ®îc
biÓu diÔn trªn h×nh 4.15. gåm c¸c
èng thÐp cã ®êng kÝnh tõ 28 ®Õn
38mm ®îc uèn gÊp nhiÒu lÇn vµ
hai ®Çu ®îc nèi vµo hai èng gãp
cña bé h©m níc. Bé h©m níc
®îc chÕ t¹o thµnh tõng côm cã
chiÒu cao kho¶ng 1m vµ c¸c côm
®îc ®Æt c¸ch nhau 0,6m nh»m t¹o
kho¶ng trèng cho viÖc lµm vÖ sinh
®îc dÔ dµng. Th«ng thêng c¸c
èng xo¾n cña bé h©m níc ®îc bè
trÝ sole, t¹o tèc ®é dßng khãi lín vµ
xo¸y nhiÒu nh»m t¨ng cêng truyÒn
nhiÖt.
Bộ hâm nước bộ sấy không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ hâm nước bộ sấy không khí - Người đăng: Thien le Quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bộ hâm nước bộ sấy không khí 9 10 902