Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh: Đáp án Tự động hóa các QT nhiệt lạnh (Kiểm tra HK092)

Được đăng lên bởi thanh-thai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
BOÄ MOÂ N COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏ NH

--------o0o--------

ÑEÀ T I GIÖÕ AK
H
YØ
M n thi :T ÑOÄ N H ACAÙC QUAÙ T HN IEÄ TL N .
oâ
ÖÏ
G OÙ
RÌN H AÏ H
Thôøi gian : 45 phuùt.
( S inh vieâ n ñöôïc pheùp s öû duïn g taøi lieäu )

Trình baøy caùc ñaëc ñieåm vaø phaïm vi söû duïng cuûa van tieát löu tay vaø van tieát
löu töï ñoäng.

2.

Coù bao nhieâu loaïi van tieát löu nhieät ? Caùc loaïi van tieát löu nhieät khaùc nhau
nhö theá naøo ?

3.

Trong caùc phöông phaùp xaû ñaù daøn laïnh baèng gas noùng, phöông phaùp naøo aûnh
höôûng ñeán hoaït ñoäng oån ñònh cuûa heä thoáng nhieàu nhaát ? Neâu caùc giaûi phaùp
khaéc phuïc.

4.

Trình baøy caùc phöông phaùp ñieàu khieån coâng suaát maùy neùn vaø thieát bò bay
hôi.

nR

eg

is

te

re

d

1.

U

ÑAÙP AÙN:
1. Van tieát löu tay
ü Van tieát löu tay laø van ñöôïc ñieàu khieån baèng tay khi vaän haønh.
ü Löôïng taùc nhaân laïnh loûng ñi qua van khoâng ñoåi vaø phuï thuoäc vaøo ñoä cheânh leäch aùp suaát ôû
ñaàu vaøo vaø ra cuûa van tieát löu cuõng nhö ñoä môû cuûa van.
ü Aùp suaát sau khi qua van tieát löu tay seõ khoâng ñoåi (ñaúng aùp) trong suoát quaù trình bay hôi
cuûa taùc nhaân laïnh
ü Thöôøng söû duïng vôùi caùc heä thoáng laïnh coâng suaát lôùn vaø coù ngöôøi vaän haønh
Van tieát löu töï ñoäng
ü Chöùc naêng cuûa van tieát löu töï ñoäng laø duy trì aùp suaát khoâng ñoåi trong thieát bò bay hôi
baèng caùch taêng hoaëc giaûm löôïng taùc nhaân laïnh ñi vaøo thieát bò bay hôi.
ü Khi heä thoáng vaän haønh thì van seõ hoaït ñoäng töï ñoäng ñeå ñieàu chænh löu löôïng taùc nhaân
laïnh vaøo thieát bò bay hôi ôû aùp suaát bay hôi khoâng ñoåi baát chaáp söï thay ñoåi cuûa taûi
trong thieát bò bay hôi.
ü Van tieát löu töï ñoäng seõ ñoùng kín khi maùy neùn ngöøng hoaït ñoäng.

ü Van tieát löu töï ñoäng chæ coøn söû duïng trong caùc heä thoáng laïnh cuõ coù coâng suaát nhoû vôùi
cheá ñoä taûi khoâng ñoåi nhö caùc tuû laïnh hoaëc caùc tuû ñoâng ñeå tröõ thöïc phaåm …
2. Caùc loaïi van tieát löu nhieät
a. Van tieát löu nhieät caân baèng trong
b. Van tieát löu nhieät caân baèng ngoaøi
c. Van tieát löu nhieät giôùi haïn aùp suaát
d. Van tieát löu nhieät naïp chaát khí trong baàu caûm bieán
e. Van tieát löu nhieät cross-charge

ü

re

ü

d

ü
ü
ü

Caùc ñaëc ñieåm khaùc nhau cuûa caùc loaïi van tieát löu nhieät
Van tieát löu nhieät caân baèng trong khoâng hieäu chænh ñöôïc giaûm aùp suaát cuûa thieát bò bay hôi
Van tieát löu nhieät caân baèng ngoaøi hieäu chænh ñöôïc giaûm aùp suaát cuûa th...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
--------o0o--------
ÑEÀ THI GIÖÕA KYØ
Moân thi : TÖÏ ÑOÄNG HOÙA CAÙC QUAÙ TRÌNH NHIEÄT LAÏNH.
Thôøi gian : 45 phuùt.
( Sinh vieân ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu)
1. Trình baøy caùc ñaëc ñieåm vaø phaïm viû duïng cuûa van tieátu tay vaø van tieát
u töï ñoäng.
2. Coù bao nhieâu loaïi van tieátu nhieät ? Caùc loaïi van tieátu nhieät khaùc nhau
nhö theá naøo ?
3. Trong caùc phöông phaùp xaû ñaù daøn laïnh baèng gas noùng, phöông phaùp naøo aûnh
höôûng ñeán hoaït ñoäng oån ñònh cuûa hthoáng nhieàu nhaát ? Neâu caùc giaûi phaùp
khaéc phuïc.
4. Trình baøy caùc phöông phaùp ñieàu khieån coâng suaát maùy neùn vaø thieát bò bay
hôi.
ÑAÙP AÙN:
1. Van tieátu tay
ü Van tieátu tay laø van ñöôïc ñieàu khieån baèng tay khi vaän haønh.
ü Löôïng taùc nhaân laïnh loûng ñi qua van khoâng ñoåi vaø phuï thuoäc vaøo ñoä cheânh leäch aùp suaát ôû
ñaàu vaøo vaø ra cuûa van tieátu cuõng nhö ñoä môû cuûa van.
ü Aùp suaát sau khi qua van tieát löu tay seõ khng ñoåi (ñaúng aùp) trong suoát quaù trình bay hôi
cuûa taùc nhaân laïnh
ü Tôøng söû duïng vôùi caùc heä thoáng laïnh cng suaát lôùn vaø coù nôøi vaän haønh
Van tieátu töï ñoäng
ü Chöùc naêng cuûa van tieátu töï ñoäng laø duy trì aùp suaát khoâng ñoåi trong thieát bò bay hôi
baèng caùch taêng hoaëc giaûm löôïng taùc nhaân laïnh ñi vaøo thieát bò bay hôi.
ü Khi heä thoáng vaän haønh thì van seõ hoaït ñoäng töï ñoäng ñeå ñieàu chænhu löôïng taùc nhaân
laïnh vaøo thieát bò bay hôi ôû aùp suaát bay hôi khoâng ñoåi baát chaápï thay ñoåi cuûa taûi
trong thieát bò bay hôi.
ü Van tieátu töï ñoäng seõ ñoùng kín khi maùy neùn nøng hoaït ñoäng.
UnRegistered
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh: Đáp án Tự động hóa các QT nhiệt lạnh (Kiểm tra HK092) - Trang 2
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh: Đáp án Tự động hóa các QT nhiệt lạnh (Kiểm tra HK092) - Người đăng: thanh-thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bộ môn công nghệ nhiệt lạnh: Đáp án Tự động hóa các QT nhiệt lạnh (Kiểm tra HK092) 9 10 206