Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn đo ảnh và viễn thám

Được đăng lên bởi dphuong706
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 8

Web GIS và GIS mã
nguồn mở
Bộ môn Đo ảnh và viễn thám

Thế nào là Web-GIS?
• Cho phép người dùng
tương tác với dữ liệu
GIS thông qua trình
duyệt.
• Cung cấp khả năng
truy cập dữ liệu GIS:
–
–
–

Cho mọi đối tượng
Ở bất kỳ nơi đâu
Giảm chi phí mua phần
mềm
– Không phải lo lưu trữ dữ
liệu

2/45

Mạng máy tính ngày nay
• Gồm rất nhiều máy tính được kết nối với
nhau.
• Ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội.
• Kiến trúc cơ bản là Client/Server.

3/45

Mô hình Client/Server

Web
Browser

Map
Fram
e

Map
Server

GIS
Database

Web Server
Sp
at
Im
a

ge
,

ma

ia l

pr
esp

Internet

req
u

e st

Map engine
on
se

4/45

Kiến trúc Web

HTML: Hyper Text Markup Language
Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản
là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web,
nghĩa là các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML
giờ đây đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web
Consortium (W3C) duy trì.

KHẢ NĂNG CỦA WebGIS
•
•
•

•

Gần đây việc phát triển các chức năng GIS trên Internet, Web và
private intranets (WebGIS) được đặc biệt quan tâm
Thách thức của WebGIS là tạo ra các hệ thống phần mềm độc lập
thiết bị và chạy trong mạng trên nền TCP/IP và Web browser
Có nhiều chiến lược ứng dụng vào việc bổ sung các chức năng GIS
vào Web:
– Server-side: Cho phép các khách hàng (clients) gửi các câu
truy vấn dữ liệu và phân tích tới Web server. Server xử lý các
câu truy vấn và cho lại dữ liệu hay giải pháp tới khách hàng
– Client-side: Cho phép clients thực hiện chế tác và phân tích dữ
liệu ngay trên các máy của họ
Có thể tổ hợp các xử lý của Server và client hình thành chiến lược
lai để tối ưu hiệu năng và đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người
sử dụng.

Thí dụ ứng dụng WebGIS

 U.S. Fire Detection Map

TrafficCast Real-Time Travel Speed Map 

Thí dụ ứng dụng WebGIS

Earthquake and Tropical Storm
(Pacific Disaster Center – June 2003)

CÁC CHIẾN LƯỢC XÂY
DỰNG WebGIS
• Chiến lược Server-side
• Chiến lược Client-side
• Chiến lược Hybrid

Chiến lược Server-side (Thin Client )
• Tập trung vào cung cấp dữ liệu GIS và phân tích “theo yêu cầu” từ phía
server.
– Server xâm nhập dữ liệu và phần mềm cần thiết để xử lý dữ liệu
– Chiến lược này tương đương với mô hình terminal-to-mainframe truyền
thống để chạy GIS trên mạng cục bộ
– Phía client chỉ cần máy tính với khả năng thấp
• để gửi yêu cầu và hiển thị kết quả cho lại từ server
• Thủ tục xử lý
– Người sử dụng lập yêu cầu bằng trình duyệt Web
– Yêu cầu được gửi tới server qua Interne...
Bài 8
Web GIS và GIS mã
ngu n m
Bộ môn Đo ảnh và viễn thám
Bộ môn đo ảnh và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn đo ảnh và viễn thám - Người đăng: dphuong706
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Bộ môn đo ảnh và viễn thám 9 10 446