Ktl-icon-tai-lieu

Bộ phận mang

Được đăng lên bởi the21003121
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KYÕ THUAÄT NAÂNG - VAÄN CHUYEÅN
CHÖÔNG 2
CAÙC THIEÁT BÒ MANG VAÄT
(Load handling attachment)
Chapter II

1

COÂNG DUÏNG




Duøng ñeå treo, mang vaø di chuyeån vaät

Purpose
Hook are multi-purpose handling attachment
widely use in hoisting installation. The load is
suspended from the hook by means of slings
made of hemp ropes or chain. Alternatively, the
load can be picked up by a grab suspended from
the hook
Chapter II

2

PHAÂN LOAÏI


Boä phaän mang vaïn naêng: moùc ñôn, moùc keùp,voøng treo.
(Hooks)


1.
2.
3.
4.

Boä phaän mang chuyeân duøng:
Gaàu ngoaïm: cho than, caùt ñaù.
Gaàu, thuøng:vaät lieäu loûng.
Kìm:theùp taám, theùp ñuùc, thuøng goã coù cuøng kích thöôùc
Nam chaâm ñieän:vaät lieäu baèng kim loaïi
(tongues, grabs, ladles and buckets, lifting magnets, and
grab buckets, handling attachments serve the purpose of
picking up the load handled)
Chapter II

3

1. MOÙC

-Moùc ñôn (Ordinary-pattern hooks)
-Moùc keùp (Ramshorn hook)

Chapter II

4

1. MOÙC
Moùc taám gheùp:( Laminated hooks)
-Moùc taám ñôn. (Ordinary)
-Moùc taám keùp ( Ramshorn)
Popular in high capacity
application of load between the
laminations, special mild- steel
half-bushings are provide for a
saving in weight compared with
forged counterparts and require
no powerful presses for
manufacture
Chapter II

5

1. MOÙC (TT)
Coâng duïng, vaät lieäu,cheá taïo







Naâng vaät töø traêm ñeán haøng traêm taán
Vaät lieäu theùp ít caùc bon ( theùp 20)
Cheá taïo : reøn, daäp (ñuùc ít söû duïng – caàn kieåm tra khuyeát taät)
Cheá taïo töø caùc theùp taám (Ct3 hoaëc Ct20)- thay theá töøng taám
khi hoûng
( Crane hooks forged or drop-forged from 0,2% C low- alloy
steel or 0,2% manganese steel. High carbon steel and cast
iron are unsuitable because of a danger of sudden failure of
a hook due their brittle behavior )
Chapter II

6

1. MOÙC (TT)
Yeâu caàu






Yeâu caàu kích thöôùc troïng löôïng nhoû nhaát , ñaûm baûo beàn ñeàu ôû moïi
thieát dieän
Caùc moùc bò nöùt caàn loaïi boû, khoâng ñöôïc haøn ñaép
Sau khi cheát taïo caàn thöû taûi: 25%Q -10 phuùt
( Every hook is tested by the manufacturer, using a test load which
is 1.25 times the rated capacity. The period of load application is
ten minutes and on removing the load the hook should be free from
cracks, lacerations or distortion. Wilding up of flaws or other
reconditioning of defective hook should not be permitted )
Chapter II

7

1. MOÙC (tt ):
•Tính toaùn moùc
Kieåm tra caùc thieát dieän
nguy hieåm
-Cuoáng moùc: A-A
-Thaâ...
Chapter II 1
KYÕ THUAÄT NAÂNG - VAÄN CHUYEÅN
CHÖÔNG 2
CAÙC THIEÁT BÒ MANG VAÄT
(Load handling attachment)
Bộ phận mang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ phận mang - Người đăng: the21003121
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bộ phận mang 9 10 899