Ktl-icon-tai-lieu

bổ thể

Được đăng lên bởi Tran Nhung
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch­u¬ngVII.
BæthÓ

Kh¸iniÖm
C¸ccon®­uêngho¹thãabæthÓ
Vaitrßsinhhäccñasùho¹thãabæthÓ

Bæ thÓ (Complement-C’ )

Jules Bordet (1870-1961) discoverer of

-­cã­trong­protein­huyÕt­thanh­(chiÕm­10%)

complement

-­thuéc­hÖ­thèng­miÔn­dÞch­tù­nhiªn,­xuÊt­hiÖn­sím­(thai­3­tuÇn­tuæi).

-s¶nxuÊtbëi®¹ithùcbµo,­b¹chcÇu®¬nnh©n,biÓum«
®u­êngtiªuho¸,tiÕtliÖu.
-hµmlu­îngæn®Þnh,kh«ngt¨ngkhicãkÝchthÝchKN.
0
-kh«ngbÒnnhiÖt,bÞph©nhuûë­56 C/30’
-gåmtrªn25­proteinkh¸cnhau
-thamgiavµo2qu¸tr×nhchÝnh:­tantÕbµovikhuÈnvµ­c¬
chÕviªm

Protein cña hÖ thèng bæ thÓ

Sù ho¹t ho¸ bæ thÓ

-

Khëi®éng:t¸cnh©nkÝchthÝchlªnmétthµnhphÇncñahÖthèng

-

Ho¹t­ho¸:­t¹ométchuçiph¶nøngliªntiÕp,tù®éngvµtù®iÒuchØnh,theo3­con®­uêng

(®­uêngcæ®iÓn,®u­ênglectinvµ®u­êngc¹nh)

-KÕtqu¶:­T¹ophøchîptÊnc«ngmµngvµc¸chiÖuøngkh¸c

Ba­con®u­êngho¹t­ho¸bæthÓ

PhøchîpKN-KT®uêngcæ®iÓn
(C1, C4, C2)

Phøclectin-mµngTB®uênglectinT¸chC3phøctÊnc«ngmµngtantÕbµo
(MBL, MASP, MADSP2)

(C3,C5,C6,C7,C8,C9)

PhøcC3bB-mµng TB®uêngc¹nh
(C3b,­B,­P,­D)

Ho¹t ho¸®uêngcæ®iÓn(classical pathway)

C¸cthµnhphÇn:C1,­C4,­C2­vµ­C3
C1:­C1q,­C1r,­C1s
C3C3a­(tantronghuyÕtthanh)+­C3b(b¸mtÕbµo)

phøchîpcãho¹ttÝnh:C1qC1rC1s­­­(C1qrs­)­(cÇnCa+2)
C1s4b2b

kh«ngcãho¹ttÝnh:iC3b

T¸cnh©n:

-

CãsùkÕthîpKN-KT­(víiIgMvµIgG1,IgG2vµ­IgG3)
Sùvãntôc¸cIgMvµIgG

Sù­ho¹t­ho¸­bæ­thÓ
Ho¹t ho¸ C3theo®uêngcæ®iÓn

C1qrs, C4b2b, C4b2b3b = C5 convertase

Ho¹t ho¸®uênglectin(lectinpathway)

-

C4­vµ­C2®­uîcho¹t­ho¸kh«ngcÇnsùthamgiacñaKT­
vµc¸cthµnhphÇncñaC1

-

Phøchîpcñalectincãho¹ttÝnht­u¬ngtùC1qrs

Mannan-BindingLectin(MBL)­hoÆcMannan-Binding Protein (MBP)
Mannan-binding lectin-Associated Serine Proteases (MASP and MADSP2)

Ho¹t ho¸®uêngc¹nh (alternative pathway)

-C¸cyÕutè(factors):B,­D,­P­(properdin)
-Sùho¹t­ho¸­C3­quavßngth­uêngtrùc
-SùkhuyÕch®¹ivßngth­uêngtrùc

T¸cnh©n:
BÒmÆtc¸cVK,
c¸ctÕbµonhiÔmVR,nÊm,kýsinh
Polysaccarit
C¸cchÊtkh¸c:bÒmÆthångcÇu,
chÊtcaoph©ntö

Sùho¹t ho¸®uêngc¹nh
SùkhuyÕch®¹ivßngth­uêngtrùc

T¸c nh©n:BÒ­mÆt­c¸c­VK,­c¸c­tÕ­bµo­nhiÔm­VR,­nÊm,­ký­sinh,
Polysaccarit,­bÒ­mÆt­hång­cÇu,­chÊt­cao­ph©n­tö

Phøc hîp tÊn c«ng mµng

Sù ®iÒu hoµ qu¸ tr×nh ho¹t ho¸

•
•

§êisèngng¾ncñabæthÓ
C¸cyÕutèk×mh·m:

-®­uêngcæ®iÓn:­C1INH,­C4bp,­I
-®u­ênglectin
-®­uêngc¹nh:­H,­DAF,­HRF
-giai®o¹n­t¹ophøctÊnc«ngmµng:prteinS

KiÓm so¸t qu¸ tr×nh ho¹t ho¸

Sù­®iÒu­hoµ­C1q­bëi­C1Inh

KiÓm­so¸t­qu¸­tr×nh­ho¹t­ho¸

Vai trß sinh häc cña sù ho¹t ho¸ bæ thÓ

-

Ph©nhuûtÕbµomangKN:

t¹ophøchÖtÊnc«ngmµngvíic¸cVK,nÊm,­VR,tÕbµoghÐp…

-

H×nhthµnhph¶nøngviªm:

+g©yph¶nvÖ(a...
Chu¬ngVII.
BæthÓ
Kh¸iniÖm
C¸ccon®uêngho¹thãabæthÓ
Vaitrßsinhhäccñasùho¹thãabæthÓ
bổ thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bổ thể - Người đăng: Tran Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bổ thể 9 10 370