Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000

Được đăng lên bởi Lương Ngọc Tuấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhóm 3: Tìm hiểu ISO 9000

ISO 9000
1.ISO là gì ?
ISO là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa , ra đời và hoạt động từ ngày 23/2/1947.
ISO có tên đầy đủ là : “THE INTERNATIONAL ORGANNIZATION FOR
TANDARDIZATION”
Các thành viên của nó là các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế
giới .Trụ sở chính của ISO đặt tại Geneve (Thụy sỹ). Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh,
Pháp, Tây Ban Nha. ISO là một tổ chức phi chính phủ . Nhiệm vụ chính của tổ chức này
là nghiên cứu xây dựng, công bố các tiêu chuẩn (không có giá trị pháp lý bắt buộc áp
dụng) thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau .
ISO có trên 120 thành viên .Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và là thành
viên thứ 72 của ISO. Cơ quan đại diện là Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
2. Lịch sử hành thành.
ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, được ban
hành chính thức năm 1987, nhưng thực tế nó đã được hình thành từ rất lâu sau
đại chiến 2 ở Anh Quốc và các nước Châu Âu khác cũng như Bắc Mỹ.
Năm 1955, Hiệp ước Bắc Đại tây dương đưa ra các tiêu chuẩn về chất
lượng cho tàu APOLO của Nasa, máy bay Concorde của Anh- Pháp....
Năm 1969 Anh, Pháp thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn quốc phòng với
các hệ thống đảm bảo chất lượng của người thầu phụ thuộc vào các thành viên
củaNATO.
Năm 1972, Viện tiêu chuẩn Anh ban hành tiêu chuẩn BS 4891 – Hướng
dẫn đảm bảo chất lượng.
Năm 1979, Viện tiêu chuẩn Anh ban hành tiêu chuẩn BS 5750 – Tiền thân
của ISO 9000.
Năm 1087, ISO công bố lần đầu tiên bộ ISO 9000 khuyến cáo áp dụng
trong các nước thành viên và trên toàn thế giới.
Năm 1994, Bộ ISO 9000 được tu chỉnh lại và bổ xung thêm một số tiêu
chuẩn mới.
Năm 2000, Bộ ISO 9000 được tu chỉnh nói trên lại được sửa đổi lần nữa
và ban hành.
3. ISO 9000 phiên bản 2000
Bộ ISO 9000 : 2000 bao gồm 4 bộ tiêu chuẩn chủ yếu như sau :
- Bộ ISO 9000 : 2000 mô tả cơ sở của hệ thống quản lý chất lượng và giải
thích các thuật ngữ.
- Bộ ISO 9001: 2000 quy định những yêu cầu cơ bản của hệ thống quản lý
chất lượng của một tổ chức thay cho các bộ ISO 9001/9002/9003:94.
ISO 9000

Trang 1

Nhóm 3: Tìm hiểu ISO 9000
- Bộ ISO 9004 : 2000 hướng dẫn cải tiến việc thực hiện hệ thống quản lý
chất lượng.
- Bộ ISO 19011 : 2001 hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và
hệ thống quản lý môi trường.
Đối với nước ta hiện nay bộ ISO được coi như là một quy trình công nghệ
quản lý mới, giúp cho mỗi tổ chức có khả năng tạo ra sản phẩm (dịch vụ) có
chất lượng thảo mãn lợi ích khách hàng . Bộ ISO 9000 có thể được áp...
Nhóm 3: Tìm hiểu ISO 9000
ISO 9000
1.ISO là gì ?
ISO một t chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa , ra đời và hoạt động t ngày 23/2/1947.
ISO tên đầy đủ : “THE INTERNATIONAL ORGANNIZATION FOR
TANDARDIZATION”
Các thành viên của nó là các Tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế
giới .Trụ sở chính của ISO đặt tại Geneve (Thụy sỹ). Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh,
Pháp, Tây Ban Nha. ISO là một tchức phi chính phủ . Nhiệm vchính của tổ chức này
nghiên cứu xây dựng, công bố các tiêu chuẩn (không giá trị pháp bắt buộc áp
dụng) thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau .
ISO trên 120 thành viên .Việt Nam thành viên chính thức từ năm 1977 thành
viên thứ 72 của ISO. Cơ quan đại diện Tổng cục tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
2. Lịch sử hành thành.
ISO 9000 một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản chất lượng, được ban
hành chính thức năm 1987, nhưng thực tế đã được hình thành t rất lâu sau
đại chiến 2 Anh Quốc các nước Châu Âu khác cũng như Bắc Mỹ.
Năm 1955, Hiệp ước Bắc Đại tây dương đưa ra các tiêu chuẩn về chất
lượng cho tàu APOLO của Nasa, máy bay Concorde của Anh- Pháp....
Năm 1969 Anh, Pháp thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn quốc phòng với
các hệ thống đảm bảo chất lượng của người thầu phụ thuộc vào các thành viên
củaNATO.
Năm 1972, Viện tiêu chuẩn Anh ban hành tiêu chuẩn BS 4891 – Hướng
dẫn đảm bảo chất lượng.
Năm 1979, Viện tiêu chuẩn Anh ban hành tiêu chuẩn BS 5750 Tiền thân
của ISO 9000.
Năm 1087, ISO công bố lần đầu tiên bộ ISO 9000 khuyến cáo áp dụng
trong các nước thành viên và trên toàn thế giới.
Năm 1994, Bộ ISO 9000 được tu chỉnh lại và bổ xung thêm một số tiêu
chuẩn mới.
Năm 2000, Bộ ISO 9000 được tu chỉnh nói trên lại được sửa đổi lần nữa
và ban hành.
3. ISO 9000 phiên bản 2000
Bộ ISO 9000 : 2000 bao gồm 4 bộ tiêu chuẩn chủ yếu như sau :
- Bộ ISO 9000 : 2000 tả sở của hệ thống quản chất lượng giải
thích các thuật ngữ.
- Bộ ISO 9001: 2000 quy định những yêu cầu bản của hệ thống quản
chất lượng của một tổ chức thay cho các bộ ISO 9001/9002/9003:94.
ISO 9000 Trang 1
Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000 - Người đăng: Lương Ngọc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bộ Tiêu Chuẩn ISO 9000 9 10 475