Ktl-icon-tai-lieu

Bộ truyền bánh ma sát

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3293 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.1. Khái niệm chung
1.1.1. Khái niệm
. Truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát sinh ra trên
vùng tiếp xúc chung giữa các bánh ma sát.
. Fms = N. f Æ Muốn có lực ma sát cần tạo lực ép.

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.1.2. Phân loại
Fn
Σ

d1

ω2

2

d2

0

n2

1

δ1

d2

Fn
Fn R

n1

Ft

a

1

Fe1

δ2

B

d2

d)

f)

Fn

d2min

c)

b)

e)

d2max

T2 , n2
ν ar

Fe2

a)

A
d

1

d

ω1

T1 , n1
const

g)

h)

H×nh 2.1.1 C¸c lo¹i truyÒn ®éng ma s¸t

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

a- Ưu điểm
- Có cấu tạo đơn giản
- Làm việc êm, không ồn
- Có khả năng điều khiển vô cấp

b- Nhược điểm
- Lực tác dụng lên ổ trục lớn
- TST không ổn định
- Có khả năng điều khiển vô cấp
- Khả năng tải thấp

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.1.3. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

-Truyển công suất nhỏ hoặc trung bình
- Vận tốc v ≤ 12 – 20 m/s
- Tỷ số truyền u ≤ 7
- Các thiết bị cần điều chỉnh tốc độ vô cấp

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.2. Cơ sở tính toán truyền động bánh ma sát

- Sự trượt

+ Trượt hình học
+ Trượt đàn hồi
+ Trượt trơn

- Tỷ số truyền
+ TST trong truyền động thường
+ TST trong Biến tốc ma sát

- Lực ép

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.2.1. Sự trượt trong truyền động bánh ma sát
-Hiện tượng: sự chênh lệch vận tốc vòng giữa các
bánh ma sát.
-Hậu quả: Gây mòn, xước, phát sinh nhiệt, giảm
hiệu suất truyền dẫn.
-Có 3 dạng trượt trong TĐBMS: Trượt hình học,
trượt đàn hồi, trượt trơn. Trượt đàn hồi là bản chất
của TĐMS, không thể khắc phục được.

Chương 1:
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
a. Trượt hình học
- Nguyên nhân: Do hình dáng hình học không hợp lý
- Hiện tượng: Xảy ra dọc đường tiếp xúc chung
- Ví dụ: Xét truyền động bánh ma sát đĩa
- Mở rộng: Xét vài dạng truyền động khác
- Khắc phục/ giảm trượt hình học
+ Ma sát đĩa: bánh ms trụ chế tạo hình tang trống
+ Truyền chuyển động giữa các trục song song:
+ Truyền chuyển động giữa các trục cắt nhau

d1

T1

= const
v2 =

≠ const

n1

∆
Fms

b
VAT

v1

vTi = | vi1 - vi2 |

v2max

d2

n2
T2
A

T1

α

n1

x

P
B

H×nh 2.1.2 Tr−ît h×nh häc trªn
bÒ mÆt ma s¸t ®Üa

VAt
V2max
tgα =
=
= ω2 → VAt = ω2 (b + ∆)
2
b + ∆ d 2max
2
2
⇒ VAT

2.π.n 2
2.π.n1
b
b 2.1.3
=
∆
+
=
∆
+
)
(
)
(
2
2 )(
3
3
60.10
60.10 .u

Chiều dài tiếp xúc b càng lớn thì vận tốc truợt càng lớn.

Khoảng cách ∆ được xác định từ điều kiện cân bằng
mô men trên bánh dẫn:

d1 ( b2 + ∆ ) − ( b2 − ∆ )
d1 2∆
bT1
T1 = Fms
= Fn .f
⇒∆=
2
b
2 b
Fe.f.d1

ω1

b. Trượt đàn hồi

αo

αt

αt...
Chương 1:
TRUYN ĐỘNG BÁNH MA SÁT
1.1. Khái nim chung
1.1.1. Khái nim
. Truyn chuyn động quay nh lc ma sát sinh ra trên
vùng tiếp xúc chung gia các bánh ma sát.
. F
ms
= N. f Æ Muncólcma sátcntolp.
Bộ truyền bánh ma sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ truyền bánh ma sát - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bộ truyền bánh ma sát 9 10 372