Ktl-icon-tai-lieu

bộ truyền bánh răng

Được đăng lên bởi Văn Diện
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 4: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
Bài 1: Một hệ thống như hình (truyền từ động cơ – trục I sang trục II, III và trục IV đến thùng trộn) với 1,2
– bánh răng côn răng thẳng có môđun me; 3,4 – bánh răng trụ răng chữ V (răng nghiêng) có môđun mn; 5,6
– bánh răng trụ răng thẳng có môđun m. Cho biết số vòng quay trục I là n1 = 968vg/ph, số răng các bánh
răng: z1 = 20, z2 = 40, z5 = 22, z6 = 44 và tỉ số truyền u34 = z4/z3 = 3, tỉ số truyền bộ truyền xích ux = 2.
Môđun cặp bánh răng nghiêng mn = 4mm. Xác định:
a. Số vòng quay trục thùng trộn.
b. Số răng z3, z4 và góc nghiêng  (40o    30o ) với khoảng cách trục a34 = 320mm.
c. Phương và chiều các lực tác dụng lên bánh răng và đĩa xích.
Giải bài 1:
TÓM TẮT:
n1 = 968 vg/ph;
z1 = 20; z2 = 40; z5 = 22; z6 = 44
u34 = z4/z3 = 3; ux = 2
mn = 4 mm
a34 = 320 mm;
40o    30o
a. Tìm nthùng trộn
b. z3, z4 = ? và 
c. Phân tích lực.
n1

 u . Mà u  uxu56u34u12
nthungtron
u56 = z6/z5 = 44/22 = 2 và u34 = 3 (đề cho).
u12 = z2/z1 = 40/20 = 2 và ux = 2.
n 968
Vậy u  24  nthungtron  1 
 40(vg / ph)
u
24

a. Ta có

b. Tính số răng z3, z4 và góc nghiêng 
Ta có: u34 = z4/z3 = 3; mn = 4 mm; a = 320 mm
Khoảng cách trục giữa bánh răng 3 và 4:
m z  z 
m  z  z  m z 1  u34 
a34  n 3 4  cos   n 3 4  n 3
(1)
2cos 
2a34
2a34
Do bánh răng nghiêng 3 và 4 là hình chữ V (trên trục II có hai bánh răng nghiêng 3 tạo thành chữ V – tương
tự cho bánh răng 4).
Như vậy ta có: 30o    40o (2) (với  là góc nghiêng của bánh răng).
Theo (1) và (2), ta suy ra được:
m z 1  u34 
cos 40o  cos   cos 30o  cos 40o  n 3
 cos 30o
2a34



2a34 cos 40o
2a cos 30o
2  320 cos 40o
2  320 cos 30o
 z3  34

 z3 
mn 1  u34 
mn 1  u34 
4 1  3
4 1  3

 30,64  z3  34,64

-

Với z3 = 31 (răng)  z4 = u34.z3 = 93 (răng). Khi đó cos  

mn  z3  z4 
m z  z 
   arccos  n 3 4 
2a34
2a34



1

 4  31  93 
o
 arccos 
  39,19
2

320



m z  z 
 4  32  96  
o
Với z3 = 32 (răng)  z4 = 96 (răng). Khi đó   arccos  n 3 4   arccos 
  36,87
2a34


 2  320 
m z  z 
 4  33  99  
o
- Với z3 = 33 (răng)  z4 = 99 (răng). Khi đó   arccos  n 3 4   arccos 
  34, 41
2
a
2

320
34




- Với z3 = 34 (răng)  z4 = 102 (răng). Khi đó:
m z  z 
 4  34  102  
o
  arccos  n 3 4   arccos 
  31, 79
2
a
2

320
34




-

c. Phân tích lực:
Lưu ý rằng các lực được phân tích dưới đây là các dạng vector nên khi trình bày nhớ để dưới dạng vector
lực. Và khi trình b...
1
Chương 4: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
Bài 1: Một hệ thống như hình (truyền từ động trục I sang trục II, III và trục IV đến thùng trộn) với 1,2
bánh răng côn răng thẳng môđun m
e
; 3,4 bánh răng trụ răng chữ V (răng nghiêng) có môđun m
n
; 5,6
bánh răng trụ răng thẳng môđun m. Cho biết số vòng quay trục I n
1
= 968vg/ph, số răng các bánh
răng: z
1
= 20, z
2
= 40, z
5
= 22, z
6
= 44 tỉ số truyền u
34
= z
4
/z
3
= 3, tỉ số truyền bộ truyền xích u
x
= 2.
Môđun cặp bánh răng nghiêng m
n
= 4mm. Xác định:
a. Số vòng quay trục thùng trộn.
b. Số răng z
3
, z
4
và góc nghiêng
(40 30 )
oo


với khoảng cách trục a
34
= 320mm.
c. Phương và chiều các lực tác dụng lên bánh răng và đĩa xích.
Giải bài 1:
TÓM TẮT:
n
1
= 968 vg/ph;
z
1
= 20; z
2
= 40; z
5
= 22; z
6
= 44
u
34
= z
4
/z
3
= 3; u
x
= 2
m
n
= 4 mm
a
34
= 320 mm;
40 30
oo

a. Tìm n
thùng trộn
b. z
3
, z
4
= ? và
c. Phân tích lực.
a. Ta có
1
thungtron
n
u
n
. Mà
56 34 12x
u u u u u
u
56
= z
6
/z
5
= 44/22 = 2 và u
34
= 3 (đề cho).
u
12
= z
2
/z
1
= 40/20 = 2 và u
x
= 2.
Vậy
24u
1
968
40( / )
24
thungtron
n
n vg ph
u
b. Tính số răng z
3
, z
4
và góc nghiêng
Ta có: u
34
= z
4
/z
3
= 3; m
n
= 4 mm; a = 320 mm
Khoảng cách trục giữa bánh răng 3 và 4:
3 4 3 4 3 34
34
34 34
1
cos
2cos 2 2
n n n
m z z m z z m z u
a
aa
(1)
Do bánh răng nghiêng 3 và 4 là hình chữ V (trên trục II có hai bánh răng nghiêng 3 tạo thành chữ V tương
tự cho bánh răng 4).
Như vậy ta có:
30 40
oo

(2) (với
là góc nghiêng của bánh răng).
Theo (1) và (2), ta suy ra được:
3 34
34
34 34
33
34 34
1
cos40 cos cos30 cos40 cos30
2
2 cos40 2 cos30
2 320cos40 2 320cos30
1 1 4 1 3 4 1 3
n
o o o o
oo
oo
nn
m z u
a
aa
zz
m u m u

3
30,64 34,64z
- Với z
3
= 31 (răng) z
4
= u
34
.z
3
= 93 (răng). Khi đó
3 4 3 4
34 34
cos arccos
22
nn
m z z m z z
aa





bộ truyền bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ truyền bánh răng - Người đăng: Văn Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bộ truyền bánh răng 9 10 767