Ktl-icon-tai-lieu

bộ truyền đai

Được đăng lên bởi Trần Mạnh Thắng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Néi
Néidung
dung
Ch­
¬¬ng­III
Ch­
ng­III

Chi
ChitiÕt
tiÕtm¸y
m¸y
I.I. TruyÒn
TruyÒn ®éng
®éng ®ai
®ai
II.
II. TruyÒn
TruyÒn ®éng
®éng b¸nh
b¸nh r¨ng
r¨ng
III.
–b¸nh
III. TruyÒn
TruyÒn ®éng
®éng trôc
trôc vÝt
vÝt –
b¸nh vÝt
vÝt
IV.
IV. TruyÒn
TruyÒn ®éng
®éng xÝch
xÝch

Trë vÒ Tho¸t

C¬
C¬kü
küthuËt
thuËt

I. TruyÒn ®éng ®ai
1. Kh¸i niÖm chung.
1.1. KÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc cña bé truyÒn ®ai.

- KÕt cÊu d¹ng ®¬n gi¶n nhÊt gåm hai b¸nh ®ai, b¸nh
dÉn D1 vµ b¸nh bÞ dÉn D2 vµ mét d©y ®ai dÎo ®îc m¾c
c¨ng trªn hai b¸nh ®ai.
D
- Nguyªn lÝ lµm viÖc:
D
C¬ n¨ng ®îc truyÒn tõ
b¸nh dÉn sang b¸nh bÞ
dÉn nhê ma s¸t gi÷a
d©y ®ai vµ b¸nh ®ai
1

2

1. Kh¸i niÖm chung
1.2. Ph©n lo¹i bé truyÒn ®ai.

- TruyÒn ®éng ®ai dÑt: tiÕt diÖn ®ai h×nh ch÷ nhËt cã diÖn
tÝch F = b  (b lµ chiÒu réng ®ai;  lµ chiÒu dµy ®ai).
- TruyÒn ®éng ®ai thang: tiÕt diÖn ®ai h×nh thang cã diÖn
tÝch F ®îc tiªu chuÈn ho¸ (xem b¶ng chi tiÕt m¸y).
- TruyÒn ®éng ®ai trßn: tiÕt diÖn ®ai h×nh trßn
- TruyÒn ®éng ®ai r¨ng.
Trong c¸c lo¹i trªn th× truyÒn ®éng ®ai thang, ®ai dÑt vµ
®ai r¨ng truyÒn ®îc c«ng suÊt võa vµ lín, cßn truyÒn
®éng ®ai trßn chØ truyÒn c«ng suÊt nhá nh trong m¸y
kh©u hay c¸c khÝ cô kh¸c...

1. Kh¸i niÖm chung
1.2. Ph©n lo¹i bé truyÒn ®ai.

1. Kh¸i niÖm chung
1.3. u nhîc ®iÓm cña bé truyÒn ®ai.

a. ¦u ®iÓm.
- Cã kh¶ n¨ng truyÒn c¬ n¨ng gi÷a
c¸c trôc xa nhau.
- Lµm viÖc ªm, kh«ng ån.
- Gi÷ an toµn cho c¸c chi tiÕt m¸y khi qu¸
t¶i.
- KÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ ch¨m sãc vµ b¶o
qu¶n.
- Gi¸ thµnh chÕ t¹o rÎ

1. Kh¸i niÖm chung
1.3. u nhîc ®iÓm cña bé truyÒn ®ai.

b. Nhîc ®iÓm.
- So víi bé truyÒn b¸nh r¨ng cã cïng
c«ng suÊt truyÒn, kÝch thíc cña bé
truyÒn ®ai lín h¬n nhiÒu.
- TruyÒn ®éng kh«ng tøc thêi, tû sè truyÒn
kh«ng æn ®Þnh.
- Lùc t¸c dông lªn trôc vµ æ lín.
- Lµm viÖc víi tèc ®é cao ®ai nhanh
háng.

1. Kh¸i niÖm chung
1.3. u nhîc ®iÓm cña bé truyÒn ®ai.

c. Ph¹m vi sö dông.
- C«ng suÊt th«ng thêng tõ

0,3 50 kw.
- Tû sè truyÒn i  5, cã b¸nh c¨ng
i 10, th«ng thêng víi ®ai dÑt vµ ®ai
thang i = 2 3.
- Kho¶ng c¸ch trôc A cã thÓ tíi 15m.
- VËn tèc v  5 30 m/s.

1. Kh¸i niÖm chung
1.4. Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh søc c¨ng ®ai.

a) §iÒu chØnh søc c¨ng cã thay ®æi kho¶ng c¸ch trôc:
- §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch trôc b»ng vÝt.
- §iÒu chØnh kho¶ng c¸ch trôc nhê träng lîng cña bé

phËn m¸y ®îc l¾p b¸nh ®ai nhá nh ®éng c¬ ®iÖn .
b) §iÒu chØnh søc c¨ng mµ kh«ng cÇn thay ®æi
kho¶ng c¸ch trôc:
Dïng b¸nh c¨ng ®ai Ðp lªn nh¸nh trïng cña d©y ®ai
nhê ®èi träng P. B¸nh c¨ng thêng bè trÝ gÇn b¸nh nhá ®Ó
t...
Trë vÒ
Trë vÒ
Trë vÒ
Trë vÒ
I. TruyÒn ®éng ®ai
I. TruyÒn ®éng ®ai
I. TruyÒn ®éng ®ai
I. TruyÒn ®éng ®ai
II. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng
II. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng
II. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng
II. TruyÒn ®éng b¸nh r¨ng
III. TruyÒn ®éng trôc vÝt b¸nh vÝt
III. TruyÒn ®éng trôc vÝt b¸nh vÝt
III. TruyÒn ®éng trôc vÝt – b¸nh vÝt
III. TruyÒn ®éng trôc vÝt – b¸nh vÝt
IV. TruyÒn ®éng xÝch
IV. TruyÒn ®éng xÝch
IV. TruyÒn ®éng xÝch
IV. TruyÒn ®éng xÝch
Néi dung
Néi dung
Néi dung
Néi dung
Ch¬ngIII
Ch¬ngIII
Chi tiÕt m¸y
Chi tiÕt m¸y
Ch¬ngIII
Ch¬ngIII
Chi tiÕt m¸y
Chi tiÕt m¸y
C¬ kü thuËt
C¬ kü thuËt
C¬ kü thuËt
C¬ kü thuËt
Tho¸t
Tho¸t
Tho¸t
Tho¸t
bộ truyền đai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ truyền đai - Người đăng: Trần Mạnh Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bộ truyền đai 9 10 7