Ktl-icon-tai-lieu

Bộ vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi Thuy Phong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 2 lần
N. T. Cêng, P. Q. Th¾ng, T. V. Hîp
Ch¬ng 1: Bé vi ®iÒu khiÓn 8051
9
Ch¬ng 1
bé vi ®iÒu khiÓn 8051
1.1 bé vi ®iÒu khiÓn vµ hÖ nhóng
1.1.1 Bé vi ®iÒu khiÓn vµ bé vi xö lý ®a n¨ng
Sù kh¸c nhau gi÷a bé vi ®iÒu khiÓn vµ bé vi xö lý lµ g×? Bé vi xö lý ë ®©y
muèn nãi ®Õn c¸c bé vi xö lý ®a n¨ng nh hä Intell ×86 (8086, 80286, 80386,
80486 vµ Pentium) hoÆc hä Motorola 680×0(68000, 68010, 68020, 68030, 68040
v.v...). C¸c bé vi xö lý nµy kh«ng cã RAM, ROM vµ kh«ng cã c¸c cæng vµo ra
trªn chip. Víi lý do ®ã mµ chóng ®îc gäi chung lµ c¸c bé vi xö lý ®a n¨ng.
Mét nhµ thiÕt kÕ hÖ thèng sö dông bé vi xö lý ®a n¨ng, ch¼ng h¹n nh
Pentium hay 68040 cÇn bæ xung thªm RAM, ROM, cæng vµo ra vµ bé ®Þnh thêi
ngoµi th× hÖ thèng míi ho¹t ®éng ®îc. DÜ nhiªn, bæ xung RAM, ROM vµ cæng
vµo ra bªn ngoµi sÏ lµm cho hÖ thèng cång kÒnh vµ ®¾t h¬n, song cã u ®iÓm
quan träng lµ hÕt søc linh ho¹t. VÝ dô, nhµ thiÕt kÕ cã thÓ tuú theo yªu cÇu cña
tõng øng dông mµ quyÕt ®Þnh sè lîng RAM, ROM vµ c¸c cæng vµo ra phï hîp.
(b) Bé vi ®iÒu khiÓn
(a) HÖ vi xö lý ®a n¨ng
CPU
vi xö lý
®a n¨ng
Cæng
COM
nèi
tiÕp
Bus ®Þa ch
Ø
Bus d÷ liÖu
Cæng
COM
nèi
tiÕp
Timer
I/O
ROMRAM
I/O
Port
Timer
RAM ROM
CPU
H×nh 1.1: HÖ vi xö lý vµ bé vi ®iÒu khiÓn
§èi víi c¸c bé vi ®iÒu khiÓn th× vÊn ®Ò y l¹i kh¸c. Bé vi ®iÒu khiÓn cã trªn
chip bé vi xö lý (CPU), bé nhí RAM, ROM, cæng vµo ra vµ bé ®Þnh thêi. Nãi
c¸ch kh¸c, bé xö lý, RAM, ROM, cæng vµo ra vµ bé ®Þnh thêi, tÊt c¶ cïng ®îc
nhóng trªn chip vi ®iÒu khiÓn. Do vËy, ngêi thiÕt kÕ kh«ng cÇn bæ xung thªm bé
Bộ vi điều khiển 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ vi điều khiển 8051 - Người đăng: Thuy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bộ vi điều khiển 8051 9 10 473