Ktl-icon-tai-lieu

BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM
(Central Processing Unit - CPU)

1

Nội dung
4.1. Cấu trúc cơ bản của CPU
4.2. Tập lệnh
4.3. Hoạt động của CPU
4.4. Cấu trúc của các bộ xử lý tiên tiến
4.5. Kiến trúc Intel
4.6. CPU 8086
2

Cấu trúc cơ bản của CPU

Xem lại chương 1
3

Cấu trúc cơ bản của CPU
• Đơn vị điều khiển (Control Unit – CU)
• Đơn vị số học và logic (Arithmetic and
Logic Unit - ALU)
• Tập thanh ghi (Register File - RF)
• Đơn vị nối ghép bus (Bus Interface Unit BIU)
• Bus bên trong (Internal Bus)

4

Nhiệm vụ của CPU
• Nhận lệnh (Fetch Instruction): CPU đọc lệnh từ
bộ nhớ
• Giải mã lệnh (Decode Instruction): Xác định
thao tác mà lệnh yêu cầu
• Nhận dữ liệu (Fetch Data): nhận dữ liệu từ bộ
nhớ hoặc các cổng vào-ra
• Xử lý dữ liệu (Process Data): thực hiện phép
toán số học hay phép toán logic với các dữ liệu
• Ghi dữ liệu (Write Data): ghi dữ liệu ra bộ nhớ
hay cổng vào-ra
5

Bài tập

99

Bài tập
•
•
•
•
•

Đổi các số sau đây:
(011011)2 ra số thập phân.
(-2005)10 ra số nhị phân 16 bits.
(55.875)10 ra số nhị phân.
Biểu diễn số thực (31.75)10 dưới
dạng số có dấu chấm động chính
xác đơn 32 bit.
100

...
1
B X LÝ TRUNG TÂM
(Central Processing Unit -CPU)
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM 9 10 189