Ktl-icon-tai-lieu

Board mạch điện

Được đăng lên bởi Siêu Nhân Bụng Mỡ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5

4

3

2

1

1
3
5
7
9
11
13
15
R13

R23

R19

R27

R24

R20

R14

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

1

U4
a7
b6
c4
d2
e1
f 9
g10
p5

1
3
5

a
b
c
d
e
f
g
p

+5V

2
4
6

a
b
c
d
e
f
g
p

VDD
A
VSS
K
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

U6
a7
b6
c4
d2
e1
f 9
g10
p5

3 2
8

1

1

a
b
c
d
e
f
g
p

3 2
8

U8
a7
b6
c4
d2
e1
f 9
g10
p5

2
15
1
16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

a
b
c
d
e
f
g
p

3 2
8

1
3 2
8

U7
a7
b6
c4
d2
e1
f 9
g10
p5

HLCD_C

SW1
1
2

4
3

LED

LED 0

LED 1

LED 2

LED 3

R33

PLCD

J8

LED 4

LED 5

SD MMC

J15

+5V

C1

GND

1
2
3
4
5
6
7
8

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

1
3
5
7
9
11
13
15

J16
2
4
6
8

+3V3

2
4
6
8

1
2

PLEDM

H6

56

56

56

56

56

56

56

R49

R50

R51

R52

R53

R54

R56

R57

4k7

4k7

4k7

4k7

4k7

4k7

1
3
5
7

2
4
6
8

+3V3
1
3
5
7

J24
R39
4K7

+1V2

HUSB

Q15
R65

1. MCU FPGA ARM

2

A1015
3

4k7

1
2

U15A
3

1
PM0

9

U15D
11

12

2

9. LED MATRIX

5
7

13

U15B
6

U15C
8

9

4

3

SW23
1

BTN2

RT4

R1

BTN3

10K

4

2

4

2

4

2

3

SW25
1

3

SW26
1

3

SW27
1

4

2

4

2

4

2

BTN4

BTN5

BTN8

BTN9

BTN7

BTN10

3
4

R3

2
4
6
8
10
12
14
16

1
2
3
4
5
6
7
8

3

SW29
1

3

SW30
1

4

2

4

2

BTN12

16
15
14
13
12
11
10
9

3

SW32
1

4

2

BTN13

RT5

R4

BTN15

SW DIP-8
JAC15VAC
3
2
1

10K

D31

+

-

4

1
3
5
7
9
11
13
15

R3R2R1R0C3C2C1C0

HKEYPAD

GND
VCC
OUT

SW7

SW8

SW9

SW10 SW11 SW12

R99
10k

BUT0

BUT1

BUT2

BUT3

BUT4

BUT5

PADC
4
3

BUT6

BUT7

7. KEYPAD

1
3
5
7
9
11
13
15

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14
13
12
11
10
9

9
4

LED

10K

D19

R3V3

-IN
CLKIN
CLKR

RDC2
WRC3
CSC1
INC 5
9

RD
WR
VCC
CS
INTR
GND
VREF/2 AGND

SW33

R91
18
R92
17
R93
16
R94
15
R95
14
R96
13
R97
12
R98
11
20

390J472
390 4
390 6
390 8
390 10
390 12
390 14
390 16
HADC

+5V

J49
1
3
5
7

CSC2
RDC4
WRC6
INC 8

ADC0804

1
2

1
3
5
7
9
11
13
15

PADC

10
8

20.ADC

HCAC

R3V3

+5V
R68

11

J28

2EN

4K7

1
3
5
7

R3V3
6
5
3
2

+3V3

SS1 SS1 SS2 SS2

R71
10K

1
2

MOTOR1

LED R72

D30

D29 10K

LED

VCC
WP
A0
GND

C1815

LS1
D24

8
7
1
4

BUZZ
J27 HBUZ

4148

14.BUZZ

AT24C04A

16P3V3
SW15

D25 D26 D27 D28

SCL
SDA
A2
A1

17.ROM
4
3

B

PRTC

+5V

R74
2K2

2K2

16P3V3

16P5V

J31
HRTC

18.PWM-M-DC

16P5V

U18
SDA
SCL

2
4

5
6
2

Y1
1

SDA
SCL
X2

VCC
SO
VBT

X1

GND

R82
10k

J32

8
7
3

1
2

4
BAT

DS1307

32.768Khz

J41
1
HR_VAR

2

16.REAL TIME

R73

1
3

PM0
PM1
EN0
...
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
BUT0
RS
RW
H3
LED5
EN
BUT1
H7
M_D0
DM
DP
MOSI
SD-CS
H4
H6
OW
MOSI
H5
H5
SCK
SD-CS
M_D1
BUT2
H6
H4
PM0
RX
TX
+3V3
MISO
H7
VCC
BUT0
GND
EN0
EN1
BUT3H3
+5V
GND
LED0
PM1
+5V
PM0
M_CK0
H2
+1V2 BUT4
LED1
PM1
EN0
H1
c
LED2
+2V5
f
LED3
d
LED0
e e
f
d
g
c
p
b
aa
b
a
c
b
d
c
e
d
f
e
g
BUT5
f
p
g
a
c
p
LED4 LED5
b
d
e
c
f
d
g
e
p
a
b
c
d
e
f
g
p
f
g
LED1
p
a a
p
bb
g
LED2
H0
M_D1
M_CK1
EN1
GND
LED1
LED0
LED4
LED2
BUT6
BUZ
H0
LED3
SCL
M_CK0
SDA
H1 BUT7
R_A2
R_SDA
R_SCL
R_A1
LED4
RS
RW
EN
H2
M_D0
BUT0
BUT1
BUT2
BUT3
BUT4
BUT5
BUT6
BUT7
SCK
MISO
M_CK1
+1V2
+2V5
+3V3
+5V
+12V
PM0
PM1
EN0
EN1
M_CK0
M_D0
M_CK1
M_D1
BUT1
BUT2
BUT3
BUT4
BUT5
BUT6
BUT7
PADC
RDC
WRC
CSC
INC CSC
RDC
WRC
INC
+5V
19P5V
9P5V
R3V3
9P5V
19P5V
9P5V
11P3V3
19P12V
+3V3
+12V
+3V3
18P12V+12V
19P12V
+5V
16P3V3
16P5V
18P12V
+5V
+3V3
15P5V
18P5V
+3V3
+3V3
+12V +5V
+3V3
15P5V
+3V3
18P12V
19P5V
R3V3
+5V+5V
9P5V
+5V
R3V3
+5V
+5V
+3V3
16P5V
+3V3
+3V3
9P5V
+5V
18P5V
+5V
16P3V3
+5V
18P5V
+3V3 +2V5
11P3V3
+1V2
+3V3
19P12V
+3V3
+5V
16P3V3
+12V
+5V
+3V3
PADC
+5V
PADC
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet of
Designed By DO MINH THAI
<RevCode>
BAI15_FPGA_MCU_UNIVERSAL_BOARD_v02
Custom
1 1Saturday, January 11, 2014
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet
of
Designed By DO MINH THAI
<RevCode>
BAI15_FPGA_MCU_UNIVERSAL_BOARD_v02
Custom
1 1Saturday, January 11, 2014
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet
of
Designed By DO MINH THAI
<RevCode>
BAI15_FPGA_MCU_UNIVERSAL_BOARD_v02
Custom
1 1Saturday, January 11, 2014
10. SD/MMC
2. POWER
R3R2 R1 R0C3 C2 C1C0
19.RELAYS
14.BUZZ
17.ROM
6. SWITCHS
8.BUTTONS
15.OWIRE
18.PWM-M-DC
12.USB
3. LEDS
13.INFRARED
4. LED7 SEG
9. LED MATRIX
1. MCU FPGA ARM
11.RS232
7. KEYPAD
5. LCD
R3
C3C2
R2
C1
R1
16.REAL TIME
R4
C4
20.ADC
R54
56
R54
56
U8
LED 3
U8
LED 3
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
J31
HRTC
J31
HRTC
3 4
1 2
R26 100R26 100
Q10
A1015
Q10
A1015
21
3
R27
220
R27
220
U16
L298
U16
L298
1A1
5
1A2
7
2A1
10
2A2
12
1Y1
2
1Y2
3
2Y1
13
2Y2
14
GND
8
1EN
6
2EN
11
1E
1
2E
15
VCC 1
9
VCC 2
4
R90 100KR90 100K
R25 100KR25 100K
U7
LED 2
U7
LED 2
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
D29
LED
D29
LED
J7
HCD_WP
J7
HCD_WP
1
2
D1
LED
D1
LED
J1 HLED8J1 HLED8
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
SW32
BTN15
SW32
BTN15
1 3
2 4
SW28
PRELS
SW28
PRELS
2
1
3
4
R53
56
R53
56
LS2
RELAY 12V
LS2
RELAY 12V
3
5
4
1
2
R87 100KR87 100K
R60
4k7
R60
4k7
J21
+1V2
J21
+1V2
2
4
6
8
1
3
5
7
U12
IR 1838
U12
IR 1838
OUT
1
GND
2
VCC
3
SW10
BUT5
SW10
BUT5
C15
100uF/25V
C15
100uF/25V
C11
100uF/25V
C11
100uF/25V
D15
LED
D15
LED
+
C5
10uF
+
C5
10uF
D8
LED
D8
LED
R24
220
R24
220
D11
LED
D11
LED
Q15
A1015
Q15
A1015
21
3
R6
1K
R6
1K
C
RT6
4K7
C
RT6
4K7
12
3
4
5
6
7
8
9
R85 100KR85 100K
J17J17
2
4
6
8
1
3
5
7
SW13
PROM
SW13
PROM
1
2
4
3
SW9
BUT4
SW9
BUT4
D7
LED
D7
LED
LCD
U2 LCD
LCD
U2 LCD
VSS
1
VDD
2
VEE
3
RS
4
RW
5
E
6
D0
7
D1
8
D2
9
D3
10
D4
11
D5
12
D6
13
D7
14
A
15
K
16
U6
LED 4
U6
LED 4
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
-
+
D31
RB152
-
+
D31
RB152
2
1
3
4
R75
10k
R75
10k
J2
HLED8
J2
HLED8
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
R82
10k
R82
10k
R77
10k
R77
10k
R89 100KR89 100K
R31 100R31 100
R50
56
R50
56
D28
SS2
D28
SS2
R49
56
R49
56
C7
4.7uF
C7
4.7uF
J44 +5VJ44 +5V
12
SW21
BTN5
SW21
BTN5
1 3
2 4
R76
10k
R76
10k
J30
HPWM
J30
HPWM
2
4
6
8
1
3
5
7
J35 +2V5J35 +2V5
12
D25
SS1
D25
SS1
J43 +3V3J43 +3V3
12
R22
220
R22
220
Q12
A1015
Q12
A1015
21
3
U17
AT24C04A
U17
AT24C04A
A0
1
A1
2
A2
3
GND
4
SDA
5
SCL
6
WP
7
VCC
8
Q16
C1815
Q16
C1815
3
21
D27
SS2
D27
SS2
Q8
A1015
Q8
A1015
21
3
SW1
PLCD
SW1
PLCD
1
2
4
3
J46
HPOWER
J46
HPOWER
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
H6
HOLE
H6
HOLE
H
SW33
PROM
SW33
PROM
1
2
4
3
Q7
C1815
Q7
C1815
3
21
R80 330R80 330
D2
LED
D2
LED
U14
ULN2803
U14
ULN2803
COM
10
GND
9
IN1
1
IN2
2
IN3
3
IN4
4
IN5
5
IN6
6
IN7
7
IN8
8
OUT8
11
OUT7
12
OUT6
13
OUT5
14
OUT4
15
OUT3
16
OUT2
17
OUT1
18
2 colour
U11
8x8 matrix
2 colour
U11
8x8 matrix
C-R7
24
C-R6
23
C-R5
22
C-R4
21
C-R3
20
C-R2
19
C-R1
18
C-R0
17
C-G7
1
C-G6
2
C-G5
3
C-G4
4
C-G3
5
C-G2
6
C-G1
7
C-G0
8
H7
13
H6
14
H5
15
H4
16
H3
9
H2
10
H1
11
H0
12
J5
HLED7S_D
J5
HLED7S_D
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
R67
4K7
R67
4K7
Q3
A1015
Q3
A1015
3
12
SW31
BTN14
SW31
BTN14
1 3
2 4
SW18
BTN2
SW18
BTN2
1 3
2 4
U18
DS1307
U18
DS1307
GND
4
SO
7
SDA
5
X1
1
X2
2
SCL
6
VBT
3
VCC
8
Q1
A1015
Q1
A1015
3
12
S3
SW POW ER
S3
SW POW ER
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
J40
HKEYP AD
J40
HKEYP AD
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
H4
HOLE
H4
HOLE
H
D12
LED
D12
LED
J28
MOTOR0
J28
MOTOR0
1
2
R4
1K
R4
1K
R81 2K2R81 2K2
C
RT5
10K
C
RT5
10K
12
3
4
5
6
7
8
9
U13
ULN2803
U13
ULN2803
COM
10
GND
9
IN1
1
IN2
2
IN3
3
IN4
4
IN5
5
IN6
6
IN7
7
IN8
8
OUT1
18
OUT2
17
OUT3
16
OUT4
15
OUT5
14
OUT6
13
OUT7
12
OUT8
11
R23
220
R23
220
P1
COM PORT
P1
COM PORT
5
9
4
8
3
7
2
6
1
R35 100R35 100
U20 LM7812U20 LM7812
VIN
1
GND
2
VOUT
3
SW8
BUT3
SW8
BUT3
J37
JAC15VAC
J37
JAC15VAC
1
2
3
U5
LED 0
U5
LED 0
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
J47
HADC
J47
HADC
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
J19
HTM_IR
J19
HTM_IR
12
R17
220
R17
220
R74
2K2
R74
2K2
R78
10k
R78
10k
R20
220
R20
220
J27 HBUZJ27 HBUZ
1
2
R33
5K
R33
5K
D30
LED
D30
LED
H2
HOLE
H2
HOLE
H
SW12
BUT7
SW12
BUT7
C12
100uF/25V
C12
100uF/25V
R68
1k
R68
1k
SW14
PPWM
SW14
PPWM
1
2
4
3
R72
10K
R72
10K
R2
1K
R2
1K
J42 +1V2J42 +1V2
12
SW27
BTN11
SW27
BTN11
1 3
2 4
+
C1 1uF
+
C1 1uF
U10
ULN2803
U10
ULN2803
COM
10
GND
9
IN1
1
IN2
2
IN3
3
IN4
4
IN5
5
IN6
6
IN7
7
IN8
8
OUT1
18
OUT2
17
OUT3
16
OUT4
15
OUT5
14
OUT6
13
OUT7
12
OUT8
11
SW15
PRTC
SW15
PRTC
1
2
4
3
Q5
A1015
Q5
A1015
3
12
J22
HBUTS
J22
HBUTS
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
J3
HLED7S_C
J3
HLED7S_C
2
4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
R73
2K2
R73
2K2
J9
+5V
J9
+5V
2
4
6
8
1
3
5
7
C6
100nF
C6
100nF
R37 4.7KR37 4.7K
IC1
LM35
IC1
LM35
Vs+
1
VO
2
GND
3
R19
220
R19
220
U24 AMS-1.2U24 AMS-1.2
VIN
3
GND
1
VOUT
2
SH
4
Y1
32.768Khz
Y1
32.768Khz
+
C4
1UF
+
C4
1UF
R61
4k7
R61
4k7
R5
1K
R5
1K
Q18
C1815
Q18
C1815
R92 390R92 390
R52
56
R52
56
C
RT2
4K7
C
RT2
4K7
12
3
4
5
6
7
8
9
R38
1k
R38
1k
R70
10K
R70
10K
J45 +12VJ45 +12V
12
S2
SW DIP-8
S2
SW DIP-8
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
J11
RS232
J11
RS232
3 4
1 2
R59
4k7
R59
4k7
D16
LED
D16
LED
SW5
BUT0
SW5
BUT0
U19B
4013
U19B
4013
D
9
CLK
11
Q
13
Q
12
VDD
14
S
8
GND
7
R
10
R93 390R93 390
SW3
RS232
SW3
RS232
1
2
4
3
J39
HSW8
J39
HSW8
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
J38
MT1
J38
MT1
1
2
3
Q4
A1015
Q4
A1015
3
12
SW17
BTN1
SW17
BTN1
1 3
2 4
R86 100KR86 100K
U22 AMS-3.3U22 AMS-3.3
VIN
3
GND
1
VOUT
2
SH
4
D10
LED
D10
LED
LS1
BUZZ
LS1
BUZZ
J4
HSD_MMC
J4
HSD_MMC
2
4
6
8
1
3
5
7
R51
56
R51
56
SW4
PLEDM
SW4
PLEDM
1
2
4
3
R65
4k7
R65
4k7
D6
LED
D6
LED
U9
MAX232I/SO
U9
MAX232I/SO
C1+
1
C1-
3
C2+
4
C2-
5
VCC
16
GND
15
V+
2
V-
6
R1OUT
12
R2OUT
9
T1IN
11
T2IN
10
R1IN
13
R2IN
8
T1OUT
14
T2OUT
7
U21 LM7805U21 LM7805
VIN
1
GND
2
VOUT
3
Q17
C1815
Q17
C1815
R21 100R21 100
R3
1K
R3
1K
U23 AMS-2.5U23 AMS-2.5
VIN
3
GND
1
VOUT
2
SH
4
R16
220
R16
220
SW19
BTN3
SW19
BTN3
1 3
2 4
R58
4k7
R58
4k7
C16
100uF/25V
C16
100uF/25V
U25
ADC0804
U25
ADC0804
+IN
6
-IN
7
AGND
8
VREF/2
9
GND
10
DB7
11
DB6
12
DB5
13
DB4
14
DB3
15
DB2
16
DB1
17
DB0
18
CLKR
19
VCC
20
CLKIN
4
INTR
5
CS
1
RD
2
WR
3
D5
LED
D5
LED
D3
LED
D3
LED
S1
SW DIP-8
S1
SW DIP-8
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
D13
LED
D13
LED
U15D
74LS00
U15D
74LS00
12
13
11
+
C3
1uF
+
C3
1uF
R34
100
R34
100
R18
220
R18
220
C10
100uF/25V
C10
100uF/25V
D24
4148
D24
4148
SW24
BTN8
SW24
BTN8
1 3
2 4
R94 390R94 390
SW20
BTN4
SW20
BTN4
1 3
2 4
R40 10kR40 10k
R63
4k7
R63
4k7
C14
100uF/25V
C14
100uF/25V
J10
GND
J10
GND
2
4
6
8
1
3
5
7
J41
HR_VAR
J41
HR_VAR
12
C
RT4
10K
C
RT4
10K
12
3
4
5
6
7
8
9
C13
100uF/25V
C13
100uF/25V
D9
LED
D9
LED
D21
SS1
D21
SS1
R28 1KR28 1K
J8
HLCD_D
J8
HLCD_D
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
+
C2 1uF
+
C2 1uF
R83 100KR83 100K
R95 390R95 390
U4
LED 5
U4
LED 5
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
LS3
RELAY 12V
LS3
RELAY 12V
3
5
4
1
2
J49
HCAC
J49
HCAC
2
4
6
8
1
3
5
7
SW30
BTN13
SW30
BTN13
1 3
2 4
SW29
BTN12
SW29
BTN12
1 3
2 4
SW26
BTN10
SW26
BTN10
1 3
2 4
J29
MOTOR1
J29
MOTOR1
1
2
U15B
74LS00
U15B
74LS00
4
5
6
J48
HADC
J48
HADC
12
SW16
BTN0
SW16
BTN0
1 3
2 4
J36
HRELS
J36
HRELS
2
4
6
8
1
3
5
7
R79 2K2R79 2K2
D23
SS2
D23
SS2
R88 100KR88 100K
J25
HROW CON
J25
HROW CON
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
R30 100R30 100
R96 390R96 390
R55 22ER55 22E
SW7
BUT2
SW7
BUT2
SW2
POW
SW2
POW
1
2
4
3
R62
4k7
R62
4k7
R10
220
R10
220
R9
220
R9
220
D18
LED
D18
LED
SW22
BTN6
SW22
BTN6
1 3
2 4
J6
HLCD_C
J6
HLCD_C
2
4
6
1
3
5
H5
HOLE
H5
HOLE
H
R91 390R91 390
J23
USB B
J23
USB B
VCC
1
D-
2
D+
3
GND
4
Q13
A1015
Q13
A1015
21
3
U19A
4013
U19A
4013
D
5
CLK
3
Q
1
Q
2
VDD
14
S
6
GND
7
R
4
D22
SS2
D22
SS2
J18 HOWJ18 HOW
12
R15 100R15 100
Q2
A1015
Q2
A1015
3
12
J16
+3V3
J16
+3V3
2
4
6
8
1
3
5
7
C17 150pFC17 150pF
R99
10k
R99
10k
R14
220
R14
220
C
RT1
4K7
C
RT1
4K7
12
3
4
5
6
7
8
9
R69
10K
R69
10K
D17D17
12
R97 390R97 390
J24
HUSB
J24
HUSB
3 4
1 2
J15
HCOGRN
J15
HCOGRN
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
J32
BAT
J32
BAT
1
2
Q11
A1015
Q11
A1015
21
3
R64
4k7
R64
4k7
R71
10K
R71
10K
U15C
74LS00
U15C
74LS00
9
10
8
R66
4K7
R66
4K7
D19
LED
D19
LED
C8
100uF/25V
C8
100uF/25V
Q14
A1015
Q14
A1015
21
3
J34
MT0
J34
MT0
1
2
3
R7 100R7 100
H3
HOLE
H3
HOLE
H
R98 390R98 390
R12
220
R12
220
R39
4K7
R39
4K7
R84 100KR84 100K
SW23
BTN7
SW23
BTN7
1 3
2 4
H7
HOLE
H7
HOLE
H
J26
HROM
J26
HROM
2
4
6
8
1
3
5
7
U15A
74LS00
U15A
74LS00
1
2
3
R11
220
R11
220
J33
HSW8
J33
HSW8
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
R36 10KR36 10K
R1
1K
R1
1K
R32 100R32 100
H1
HOLE
H1
HOLE
H
J13
HRE_IR
J13
HRE_IR
12
D32
LED
D32
LED
R57
56
R57
56
Q6
A1015
Q6
A1015
3
12
J12
DQ
J12
DQ
1
2
3
J20
+2V5
J20
+2V5
2
4
6
8
1
3
5
7
C9
100uF/25V
C9
100uF/25V
SW6
BUT1
SW6
BUT1
D14
LED
D14
LED
R13
220
R13
220
U3
LED 1
U3
LED 1
a
7
b
6
c
4
d
2
e
1
f
9
g
10
p
5
ANO DE
8
A*
3
D26
SS1
D26
SS1
R29 100R29 100
Q9
A1015
Q9
A1015
21
3
SW11
BUT6
SW11
BUT6
R8
220
R8
220
D20
SS1
D20
SS1
SW25
BTN9
SW25
BTN9
1 3
2 4
C
RT3
10K
C
RT3
10K
12
3
4
5
6
7
8
9
R48 22ER48 22E
U1
SD MMC
U1
SD MMC
CD/DAT3
1
CMD
2
VSS
3
VDD
4
CLK
5
VSS
6
DAT0
7
DAT1
8
DAT2
9
CD/WP
10
COM
11
W
12
G
13
G
14
G
15
D4
LED
D4
LED
J14
HCORED
J14
HCORED
2
4
6
8
10
12
14
16
1
3
5
7
9
11
13
15
R56
56
R56
56
Board mạch điện - Người đăng: Siêu Nhân Bụng Mỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Board mạch điện 9 10 47