Ktl-icon-tai-lieu

Bóc khối lượng

Được đăng lên bởi nguyensang992
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN
CHUYEÂN ÑEÀ

P.P.
ÑO BOÙC KHOÁI LÖÔÏNG
& KIEÅM SOÙAT CHI PHÍ

GIAÛNG VIEÂN
THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH

TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 05, NAÊM 2008

Ths.Ks Lương văn Cảnh

Đo bóc khối lượng- trang 1

MỤC LỤC
PHÂN I: PHƯƠNG PHÁP ĐO BỐC KHỐI LƯỢNG ................................................ 3
1 . HƯỚNG DẪN CHUNG .......................................................................................... 3
2 . HƯỚNG DẪN CỤ THỂ .......................................................................................... 4
2.1 Yêu cầu đối với việc đo bóc khối lượng xây dựng công trình .......................... 4
2.2 Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình ............... 5
2.3 Hướng dẫn về đo bóc công tác xây dựng cụ thể ............................................... 5
3 . MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TÍNH KHỐI LƯỢNG ................. 13
4 . PHÂN LỌAI BẢN VẼ THEO MÔ TẢ KỸ THUẬT ........................................... 14
5 . VÍ DỤ TÍNH TÓAN KHỐI LƯỢNG.................................................................... 15
PHẦN II: KIỂM SOÁT CHI PHÍ THEO CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH ......................................................................... 38
1 . Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình ........... 38
1.1 Khái niệm: ....................................................................................................... 38
1.2 Vai trò: ............................................................................................................. 38
2 . Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí ................................................... 39
3 . Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí ................................ 39
4 . Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình........................................ 40
4.1 Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước khi thi công xây dựng. .................... 40
5 . Tổ chức quản lý việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình ..................... 45
5.1 Hình thức tổ chức kiểm soát chi phí ................................................................ 45
5.2 Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc kiểm soát chi phí ............................ 45
5.3 Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tư vấn kiểm soát chi phí ........................... 46

Ths.Ks Lương văn Cảnh

Đo bóc khối lượng- trang 2

PHÂN I: PHƯƠNG PHÁP ĐO BỐC KHỐI LƯỢNG

G...
Ths.Ks Lương văn Cnh Đo bóc khi lượng- trang 1
ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN
CHUYEÂN ÑEÀ
P.P.
ÑO BOÙC KHOÁI LÖÔÏNG
& KIEÅM SOÙAT CHI PHÍ
GIAÛNG VIEÂN
THs.KS LÖÔNG VAÊN VAÊN CAÛNH
TP. HOÀ CHÍ MINH ,THAÙNG 05, NAÊM 2008
Bóc khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bóc khối lượng - Người đăng: nguyensang992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bóc khối lượng 9 10 235