Ktl-icon-tai-lieu

Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí)

Được đăng lên bởi Tuan Anh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ðại hc Nông nghip Hà Ni – Giáo trình K thut Thu khí …………………………………….208
Ch−¬ng XI
BƠM LY TÂM
11.1. KHÁI niÖm chung
B¬m ly t©m thuéc lo¹i b¬m c¸nh dÉn ®−îc sö dông réng ri do cã nh÷ng −u ®iÓm
sau :
- CÊu t¹o ®¬n gi¶n ch¾c ch¾n, th¸o l¾p tiÖn lîi, träng l−îng kÝch th−íc kh«ng lín
khi cã n¨ng suÊt lín, diÖn tÝch ®Æt m¸y kh«ng lín vµ nÒn m¸y ®¬n gi¶n.
- Nèi trùc tiÕp víi ®éng c¬ ®iÖn hoÆc tuèc bin h¬i thÝch øng víi kÝch th−íc cña tÊt c¶
tr¹m b¬m vµ n©ng cao hiÖu suÊt cña liªn hîp b¬m.
- Khëi ®éng b¬m nhanh vµ ®iÒu chØnh ®¬n gi¶n trong kho¶ng l−u l−îng lín.
- TruyÒn n−íc ®Òu vµ liªn tôc. Cã thÓ b¬m ®−îc nhiÒu lo¹i chÊt láng kh¸c nhau, hçn
hîp chÊt láng vµ chÊt r¾n.
- Gi¸ thµnh t−¬ng ®èi rÎ, sö dông ®¬n gi¶n, tiÖn lîi.
XÐt s¬ ®å kÕt cÊu cu¶ mét b¬m ly t©m ®¬n gi¶n (H×nh 11-1).
3
2
1
6
7
8
4
6
H×nh 11-1. Nguyªn lý cÊu t¹o b¬m Ly t©m
Bé phËn c¬ b¶n vµ quan träng nhÊt lµ b¸nh c«ng t¸c 1 ®Æt trªn trôc 2.
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) - Người đăng: Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) 9 10 631