Ktl-icon-tai-lieu

Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí)

Được đăng lên bởi Ni Na
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 19686 lần   |   Lượt tải: 191 lần
Khoa Cơ khí Giao thông
Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí

Bài giảng học phần

Bơm, Quạt, Máy nén (2tc)
Cho các lớp KT.Nhiệt và KT.Môi trường
(không phải tài liệu tự học)

Huỳnh Văn Hoàng

Đà Nẵng 2011
1

Bơm, Quạt, Máy nén (2TC)
@12 Huỳnh Văn Hoàng

Tài liệu tham khảo
1.Nguyễn Phước Hoàng,+… , Thủy lực và máy
thủy lực, nxb Giáo dục, Hà Nội 1996 (phần
máy thủy lực)
2.Ngô Vi Châu,+ … , Bài tập Thủy lực và Máy thủy
lực, nxb Giáo dục, Hà Nội 2003 (phần bài tập
máy thủy lực)
3.Nguyễn Văn May, Bơm, Quạt Máy nén, nxb
Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2006
4.Cherkasky V.M., Pumps, Fans, Compressors,Mir
publishers, Mocow 1980
5.http://giaotrinh.dut.edu.vn

Chương 1

Khái niệm cơ bản
I.Định nghĩa
II. Phân loại
III.Các thông số cơ bản
IV. Hiện tượng xâm thực ở bơm
Cơ năng

Nội dung và cách học
•Giảng viên trình bày
Bơm cánh dẫn (1TC)
Bơm thể tích(0,2TC),
• Sinh viên soạn bài ở nhà và
thảo luân tại lớp (phải có bài soạn)
Quạt , Máy nén (0,8TC)
•Thi giữa kỳ : Bơm (60 ph)
•Thi cuối kỳ quạt+máy nén (60ph)
(Thẻ sinh viên +máy tính cầm tay)
•Mỗi sinh viên có một bài tập nộp
Qui định
•Không đi vào lớp sau Thầy
•Đi ra lớp theo nhu cầu không phải xin phép Thầy và chỉ
được vào lớp ở tiết học tiếp
•Tắt các kiểu chuông phát tiếng điện thoại di động….
•Giời bài tập phải có máy tính cầm tay và sách bài tập ,
giờ thảo luận phải có bài soạn
Lời khuyên
•Vở học, bút màu, …
•Tự học bài , làm bài tập, giải đáp thắc mắc … cán sự

I.Định nghĩa

Máy thủy khí

bơm, quạt, máy nén
Năng lượng
chất lỏng

2

II.Phân loại
1.Nguyên lý trao đổi năng
lượng với chất lỏng
Máy thể tích
Máy cánh dẫn
Máy đặc biệt
2.Theo lưu chất làm việc
Chất lỏng Bơm
Chất khí Quạt
Máy nén

III.Thông số cơ bản
1
2
• Cột áp H
• Lưu lượng Q
BQMn
• Công suất N
2
1
• Hiệu suất η, …
1.Cột áp B,Q,Mn (ký hiệu H, đơn vị m cột chất lỏng),
áp suất (p-Pa) ; năng lượng đơn vị (e-J/kg)
năng lượng 1 đơn vị chất lỏng nhận từ máy
2
2
p2  p1  2 c2  1c1
H  z2  z1 

g
2g

3

2.Lưu lượng
lượng chất lỏng chuyển động qua máy
trong một đơn vị thời gian

Lưu lượng thể tích: Q
(m3/s)
Lưu lượng khối : m=.Q (kg/s)
Lưu lượng trọng lượng: G=g..Q (N/s)

3.Công suất
Công suất thủy lực Ntl (hữu ích)
Ntl: năng lượng chất lỏng trao đổi với
máy trong một đơn vị thời gian
Ntl=g..Q.H (w): (kg/m3);Q(m3/s);H(m)
Công suất máy N

4.Hiệu suất
thông số đánh giá tổn thất năng
lượng trong quá trình trao đổi
năng lượng giữa máy và chất lỏng
Nếu không có tổn thất thì: N=NTL
Thực tế Bơm, Quạt, Máy nén : N>Ntl

N tl
 
N

=CK.Q.H
ck hiệu suất cơ khí : T...
Khoa Cơ khí Giao thông
Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí
Bài giảng học phần
Bơm, Quạt, Máy nén (2tc)
Cho các lớp KT.Nhiệt và KT.Môi trường
(không phải tài liệu tự học)
Huỳnh Văn Hoàng
Đà Nẵng 2011
1
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) - Người đăng: Ni Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bơm, Quạt, Máy nén (Bộ môn Thủy khí và máy thủy khí) 9 10 756