Ktl-icon-tai-lieu

bơm quạt máy nén

Được đăng lên bởi Lâm Thành Long
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T.S LEÂ XUAÂN HOAØ – Th.S NGUYEÃN THÒ BÍCH NGOÏC

GIAÙO TRÌNH

BÔM
QUAÏT
MAÙY NEÙN
TRÖÔØ NG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄ T TP HOÀ CHÍ MINH
9/2004

Truong DH SPKT TP. HCM3

LÔØI NOÙI ÑAÀU

“Bôm, quaït, maùy neùn” laø moät trong nhöõng moân hoïc chuyeân ngaønh quan
troïng cuûa sinh vieân ngaø nh “Coâng ngheä Nhieät – Ñieän laïnh”. Cuoán saù ch naø y ñöôï c
bieân soaïn nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu cuûa sinh vieân Tröôøng ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ
thuaät veà saù ch taøi lieäu chuyeân ngaønh.
Saùch “Bôm, quaït, maù y neùn” goàm 8 chöông coù noäi dung ñeà caäp ñeán caù c lyù
thuyeát cô baûn veà caù c loaïi maùy bôm chaát loûng vaø chaát khí, caù c loaïi maù y quaït vaø
maùy neùn khí duøng trong coâng nghieäp vaø daân duïng, laø m cô sôû cho sinh vieân
inh
chuyeân ngaønh “Coâng ngheä Nhieät – Ñieän laïnh” hieåu roõ veà caù
i bôm, quaït,
icMloaï
h
C
Hvaøo trong thöï c teá.
.
maùy neùn thoâng duïng duøng trong caù c nhaø maùy nhieättñieä
n
P
ua T
yyt,hhoïc taäp vaø nghieân cöùu trong caù c
Saùch seõ phuïc vuï toát cho vieä c giaûng Kdaï
m
phaTröôø
tröôøng ñaïi hoï c kyõ thuaät noùi chung
ng ñaïi hoï c Sö phaïm kyõ thuaät thaønh
u vaø
S
H
D
g
n
phoá Hoà Chí Minh noùi Trieâ
runog.
t©
h
g
i
yr
Cop

Thu vien DH SPKT TP. HCM - 

Truong DH SPKT TP. HCMMuïc luï c

5

MUÏC LUÏC
Lôø i noù i ñaàu
Muïc luïc

Trang
3
5

Chöông I : Môû ñaà u

9

1.1- Vaø i neù t veà lòch söû phaùt trieån bôm, quaï t, maù y neùn
1.2- Ñònh nghóa vaø phaân loaï i
1.3- Caù c thoâng soá laøm vieäc cô baûn
Baø i taäp

9
10
12
15

Chöông II: Khaù i nieäm chung veà bôm
2.1- Ñònh nghóa vaø phaân loaï i
2.2- Caù c thoâng soá laøm vieäc cô baûn
Baø i taäp

P.
uat T

H Su

ng D
Truo

©
ghnt
Chöông III: Bôm caù
nyhridaã
p
o
C
3.1- Khaù i nieäm chung veà bôm caùnh daãn
3.2- Bôm ly taâm
3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.6-

h
Ky t
m
a
ph

Ho

nh

Mi
Chi

Khaùi nieäm chung
Phöông trình laøm vieä c cuûa bôm ly taâm
Aûnh höôûng cuû a keát caáu caù nh ñeán coä t aùp cuû a bôm ly taâm
Löu löôïng vaø hieäu suaát löu löôïng
Ñöôø ng ñaë c tính cuûa bôm ly taâm
ÖÙng duïng ñoàng daïng trong bôm ly taâm

18
18
19
26
31
31
37

37
38
40
45
46
50

3.2.7- Soá voøng quay ñaëc tröng

53

3.2.8- Hieän töôï ng xaâm thöï c
3.2.9- Kieåm tra bôm

54
55

3.2.10- Ñieàu chænh cheá ñoä laøm vieä c cuûa bôm
3.2.11- Gheùp bôm ly taâm

56
58

3.2.12- Löï c doï c truï c trong bôm ly taâm - Caùch khaéc phuï c löï c doï c truï c
3.3- Bôm höôùn g truïc
3.3.1- Caáu ta...
T.S LEÂ XUAÂN HOAØ – Th.S NGUYEÃN THÒ CH NGOÏC
GIAÙO TRÌNH
BÔM
QUT
MY NEÙN
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HOÀ CHÍ MINH
9/2004
bơm quạt máy nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bơm quạt máy nén - Người đăng: Lâm Thành Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bơm quạt máy nén 9 10 120