Ktl-icon-tai-lieu

Bông khoáng

Được đăng lên bởi Phương Hòa
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 576 lần   |   Lượt tải: 0 lần
283
283
PhÇn IV
vËt liÖu phi kim lo¹i
Ch!¬ng 7
ceramic
7.1.
Kh¸i niÖm chung
7.1.1.
B¶n chÊt vµ ph©n lo¹i
Ceramic hay cßn gäi lµ vËt liÖu v« c¬ ®!îc t¹o thµnh tõ c¸c hîp chÊt hãa
häc gi÷a:
- kim lo¹i (Me) víi c¸c ¸ kim bao gåm B, C, N, O vµ Si (b¸n kim lo¹i hay
b¸n dÉn) bao gåm c¸c borit, cacbit, nitrit, «xyt, silixit kim lo¹i hay
- c¸c ¸ kim kÕt hîp víi nhau nh! c¸c cacbit, nitrit, «xyt cña bo vµ silic
(SiC, BN, SiO
2
) nh! biÓu thÞ ë h×nh 7.1
H×nh 7.1.
C¸c kh¶ n¨ng kÕt hîp
gi÷a c¸c nguyªn tè hãa häc ®Ó t¹o
nªn ceramic.
Víi sù kÕt hîp ®a d¹ng nh! vËy lµm cho ceramic còng ®a d¹ng vÒ thµnh
phÇn hãa häc vµ tÝnh chÊt. Theo c¸c d¹ng hîp chÊt h×nh thµnh, ceramic cã nhiÒu
lo¹i nh!:
+ ®¬n «xyt kim lo¹i (Al
2
O
3
trong gèm corindon),
+ ®¬n «xyt b¸n kim lo¹i (SiO
2
trong thñy tinh th¹ch anh),
+ hçn hîp nhiÒu «xyt kim lo¹i (sø, thñy tinh silicat),
+ c¸c ®¬n nguyªn tè (bo, cacbon),
+ cacbit, nitrit cña kim lo¹i vµ ¸ kim (TiC, SiC, BN, ZrN...).
Cã thÓ ph©n lo¹i ceramic theo thµnh phÇn hãa häc, theo cÊu tróc, theo
ph!¬ng ph¸p c«ng nghÖ, lÜnh vùc sö dông...
Theo c¸c ®Æc ®iÓm kÕt hîp, thÞnh hµnh c¸ch ph©n lo¹i ceramic ra lµm ba
nhãm chÝnh:
gèm vµ vËt liÖu chÞu löa,
thñy tinh vµ gèm thñy tinh,
xim¨ng vµ bªt«ng.
Bông khoáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bông khoáng - Người đăng: Phương Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bông khoáng 9 10 550