Ktl-icon-tai-lieu

BT dự ứng lực

Được đăng lên bởi buivanda9390
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2744 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN

BÊ TÔNG CỐT THÉP
ỨNG LỰC TRƯỚC
CHUYÊN NGÀNH : XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
SỐ TÍN CHỈ

: 02

NGƯỜI BIÊN SOẠN: ThS. TĂNG VĂN LÂM
BỘ MÔN

: KỸ THUẬT XÂY DỰNG

HÀ NỘI, THÁNG 05 NĂM 2012

ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA XÂY DỰNG

MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Mục lục ...................................................................................................................... 1
Chương 1 Đại cương về bê tông cốt thép ứng lực trước ....................................... 3
1.1. Khái niệm.................................................................................................... 3
1.2. Lịch sử ra đời của bê tông cốt thép ứng lực trước ...................................... 4
1.2.1. Quá trình phát triển của vật liệu bê tông ứng lực trước .................... 5
1.3. Nguyên lý làm việc ..................................................................................... 6
1.4. Phân loại kết cấu bê tông ứng lực trước ..................................................... 8
1.4.1. Theo thời điểm căng thép ứng lực trước ........................................... 8
1.4.2. Theo vị trí đặt thép ứng lực trước: .................................................. 12
1.4.3. Theo đặc điểm thép ứng lực trước: ................................................. 13
1.4.4. Theo cách đặt thép ứng lực trước tro ng cấu kiện: .......................... 13
1.4.5. Theo hình dạng cấu kiện ứng lực trước: ......................................... 13
1.4.6. Theo mức độ hạn chế ứng suất kéo trong cấu kiện: ....................... 13
1.5. Một số công nghệ khác tạo ứng lực trước ................................................ 14
1.5.1. Sử dụng xi măng nở tạo ứng lực trước trong bê tông ..................... 14
1.5.2. Dùng kích ép ngoài để tạo ứng lực trước ....................................... 14
1.6. Ưu – khuyết điểm của bê tông cốt thép ứng lực trước ............................. 14
1.6.1. Ưu điểm .......................................................................................... 14
1.6.2. Nhược điểm .................................................................................... 16
1.6.3. Các giai đoạn chịu tải của bê tông cốt thép ứng lực trước ............. 16
1.6.4. Phương pháp gây ứng lực trước trong kết cấu bê tông ................... 16
1.6.5. Phạm vi ứng dụng ........................................................................... 16
Chương 2 Vật liệu và cấu tạo ...........................
B
Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯ
ỜNG ĐẠI HỌC MỎ
- Đ
ỊA CHẤT
BÀI GI
ẢNG HỌC PHẦN
BÊ TÔNG C
ỐT THÉP
ỨNG LỰC TR
Ư
ỚC
CHUYÊN NGÀNH : XÂY D
ỰNG
DÂN D
ỤNG VÀ
CÔNG NGHI
ỆP
S
TÍN CH
: 02
NGƯ
ỜI BIÊN SOẠN
: ThS. TĂNG VĂN LÂM
B
Ộ MÔN
: K
Ỹ THUẬT XÂY DỰNG
HÀ N
ỘI, THÁNG 05 NĂM 2012
BT dự ứng lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT dự ứng lực - Người đăng: buivanda9390
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
BT dự ứng lực 9 10 931