Ktl-icon-tai-lieu

bt thủy văn

Được đăng lên bởi trantuananh2311
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
Bài 1: Cho số liệu ño thủy trực như bảng sau:
Thủy trực

BT

1

2

3

4

BP

Khoảng cách(m)

0

30

60

90

120

140

Chiều sâu TT (m)

0

2.2

3.3

3.7

2.5

0.95

1.02

vmătt (m/s)
v0.2h (m/s)

0.9

1.4

1.54

0.9

v0.6h (m/s)

1.3

1.7

2.1

2

v0.8h (m/s)

1.1

1.34

1.98

1.7

1.12

1.2

Vñáy (m/s)
Yêu cầu:
Tính lưu tốc bình quân trên các thuỷ trực?
Tính lưu lượng ñơn vị trên thuỷ trực?

Tính lưu lượng các bộ phận và tính lưu lượng mặt cắt ngang?

20m

4m

Yªu cÇu:

(2)

40m

(3)

20m 10m
(4)
0.8m

(1)

2.1m

20m

1.9m

Bµi 2. Cho mét mÆt c¾t ngang s«ng nh−
h×nh vÏ vµ cã sè liÖu ®o l−u tèc ë mçi
thuû trùc nh− b¶ng sau:
a) TÝnh l−u tèc b×nh qu©n t¹i c¸c
thuû trùc.
b) TÝnh l−u l−îng c¸c bé phËn vµ l−u
l−îng toµn bé.

Thuû trùc

1

2

3

4

umÆt (m/s) -

1,8

-

u0.2h (m/s) 1,3

1,6

1,5 -

u0.6h (m/s) 1,25 1,45 -

0,95

u0.8h (m/s) 0,95 1,1

1,0 -

u®¸y (m/s) -

-

0,7

1

Bài 3:
Cho số liệu lưu lượng tại một mặt cắt ngang sông như sau:
Yêu cầu:

Q( m3/s)

TT

-

Lập bảng tọa ñộ ñường tần suất kinh nghiệm.

1

80

-

Tính các tham sô thống kê Q ; CV ; C S

2

64.2

-

Lập bảng tọa ñộ ñường tần suất lý luận theo

3

60.8

phương pháp phù hợp.

4

59.8

5

58.5

6

57.8

7

54

8

48.6

9

44.2

Bµi 4. BiÕt sè liÖu ®o l−u l−îng Q (m3/s) cña mét con s«ng nh− b¶ng d−íi ®©y:
STT (m)

N¨m

Qi

STT (m)

N¨m

Qi

1

1990

1720

6

1995

4010

2

1991

1510

7

1996

1520

3

1992

1440

8

1997

3040

4

1993

1290

9

1998

1000

5

1994

1060

10

1999

1200

Yªu cÇu:
- TÝnh gi¶i ®iÓm tÇn suÊt kinh nghiÖm.
- TÝnh c¸c tham sè thèng kª.
- X¸c ®Þnh to¹ ®é lý luËn theo: + Pearson III.
+ Loga-Pearson III.
+Kritsky - Menkel.

2

Bài 5:
Cho lưu vực một sông dự kiến làm cầu có diện tích 3km2, chiều dài sông chính 5,5 km, tổng chiều
dài sông nhánh 4,2 km, ñộ dốc lòng sông 9,4 0/00, ñộ dốc sườn dốc 118,60/00 , lượng mưa H1%=
380mm, ñộ nhám sườn dốc ms= 0,15; ñộ nhám lòng sông ml =7, hệ số dòng chảy lũ ϕ= 0,9.Biết
lưu vực sông thuộc vùng mưa VI, hế số triết giảm ao hồ δ= 0,95.Tính lưu lượng thiết kế ứng với
tần suất 1%.
Bài 6:
Cho số liệu ño sông Cầu tại trạm Thác Bưởi: F= 216,8 km2, diện tích ao, hồ , ñầm trên lưu vực fa=
38,45 km2.Tính lưu lượng ứng với tần suất 1%?
Bài 7:
Cầu bắc qua thượng lưu sông Thao (α = 0.81; Ho = 22mm; f = 0.8) thuộc vùng mưa III, có diện tích
lưu vực F = 157Km2; chiều dài sông chính L = 12,3Km; lưu tốc ño ñạc lớn nhất Vmax= 2.2m/s;
lượng mưa ngày TK H1% = 254mm; Hệ số triết giảm δ = 0.85. Tính lưu lượng thiết kế ...
1
BÀI TP THY VĂN CÔNG TRÌNH
Bài 1: Cho s liu ño thy trc như bng sau:
Thy trc BT 1 2 3 4 BP
Khong cách(m) 0 30 60 90 120 140
Chiu sâu TT (m) 0 2.2 3.3 3.7 2.5
v
mătt
(m/s) 0.95 1.02
v
0.2h
(m/s) 0.9 1.4 1.54 0.9
v
0.6h
(m/s) 1.3 1.7 2.1 2
v
0.8h
(m/s) 1.1 1.34 1.98 1.7
V
ñáy
(m/s) 1.12 1.2
Yêu cu:
Tính lưu tc bình quân trên các thu trc?
Tính lưu lượng ñơn v trên thu trc?
Tính lưu lượng các b phn và tính lưu lượng mt ct ngang?
Bµi 2. Cho mét mÆt c¾t ngang s«ng nh−
h×nh vµ sè liÖu ®o l−u tèc ë mçi
thuû trùc nh− b¶ng sau:
Yªu cÇu:
a) TÝnh l−u tèc b×nh qu©n i c¸c
thuû trùc.
b) TÝnh l−u l−îng c¸c bé phËn vµ l−u
l−îng toµn bé.
20m 20m 40m 20m 10m
(1) (2) (3) (4)
2
.
1
m
4
m
1
.
9
m
0
.
8
m
Thuû trùc
1 2 3 4
u
mÆt
(m/s)
u
0.2h
(m/s)
u
0.6h
(m/s)
u
0.8h
(m/s)
u
®¸y
(m/s)
-
1,3
1,25
0,95
-
1,8
1,6
1,45
1,1
0,7
-
1,5
-
1,0
-
-
-
0,95
-
-
bt thủy văn - Trang 2
bt thủy văn - Người đăng: trantuananh2311
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bt thủy văn 9 10 402