Ktl-icon-tai-lieu

BTCT 2013

Được đăng lên bởi hongtu22
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTY CP XÂY DƯNG CƠ KHÍ TH 678

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH SÔ LIÊỤ TRÊN BCTC NĂM 2013
KÝnh göi: Chi côc thuÕ Thµnh phè Th¸i B×nh
Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty CP X©y dùng C¬ khÝ Tæng hîp 678
M· sè thuÕ: 1000 704600
§Þa chØ: Sè 9, ngâ 40, Phè Lª Lîi, P. §Ò Th¸m , TP. Th¸I B×nh
§¬n vÞ chóng t«I xin gi¶I tr×nh víi quý chi côc mét sè néi dông sau trªn b¸o c¸o tµi
chÝnh n¨m 2013
1. Tµi kho¶n 133
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trªn BCTC :
58.340.824 ®ång
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trªn tê khai thuÕ : 67.431.732 ®ång
LÖch : 9.090.908 ®ång
Do trong n¨m 2013 kª khai trïng hãa ®¬n ®Çu vµo ký hiÖu: VH/12P, sè H§: 1303,
ngµy 26/09/2013, doanh sè mua vµo: 90.909.077, VAT: 9.090.908. Doanh nghiÖp ®· ®iÒu
chØnh vµo quý 1/2014.
2.Tµi kho¶n 131:
Sè liÖu trªn b¸o c¸o tµi chÝnh TK 131 : 207.557.438 ®ång ( d cã). Sau khi kiÓm tra
®èi chiÕu c«ng nî ®¬n vÞ chóng t«I sÏ ®iÒu chØnh l¹i sè d cña tµi kho¶n 131 nh sau: d nî :
34.654.189 ®ång, d cã: 240.671.627 ®ång.
- Do trong c¸c n¨m tõ n¨m 2010 ®Õn n¨m 2012, ®¬n vÞ h¹ch to¸n sai tªn kh¸ch hµng
tr¶ tiÒn,
- Trong năm 2011 công ty nhËn ®îc tiÒn bảo trì công trình của UBND TP Thái bình,
sè tiÒn : 17.500.000 ®ång, công ty vÉn chưa hạch toán ®iÒu chỉnh giảm bên có TK 131 mã
khách UBND tỉnh Thái Bình.
- Trong n¨m 2012 kª khai thiÕu doanh thu trªn sæ s¸ch sè tiÒn : 1.540.0000 ®ång ,
®¬n vÞ sÏ ®iÓu chØnh l¹i trong n¨m 2014.
- Trong n¨m 2012 c«ng ty vay cña Bµ: NguyÔn ThÞ V©n Anh sè tiÒn : 30.000.000 b»ng
chuyÓn kho¶n, theo hîp ®ång vay vèn sè 01/HDVV ngµy 20/04/2012, ®¬n vÞ h¹ch
to¸n nhÇm sang tµi kho¶n 131 ( bªn cã ), C«ng ty sÏ ®iÒu chØnh l¹i trong n¨m 2014
- Trong n¨m 2013 h¹ch to¸n nhÇm tµi kho¶n 111 sang tk 131 cña kh¸ch hµng ñy ban
nh©n d©n tØnh Th¸I b×nh sè tiÒn: 1.870.000 ®ång ( ®· bao gåm VAT), ®¬n vÞ sÏ ®iÒu chØnh
l¹i trong n¨m 2014.
Th¸I b×nh, ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2014
Gi¸m ®èc

...
CTY CP XÂY DƯNG CƠ KHÍ TH 678
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
BIÊN BẢN GIẢI TRÌNH SÔ LIÊỤ TRÊN BCTC NĂM 2013
KÝnh göi: Chi côc thuÕ Thµnh phè Th¸i B×nh
Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty CP X©y dùng C¬ khÝ Tæng hîp 678
M· sè thuÕ: 1000 704600
§Þa chØ: Sè 9, ngâ 40, Phè Lª Lîi, P. §Ò Th¸m , TP. Th¸I B×nh
§¬n chóng t«I xin gi¶I tr×nh víi quý chi côc mét néi dông sau trªn b¸o c¸o tµi
chÝnh n¨m 2013
1. Tµi kho¶n 133
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trªn BCTC : 58.340.824 ®ång
ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trªn tê khai thuÕ : 67.431.732 ®ång
LÖch : 9.090.908 ®ång
Do trong m 2013 khai trïng hãa ®¬n ®Çu vµo hiÖu: VH/12P, H§: 1303,
ngµy 26/09/2013, doanh mua vµo: 90.909.077, VAT: 9.090.908. Doanh nghiÖp ®· ®iÒu
chØnh vµo quý 1/2014.
2.Tµi kho¶n 131:
liÖu trªn b¸o c¸o i chÝnh TK 131 : 207.557.438 ®ång ( d cã). Sau khi kiÓm tra
®èi chiÕu c«ng ®¬n vÞ chóng t«I ®iÒu chØnh l¹i d cña tµi kho¶n 131 nh sau: d :
34.654.189 ®ång, d cã: 240.671.627 ®ång.
- Do trong c¸c n¨m n¨m 2010 ®Õn n¨m 2012, ®¬n h¹ch to¸n sai tªn kh¸ch hµng
tr¶ tiÒn,
- Trong năm 2011 công ty nhËn ®îc tiÒn bảo trì công trình của UBND TP Thái bình,
sè tiÒn : 17.500.000 ®ång, công ty vÉn chưa hạch toán ®iÒu chỉnh giảm bên có TK 131
khách UBND tỉnh Thái Bình.
- Trong n¨m 2012 khai thiÕu doanh thu trªn s¸ch tiÒn : 1.540.0000 ®ång ,
®¬n vÞ sÏ ®iÓu chØnh l¹i trong n¨m 2014.
- Trong n¨m 2012 c«ng ty vay cña Bµ: NguyÔn ThÞ V©n Anh sè tiÒn : 30.000.000 b»ng
chuyÓn kho¶n, theo hîp ®ång vay vèn sè 01/HDVV ngµy 20/04/2012, ®¬n h¹ch
to¸n nhÇm sang tµi kho¶n 131 ( bªn cã ), C«ng ty sÏ ®iÒu chØnh l¹i trong n¨m 2014
- Trong n¨m 2013 h¹ch to¸n nhÇm tµi kho¶n 111 sang tk 131 cña kh¸ch hµng ñy ban
nh©n d©n tØnh Th¸I b×nh sè tiÒn: 1.870.000 ®ång ( ®· bao gåm VAT), ®¬nsÏ ®iÒu chØnh
l¹i trong n¨m 2014.
Th¸I b×nh, ngµy 21 th¸ng 6 n¨m 2014
Gi¸m ®èc
BTCT 2013 - Người đăng: hongtu22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BTCT 2013 9 10 59