Ktl-icon-tai-lieu

BTL : Tìm hiểu về bộ lọc Wiener

Được đăng lên bởi dangtung-dtt
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÀI

TẬP LỚN

Đề tài :

Tìm Hiểu về bô
lượng bình phương tối thiểu .

lọc

Wiener,

Giảng viên hướng dẫn:

PGS.TS Nguyễn Linh Giang

Sinh viên thực hiện:

Ninh Thị Hương

20081323

Trung Thành Phương

20083674

Nguyễn Hoài Linh

20081534

ước

Môn học : Mô phỏng các hệ thống truyền thông

Hà nội 11/2012

MỤC LỤC
I. Tổng quan về bô lọc Wiener…………………………………………..…………2
1. Giới thiệu bô lọc Wiener……………………………………………………...2

2. Nguyên lý cơ bản của bô lọc Wiener………………………………………….4
3. Vấn đề xây dựng bô lọc Wiener………………………………………………9
II. Ứng dụng bô lọc Wiener trong xử lý ảnh……………………………………...11
1.
2.
3.
4.

Tổng quan về khôi phục ảnh……………………………………...…………11
Ước lượng sự xuống cấp…………………………………………………….12
Bô lọc Wiener và khôi phục ảnh……………………………………………14
Thiết kế bô lọc FIR Wiener…………………………………………………21

III. Mô phỏng thử nghiệm Wiener Filter………………………………………….27
1. Giới thiệu Matlab…………………………………………………………….27
2. Tiến hành thử nghiệm………………………………………………………..28
KẾT LUẬN……………………………………………………………………….38
Tài Liệu Tham Khảo………………………………………………………………39

Bài tập lớn Mô phỏng các hệ thống truyền thông

Page 2

I. Tổng quan về bộ lọc Wiener:
1. Giới thiệu bộ lọc Wiener:
Bô lọc wiener là bô lọc nổi tiếng trong thế giới của các loại tín hiệu. Bô lọc
weiner là bô lọc đã được Norbert Wiener (ông là nhà toán học nổi tiếng trên cả
phương diện toán học thuần túy và toán học ứng dụng, được coi là cha đẻ của
ngành Điều khiển học, là người đi tiên phong trong nghiên cứu về quá trình ngẫu
nhiên và quá trình nhiễu) đề xuất trong những năm 1940 và được công bố vào năm
1949.
Bô lọc wiener được dùng cho rất nhiều mục đích và có vai trò quan trọng trong
nhiều ứng dụng như cân bằng kênh, dự đoán tuyến tính, hủy bỏ tiếng vang, giảm
tiếng ồn, kênh dự toán, phục hồi tín hiệu ….
Bộ lọc weiner dựa trên phương pháp thống kê để giảm nhiễu trong tín hiệu hiện
tại bằng cách so sánh nó với một tín hiệu ước tính mong muốn không có nhiễu
Cùng lúc với thời điểm mà Wiener xây dựng bô lọc có nghiên cứu đồng thời của
Kolmogorov và công bố vào năm 1941. Do đó lý thuyết này thường được gọi là lý
thuyết lọc Wiener – Kolmogorov mang tên cả hai tác giả. Wiener-Kolmogorov đã
thiết kế mạch lọc đầu tiên và sau đó đã có nhiều nhà khoa học khác phát triển tiếp
trong đó có cả bô lọc Kalman nổi tiếng.

Bài tập lớn Mô phỏng các hệ thống truyền thông

Page 3

2. Nguyên lý cơ bản của bộ lọc Wiener:
Bô lọc Wiener là môt bô lọ...



BÀI TẬP LỚN
Đề tài :
 !"# $%& '()(*+ ,-&
$,.)/")010,2)/34305
6)/ 7)0,-)/89): ;<5</=>)?)0@)/
<)0 7)30A&0B): )00C,2)/ DEEFGHDH
*)/0I)0;0,2)/ DEEFHJKL
/=>)MI?)0 DEEFGNHL

Hà nội 11/2012
MỤC LỤC
5O)/P@) !"#$%&'()(*QQQQQQQQQQQQQQQQ55QQQQD
G5-30B"#$%&'()(*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ555D
BTL : Tìm hiểu về bộ lọc Wiener - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTL : Tìm hiểu về bộ lọc Wiener - Người đăng: dangtung-dtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
BTL : Tìm hiểu về bộ lọc Wiener 9 10 731