Ktl-icon-tai-lieu

BTT1

Được đăng lên bởi limistt
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN VĂN MINH LỚP 47XD6

I.

§Ồ ÁN BE TONG COT THEP I

8,k9thuyÕt minh ®å ¸n btct i
(Sµn sên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm)
Sinh viªn: nguyen van minh
MSSV: 03113.47
Líp:
47X6
§Ò sè:
49 B
Sè liÖu tÝnh to¸n:

M¸c BT 200# cã:
Rn=90 kG/cm2.
Rk=7.5 kG/cm2.
Cèt thÐp AI:
Ra= 2300 kG/cm2; Rad = 1800 kG/cm2.
Cèt thÐp AII
Ra= Ra’= 2800 kG/cm2.
Rax=2200 kG/cm2.
L2=5,3 m.
L1=2,6 m.
II. TÝnh to¸n b¶n:
1. S¬ ®å b¶n sµn:

5300

E

5300

D

5300

C

5300

B

A

2600 2600 2600
7800
1

2

a.Tû sè hai c¹nh « b¶n:
1

3

4

7800
5

6

7800
7

8

9

10

NGUYỄN VĂN MINH LỚP 47XD6

§Ồ ÁN BE TONG COT THEP I

l 2 5,3

2
l1 2,6

 Xem nh b¶n lµm viÖc theo mét ph¬ng, lµ ph¬ng c¹nh ng¾n
v× m«men theo ph¬ng c¹nh ng¾n lín h¬n nhiÒu so víi momen theo
ph¬ng c¹nh dµi.
 VËy ta cã sµn sên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm.
C¸c dÇm tõ trôc B ®Õn trôc D lµ dÇm chÝnh. C¸c dÇm cßn l¹i vu«ng
gãc víi dÇm chÝnh lµ dÇm phô.
b. §Ó tÝnh b¶n, c¾t b¶n thµnh mét d¶i cã bÒ réng lµ 1 m theo ph¬ng
dÇm chÝnh, coi nh lµ mét dÇm liªn tôc.
2. Lùa chän kÝch thíc c¸c bé phËn:
a. ChiÒu dµy b¶n: hb
hb= D l .
m

D: HÖ sè, phô thuéc vµo t¶i träng; D     
m : HÖ sè,
l : chiÒu dµi nhÞp b¶n, tÝnh theo ph¬ng chÞu lùc.
Do t¶i tiªu chuÈn lµ 1050 kG/cm2, kh¸ lín cho lªn ta chän D
=1,2; m = 35;
l = l1 = 2,6m. Thay sè tÝnh ®îc :
hb=8,9 cm.
Chän hb= 9 cm.
b. KÝch thíc dÇm phô:
NhÞp dÇm: l2=5,3 cm(cha ph¶i nhÞp tÝnh to¸n).
Víi t¶i träng kh¸ lín, nªn chän md t¬ng ®èi lín, tÝnh s¬ bé víi
md=12, ta cã:
l
hdp = m2 = 530 44,12 cm.
d

m.
780
10

12

Chän hdp= 45 cm.
Ta l¹i cã bdp=(0,3;0,5)hdp -> chän bdp=20 cm.
c. KÝch thíc dÇm chÝnh
NhÞp dÇm chÝnh: l1=2,6m -> 3l`1=7,8 m. VËy nhÞp dÇm chÝnh lµ 7,8

Do nhÞp dÇm kh¸ lín nªn ta chän md = 9. Thay sè ta tÝnh ®îc hdc=
= 78 cm.
Chän chiÒu cao dÇm chÝnh lµ 80 cm.
Chän bÒ réng dÇm chÝnh lµ 30 cm.
3.NhÞp tÝnh to¸n cña b¶n
a. NhÞp gi÷a:
lg = l1 - bdp = 260 – 0,2 = 2,4 m.
b. NhÞp biªn:

2

NGUYỄN VĂN MINH LỚP 47XD6

lb = l1 -

bt
2

-

§Ồ ÁN BE TONG COT THEP I
bdp
2



2,375 m.
Chªnh lÖch gi÷a c¸c nhÞp :

hb
2

= 2,6-0,34/2-0,2/2 +0,008/2 =

2,4  2,375
1,05 
2,4

 ¶i träng trªn b¶n:
T¶i tiªu chuÈn theo gi¶ thiÕt lµ 1050 kG/cm2 > 1000 kG/cm2, lÊy n
= 1,2=>
2
qb C¸c
=1260
kG/m2. n
lãp kG/cm LÊy trßn gb=317
Tiªu chuÈn
TÝnh to¸n
T¶i träng toµn phÇn : qb=gb+pb=317+1260=1577 kG/cm2.
5. TÝnh m«men:
-V÷a xi m¨ng 2 cm, =2000 kG/cm3
1,2
48
a. M«men ë nhÞp gi÷a vµ gèi gi÷a: 40
0,02.2000=40
qb l 2
Theo
c«ng
thøc:
M=
, ta cã 225
-B¶n bªt«ng cèt thÐp dµy 9 cm
1,1
247,5
16

2

= Mg = qb .l g = 1...
NGUYN VĂN MINH LP 47XD6 § ÁN BE TONG COT THEP I
8,k9thuyÕt minh ®å ¸n btct i
(Sµn sên toµn khèi b¶n lo¹i dÇm)
Sinh viªn: nguyen van minh
MSSV: 03113.47
Líp: 47X
6
§Ò sè: 49 B
I. Sè liÖu tÝnh to¸n:
M¸c BT 200
#
cã:
R
n
=90 kG/cm
2
.
R
k
=7.5 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AI:
R
a
= 2300 kG/cm
2
; R
ad
= 1800 kG/cm
2
.
Cèt thÐp AII
R
a
= R
a
= 2800 kG/cm
2
.
R
ax
=2200 kG/cm
2
.
L
2
=5,3 m.
L
1
=2,6 m.
II. TÝnh to¸n b¶n:
1. S¬ ®å b¶n sµn:
E
D
C
B
A
1 4 7 10
2600 2600 2600
7800 7800 7800
5300 5300 5300 5300
2 3
5
6 8 9
a.Tû sè hai c¹nh « b¶n:
1
BTT1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BTT1 - Người đăng: limistt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BTT1 9 10 304