Ktl-icon-tai-lieu

Bù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng cao

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 8917 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Bù trừ bán kính dao
và các lệnh lập trình nâng cao

BUØ TRÖØ BAÙN KÍNH MUÕI
DAO TIEÄN
• Dao tieän duøng ñeå tieän maët truï ngoøai hay
maët truï trong thöôøng coù baùn kính ôû ñaàu
muõi dao. Giaù trò baùn kính muõi dao R lôùn
nhoû tuøy theo loaïi dao vaø do nhaø cheá taïo
dao

Mũi dao töởng töợng vaø vò trí
so vôùi ñieåm chuaån cuûa duïng cuï
caét
Muõi dao
töôûng
töôïng
X

Z

Gia coâng maët truï vaø maët ñaàu:
toát
Muõi dao
lyù thuyeát

Ñieåm caét
thöïc teá
Muõi dao lyù
thuyeát

Gia coâng maët coân: sai

Gia coâng maët cong: sai

Muoán ñuùng: Ñieåm ñieàu khieån phaûi laø taâm
dao vaø naèm caùch quyõ ñaïo laäp trình moät
khoaûng baèng baùn kính muõi dao

1. Dôøi taâm dao moät khoaûng I vaø K veà phía muõi dao
töôûng töôïng
2. Cho taâm dao naèm caùch quyõ ñaïo laäp trình moät
khoaûng baèng baùn kính dao nhôø leänh G42 (hay G41)

Tö theá dao T
4

7

8

3

6
0,
9

1

5

2

• Vì I vaø K ñeàu coù giaù
trò baèng R, chæ khaùc
nhau veà daáu cho moãi
tö theá con dao, cho
neân ñeå cho ñôn giaûn,
ngöôøi ta khoâng duøng
I, K maø duøng T ñeå kyù
hieäu tö theá cuûa con
dao. Bieát T vaø R, seõ
bieát ñöôïc I, K, coøn
kyù hieâu I, K ñöôïc
duøng ñeå chæ löôïng buø
moøn

Khai baùo kích thöôùc dao trong baûng tool offset
• Trong baûng Tool Offset treân maùy tieän CNC, kích
thöôùc duïng cuï khai baùo nhö sau:
• T_ X_ Z_ R_ T
T(1-32): chæ soá offset cuûa dao tieän
X
: Giaù trò offset theo phöông X (tuyeät ñoái)
Z
: Giaù trò offset theo phöông Z (tuyeät ñoái)
T
: Maõ vò trí cuûa duïng cuï (T0-T9)
R
: Giaù trò baùn kính muõi dao (tuyeät ñoái)

Thí duï: T01 X0 Z0 F3 R1.0 I0K0
Giaù trò X ghi theo ñöôøng kính
Giaù trò Z ghi bình thöôøng
Neáu giaù trò X = 0 vaø Z = 0, vò
trí toaï ñoä treân maøn hình maùy
CNC laø cuûa ñieåm B.

X

Z

Vieäc khai baùo giaù trò X, Z seõ
laøm ñieåm B di chuyeån moät
löôïng X vaø Z vaø toaï ñoä treân
maøn hình laø cuûa muõi dao tieän.

Thí duï: T01 X0 Z0 F3 R1.0 I0K0
Tö theá dao F
1

2

8

3

4
0, 9

7

4

5

Giaù trò I, K trong baûng
tool offset mang moät yù
nghóa hoaøn toaøn khaùc so
vôùi giaù trò I, K maø ta ñaõ
noùi ôû treân: Ñoù laø löôïng
offset dao do moøn theo
phöông X vaø Z. Löôïng buø
dao do moøn theo phöông
X laø tính theo ñöôøng kính.

Offset dao beân traùi vaø beân phaûi
khi gia coâng truï ngoaøi
G41

G42

Offset dao beân traùi vaø beân phaûi
khi gia coâng truï trong
G41

G42

Thí duï: T0101 X0 Z0 Q3 R1.0
Tö theá dao Q
4

8

5

3

7
0, 9

1

6

2

Giaù trò I, K aâm hay döông
phaûi xeùt theo chuyeån
ñoäng buø dao ñöôïc thöïc
hieän ...
Bù trừ bán kính dao
và các lệnh lập trình nâng cao
Bù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng cao - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Bù trừ bán kính dao và các lệnh lập trình nâng cao 9 10 334