Ktl-icon-tai-lieu

Các bài học Pro engineer cơ bản

Được đăng lên bởi mrhaico
Số trang: 124 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Baøi 1
LAØM QUEN VÔÙI Pro/ENGINEER 2001

I-KHÔÛI ÑOÄNG PRO/E 2001:
Coù 2 caùch khôûi ñoäng pro/e 2001:
1_ Kích ñuùp chuoät leân bieåu töôïng Pro/E 2001(neáu coù) treân maøn hình
DESKTOP cuûa WINDOWS 98.(hình 1)
2_Choïn START  PROGRAMPRO/E2001 . Xuaát hieän maøn hình PRO/E
2001
Maøn hình goàm coù :
_ Moät cöûa soå maøu xanh nöôùc bieån .
_ Moät thanh standard toolbar .
_ Moät thanh menu toolbar .
3_ Taïo thö muïc laøm vieäc trong oå cöùng :
_ Choïn MY COMPUTER choïn oå ñóa D choïn FILE NEW
FOLDER roài ñoåi teân thö muïc New Folder thaønh PROE.
_Choïn File  Working Directory  choïn thö muïc D:\PROE OK.
_Vaäy laø taát caû caùc baøi taäp maø baïn laøm trong suoát buoåi laøm vieäc seõ ñöôïc
löu trong thö muïc D:\PROE cuûa baïn .

Hình 1
Trang 1

II _ ÑAËT TEÂN MODEL & THIEÁT LAÄP ÑÔN VÒ ÑO:
Caùc böôùc thöïc hieän :
 ÑAËT TEÂN MODEL:
1_ Choïn FileNew. Xuaát hieän hoäp thoaïi New vôùi maëc ñònh choïn
tröôùc cuûa PRO\E laø Part  Solid .(hinh 2)

`
Hình 2
2 _ÔÛ hoäp Name: seõ maëc ñònh laø Prt0001 ñöôïc PROE vieát saün.Neáu
baïn muoán thay ñoåi teân thì cöù vieät goõ vaøo .Thí vuï: baøi taäp 1 roài choïn
OK. Khi ño ùxuaát hieän maøn hình ñeå laøm vieäc cuûaPROE.(hình 3)

Trang 2

Hình 3
3_Treân maøn hình PROE goàm coù :
_ 3 maët phaúng maøu vaøng : maët From, maët Top, maët Right.
_ 1 MANU MANAGER.
_ 1 MODEL TREE.
Nhöõng coâng cuï naøy cöïc kyø höõu ích giuùp baïn veõ , choïn ñoái
töôïng vaø chænh lyù noù moät caùch deå daøng.
 THIEÁT LAÄP ÑÔN VÒ ÑO:
1_ Töø mennu PART choïn SETUP  UNITS. Xuaát hieän hoäp
thoaïi UNITS MANAGER(hình 4)

Hình 4
2 _ Choïn Systems of Units Milimeter Newton socond(mmNs)  Set
Ñaùnh daáu kieåm ôû haøng Interpert Existing Numbers (Same dime).
 SET DUNG SAI PROE: Töø me nu PART choïn  SET UP 
ACCURA CY  goõ vaøo (hình 5) (thöôøng ta set 0.0001)

Hình 5
Trang 3

BAØI 2
   

CAÙC COÂNG CUÏ VEÕ CURVE SKETCH

Sketch nghóa laø veõ phaùc . Sketch duøng caùc coâng cuï hình hoïc cô
baûn trong maët phaúng Sketch 2D ñeå veõ tieát dieän ,ñöôøng daãn …….tröôùc khi
hình thaønh vaät theå 3D
Caùc leänh veõ CURVE SKETCH
New  Ok 
(hình 6)

Hình 6
1.
2.
3.
4.

SKETCH
: Laø curve 2D ñöôc veõ leân caùc maët phaüng .
INTR. SURFS : Laø curve giao tuyeán giöõa caùc maët.
THRU POINTS : Laø curve ñöôïc veõ qua caùc ñieåm.
FROM FILE
:
Ñoïc vaøo caùc curve ñöôïc löu döôùi daïng IGS,
VDA, TBL.
5. COMPOSITE :
Noái caùc curve ñaõ coù hoaëc taïo curve töø caùc caïnh
cuûa caùc maët.
6. USE XSEC :
Taïo curve bao quanh caùc maët caét.
...
Baøi 1
LAØM QUEN VÔÙI Pro/ENGINEER 2001

I-KHÔÛI ÑOÄNG PRO/E 2001:
Coù 2 caùch khôûi ñoäng pro/e 2001:
1_ Kích ñuùp chuoät leân bieåu töôïng Pro/E 2001(neáu coù) treân maøn hình
DESKTOP cuûa WINDOWS 98.(hình 1)
2_Choïn START PROGRAMPRO/E2001 . Xuaát hieän maøn hình PRO/E
2001
Maøn hình goàm coù :
_ Moät cöûa soå maøu xanh nöôùc bieån .
_ Moät thanh standard toolbar .
_ Moät thanh menu toolbar .
3_ Taïo thö muïc laøm vieäc trong oå cöùng :
_ Choïn MY COMPUTER choïn oå ñóa D choïn FILE NEW
FOLDER roài ñoåi teân thö muïc New Folder thaønh PROE.
_Choïn File Working Directory choïn thö muïc D:\PROE OK.
_Vaäy laø taát caû caùc baøi taäp maø baïn laøm trong suoát buoåi laøm vieäc seõ ñöôïc
löu trong thö muïc D:\PROE cuûa baïn .
Hình 1
Trang 1
Các bài học Pro engineer cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài học Pro engineer cơ bản - Người đăng: mrhaico
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
124 Vietnamese
Các bài học Pro engineer cơ bản 9 10 657